Samospráva ÚMČ Praha 14

55

Číslo Jednání Soubor
87/RMČ/2021 k návrhu na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 0859/2017/SMP14/1050 na zajištění služby a dodávky hygienických potřeb spočívající v provádění pravidelných, mimořádných a havarijních úklidových služeb v objektech spravovaných Správou majetku Praha 14, a.s. Otevřít dokument
88/RMČ/2021 k návrhu na schválení smlouvy o výkonu funkce Otevřít dokument
89/RMČ/2021 k výpovědi pojistné smlouvy č. 0505322015 o pojištění odpovědnosti za újmu na majetku nebo na zdraví, kterou způsobí nebo bude způsobena osobě vykonávající veřejnou službu, uzavřené mezi městskou částí Praha 14 a Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s., IČO: 46973451 Otevřít dokument
90/RMČ/2021 k návrhu na připojení se městské části Praha 14 k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet Otevřít dokument
91/RMČ/2021 k přijetí kontokorentního úvěru do limitu 50.000 tis. Kč Otevřít dokument
92/RMČ/2021 k podání žádosti o poskytnutí návratné finanční výpomoci od hl. m. Prahy Otevřít dokument
93/RMČ/2021 k návrhu na poskytnutí odměny k životnímu jubileu ředitelky MŠ Vybíralova Otevřít dokument
94/RMČ/2021 k návrhu na uzavření dohod o provedení práce mezi ředitelem Základní školy Vybíralova a Základní školou Vybíralova v rámci projektů Šablony ZŠ Vybíralova II, reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/18 _064/0015075 a Podpora žáků s OMJ, reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001527 Otevřít dokument
95/RMČ/2021 k předložení projektové žádosti Komunitní centrum Splavná ve výzvě č. 146 v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 Otevřít dokument
96/RMČ/2021 k částečné revokaci usnesení č. 27/RMČ/2021 k vyhodnocení veřejné zakázky na dodávky Vybudování odborných učeben na základních školách - opakované řízení zadávané formou otevřeného nadlimitního řízení Otevřít dokument
97/RMČ/2021 k výpovědi smlouvy o dílo, uzavřené mezi městskou částí Praha 14 a Jiřím Tomanem, IČO: 12540731 Otevřít dokument
98/RMČ/2021 k vyhodnocení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem Oprava motoristických a nemotoristických komunikací ve správě městské části Praha 14 realizovaného ve zjednodušeném podlimitním řízení Otevřít dokument
99/RMČ/2021 k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na část pozemků parc. č. 1072/8, parc. č. 1072/12 a parc. č. 1072/185, katastrální území Hloubětín Otevřít dokument
100/RMČ/2021 k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na pozemku parc. č. 782/42, katastrální území Hloubětín Otevřít dokument
101/RMČ/2021 k žádosti odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko k výpůjčce pozemků v k. ú. Hloubětín a v k. ú. Kyje Otevřít dokument
102/RMČ/2021 k zajištění nákupu systému na detekci osob se zvýšenou tělesnou teplotou do škol Otevřít dokument
103/RMČ/2021 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 754, Kardašovská ul., Praha 9 Otevřít dokument
104/RMČ/2021 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 751, Maňákova ul., Praha 9 Otevřít dokument
105/RMČ/2021 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 764, Rochovská ul., Praha 9 Otevřít dokument
106/RMČ/2021 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 24 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 25, Praha 9 Otevřít dokument
107/RMČ/2021 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 26 o velikosti 2 + 0 v ul. Broumarská 25, Praha 9 Otevřít dokument
108/RMČ/2021 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 5 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 1610, Praha 9 Otevřít dokument
109/RMČ/2021 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 2 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 1610, Praha 9 Otevřít dokument
110/RMČ/2021 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 6 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 1610, Praha 9 Otevřít dokument
111/RMČ/2021 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 9 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 1610, Praha 9 Otevřít dokument
112/RMČ/2021 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu č. 15 o velikosti 2 + 0 v ul. Broumarská 25, Praha 9 Otevřít dokument
113/RMČ/2021 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 0208/2012/OSMI/1070 Otevřít dokument
114/RMČ/2021 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 0727/2020/OSM/1070 Otevřít dokument