Samospráva ÚMČ Praha 14

55

Číslo Jednání Soubor
146/RMČ/2005 k návrhu zadání změn 06 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy - změny Z 0972/06, Z 0973/06, Z 0974/06, Z 0979/06, Z 1013/06, Z 1029/06, Z 1148/06, Z 1159/06, Z 1384/06, Z 1428/06, Z 1477/06 a zadání změny Z 1000/00 Otevřít dokument
145/RMČ/2005 k oznámení o zahájení územního řízení na vydání územního rozhodnutí o změně umístění stavby Bytového domu, Praha - Kyje, Světská ul. Otevřít dokument
143/RMČ/2005 k návrhu na zveřejnění adresného záměru na prodej pozemku parc. č. 73/3 a části pozemku parc. č. 73/1 v k. ú. Černý Most společnosti SPARTA ČERNÝ MOST, s. r. o., se sídlem Cukrovarská 34, Praha 9, zastoupené jednatelem Ing. Janem Plánočkou Otevřít dokument
142/RMČ/2005 k návrhu na uzavření dodatku nájemní smlouvy a převzetí chodníku na pozemku parc. č. 93, k. ú. Černý Most, do správy městské části Praha 14 Otevřít dokument
127/RMČ/2005 k návrhu na revokaci části usnesení Rady městské části Praha 14 č. 39/RMČ/2005 ze dne 18. 1. 2005 odstavec II. a III. a k návrhu na přidělení bytové jednotky z kvóty Magistrátu hl. m. Prahy o velikosti 4 + 1 dle usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1340 ze dne 10. 8. 2004 Otevřít dokument
125/RMČ/2005 k návrhu na uzavření smlouvy o spolupráci se sdružením pro ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů - Spravedlnost dětem Otevřít dokument
147/RMČ/2005 k návrhu dodatku č. X ke smlouvě o zajištění Lékařské služby první pomoci uzavřené mezi městskou částí Praha 14 a M. DELTA spol. s r. o. dne 5. 12. 1997 Otevřít dokument
144/RMČ/2005 k návrhu na umístění autosalonu zn. LAND ROVER na části pozemku parc. č. 1288/1 kat. území Hloubětín při ul. Kolbenova Otevřít dokument
141/RMČ/2005 k návrhu na schválení vítěze výběrového řízení na pronájem bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 1070, ul. Bří Venclíků, Praha 9 Otevřít dokument
140/RMČ/2005 k návrhu na skončení nájmu dohodou z části nebytových prostor v objektu č. p. 1070 ulice Bří Venclíků, Praha 9 Otevřít dokument
139/RMČ/2005 k návrhu na prominutí poplatků z prodlení ve výši 11.978 Kč za pozdní úhradu dluhu na nájemném za užívání bytu v č. p. 491 v ulici Krylovecká, Praha 9 Otevřít dokument
138/RMČ/2005 k návrhu na prominutí poplatků z prodlení ve výši 1.192 Kč za pozdní úhradu nájemného za užívání bytu v ulici Slévačská 905, Praha 9 Otevřít dokument
137/RMČ/2005 k návrhu na zrušení výběrového řízení na pronájem bytu v č. p. 759, Rochovská ul., Praha 9 Otevřít dokument
136/RMČ/2005 k návrhu na schválení vítěze výběrového řízení na pronájem bytu o velikosti 4 + 1 v č. p. 846, ul. Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
135/RMČ/2005 k návrhu na schválení vítěze výběrového řízení na pronájem bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 494, ul. Slévačská, Praha 9 Otevřít dokument
134/RMČ/2005 k návrhu na schválení vítěze výběrového řízení na pronájem bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 773, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
133/RMČ/2005 k návrhu na rozšíření předmětu nájmu o suterénní prostory v objektu č. p. 625 ul. Kardašovská, Praha 9 s tím, že náklady na rekonstrukci uhradí nájemce na své náklady a na prodloužení nájemní smlouvy do 14. 10. 2015 s úpravou nájemného hrazeného formou technického zhodnocení dle cenové kalkulace Otevřít dokument
132/RMČ/2005 k návrhu na přechod nájmu bytu o velikosti 3 + 1, I. kategorie v domě č. p. 1070, ul. Bří Venclíků, Praha 9 v souladu s ustanovením § 708 občanského zákoníku Otevřít dokument
131/RMČ/2005 k žádosti na obnovování nájmu bytu v ulici Doležalova 1047, Praha 9 po 6 měsících do května 2006 Otevřít dokument
130/RMČ/2005 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 684, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 Otevřít dokument
129/RMČ/2005 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 813, ul. Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
128/RMČ/2005 k návrhu odpovědi na dopis p. Ivana Kabeleho ze dne 22. 2. 2005 Otevřít dokument
126/RMČ/2005 k informaci o provedení inventarizace majetku a závazků ve vlastnictví a správě městské části Praha 14 za rok 2004 Otevřít dokument
124/RMČ/2005 k návrhu na odvolání vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Úřadu městské části Praha 14 Otevřít dokument
123/RMČ/2005 k návrhu na zrušení výběrového řízení k zakázce Program primární prevence sociálně patologických jevů na základních školách dle § 6 odst. 3 zák. č. 40/2004 Sb. Otevřít dokument
122/RMČ/2005 k finanční podpoře některých žádostí a projektů Otevřít dokument
121/RMČ/2005 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument