Samospráva ÚMČ Praha 14

56

Číslo Jednání Soubor
102/RMČ/2013 k návrhu na zahájení výběrového řízení k veřejné zakázce na služby (údržba veřejného prostranství) Otevřít dokument
103/RMČ/2013 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 764, ul. Rochovská, Praha 9 Otevřít dokument
104/RMČ/2013 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 692, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 Otevřít dokument
105/RMČ/2013 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 670, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
106/RMČ/2013 k žádosti o přidělení bytu v č. p. 736, Bobkova ul., Praha 9 Otevřít dokument
107/RMČ/2013 k žádosti o přidělení bytu v č. p. 743, Maňákova ul., Praha 9 Otevřít dokument
108/RMČ/2013 k žádosti o přidělení bytu formou přístřeší v č. p. 1135, Ronešova ul., Praha 9 Otevřít dokument
109/RMČ/2013 k žádosti o prodloužení poskytnutí přístřeší v č. p. 764, Rochovská ul., Praha 9 Otevřít dokument
110/RMČ/2013 k návrhu na uplatnění žaloby na úhradu škody v bytě v č. p. 1071, ul. Bří Venclíků, Praha 9 Otevřít dokument
111/RMČ/2013 k žádosti o udělení souhlasu s přijetím další osoby do bytu v č. p. 753, Kardašovská ul., Praha 9 a do bytu v č. p. 766, Rochovská ul., Praha 9 Otevřít dokument
112/RMČ/2013 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 - přidělení bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 764, Rochovská ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 Otevřít dokument
113/RMČ/2013 k návrhu organizační struktury odborů Úřadu městské části Praha 14 Otevřít dokument
114/RMČ/2013 k informaci o provedení inventarizace majetku a závazků hl. m. Prahy ve svěřené správě MČ Praha 14 k 31. 12. 2012 Otevřít dokument
115/RMČ/2013 k vyjádření městské části Praha 14 k dokumentaci na umístění stavby Křižovatka Broumarská - Vajgarská, Praha 14, č. akce 999363 Otevřít dokument
116/RMČ/2013 k vyjádření městské části Praha 14 k dokumentaci pro územní řízení na stavbu Obnova vodovodních řadů, ul. Metujská a okolí, Praha 14 Otevřít dokument
117/RMČ/2013 ke stanovisku městské části Praha 14 k oznámení, dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, o záměru Obytný soubor Rajský vrch - II. etapa Otevřít dokument
118/RMČ/2013 k návrhu na 1. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2013 Otevřít dokument
119/RMČ/2013 k návrhu na přerušení odpisování dlouhodobého hmotného majetku pro rok 2012 Otevřít dokument
120/RMČ/2013 k návrhu na vyhlášení grantového řízení městské části Praha 14 na rok 2013 v oblasti příspěvek na zajištění služby Otevřít dokument
121/RMČ/2013 k návrhu na vyhlášení Programu prevence nádorového onemocnění prsu pro obyvatele městské části Praha 14 Otevřít dokument
122/RMČ/2013 k návrhu na uzavření dodatku č. 20 ke smlouvě o poskytování pečovatelské služby na území Prahy 14 ze dne 8. 12. 1997 pro rok 2013 Otevřít dokument
123/RMČ/2013 k návrhu na zahájení výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Vzdělávání v oblasti strategického plánování v rámci projektu Strategické plánování a řízení v Úřadu MČ Praha 14 v praxi vedeného pod reg. č.: CZ1.01/89.00087 Otevřít dokument
124/RMČ/2013 k návrhu na zahájení otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů k veřejné nadlimitní zakázce na dodávku a realizaci projektu REALIZACE e-govermentu pro prahu 14 Otevřít dokument
125/RMČ/2013 k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene umístění kabelového vedení 1kV v souvislosti s výstavbou Vysočanské radiály Otevřít dokument
126/RMČ/2013 k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení kabelu NN a DTS do pozemku parc. č. 566/59, k. ú. Hloubětín, v souvislosti se stavbou Nízkoenergetické BD Hloubětín Otevřít dokument
127/RMČ/2013 k žádosti SVM MHMP o stanovisko ke směně pozemků parc. č. 1249/33, parc. č. 1249/37, parc. č. 2631/11 a parc. č. 2631/16 za pozemky parc. č. 2579/8, parc. č. 2579/10 a parc. č. 2579/12, vše k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
128/RMČ/2013 k návrhu na pronájem jednoho pokoje v ubytovně MŠ Chvaletická 917, Praha 9 - Lehovec od 15. 3. 2013 Otevřít dokument