Samospráva ÚMČ Praha 14

56

Číslo Jednání Soubor
169/RMČ/2017 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 764, ul. Rochovská, Praha 9 Otevřít dokument
170/RMČ/2017 k žádosti o prominutí poplatků z prodlení Otevřít dokument
171/RMČ/2017 k návrhu na schválení pronájmu prostoru nesloužícího podnikání, garážové stání č. 5 v 1. nadzemním podlaží o výměře 19 m2 v objektu č. p. 850, ulice Generála Janouška, 198 00 Praha 9 - Černý Most II s účastníkem výběrového řízení Otevřít dokument
172/RMČ/2017 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
173/RMČ/2017 k uzavření darovací smlouvy se společností SUPER SPORT spol. s r. o., Na Pankráci 404/30a, 140 00 Praha 4 Otevřít dokument
174/RMČ/2017 k návrhu na organizační změny v odborech Úřadu městské části Praha 14 Otevřít dokument
175/RMČ/2017 ke kontrole vyřizování přestupků v oblasti taxislužby na Úřadu městské části Praha 14 Otevřít dokument
176/RMČ/2017 k uzavření smlouvy o výpůjčce mezi Integračním centrem Praha, o.p.s. a městskou částí Praha 14 Otevřít dokument
177/RMČ/2017 k uzavření smlouvy o výpůjčce mezi Sdružením na pomoc dětem s handicapy, z. ú. a městskou částí Praha 14 Otevřít dokument
178/RMČ/2017 k návrhu na 5. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2017 Otevřít dokument
179/RMČ/2017 k návrhu na přerušení odpisování dlouhodobého hmotného majetku pro rok 2016 Otevřít dokument
180/RMČ/2017 k uzavření smlouvy o výpůjčce nábytku a gastro zařízení mezi městskou částí Praha 14 a příspěvkovou organizací Mateřská škola, Praha 9 - Hloubětín, Zelenečská 500 Otevřít dokument
181/RMČ/2017 k uzavření smlouvy o výpůjčce nábytku mezi městskou částí Praha 14 a příspěvkovou organizací Mateřská škola, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 968 Otevřít dokument
182/RMČ/2017 k předložení žádosti o poskytnutí podpory v rámci prioritní osy 4 Operačního programu Praha - pól růstu ČR na realizaci projektu Modernizace zařízení a vybavení škol P14 - polytechnické venkovní učebny v zahradách I. Otevřít dokument
183/RMČ/2017 k předložení žádosti o poskytnutí podpory v rámci prioritní osy 4 Operačního programu Praha - pól růstu ČR na realizaci projektu Modernizace zařízení a vybavení škol P14 - polytechnické venkovní učebny v zahradách II. Otevřít dokument
184/RMČ/2017 k návrhu na vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka osobního automobilu pro městskou část Praha 14 Otevřít dokument
185/RMČ/2017 k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Dětská skupina v MŠ Zelenečská a MŠ Vybíralova - Úprava zahrady MŠ Zelenečská Otevřít dokument
186/RMČ/2017 k uzavření pojistné smlouvy s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a. s. a podání žádosti o organizování veřejné služby Otevřít dokument
187/RMČ/2017 k žádosti o neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy na realizaci projektu v oblasti řešení problematiky bezdomovectví Otevřít dokument
188/RMČ/2017 k podání žádosti o výpůjčku pozemků v zahradách mateřských škol Generála Janouška, Šebelova a Vybíralova Otevřít dokument
189/RMČ/2017 k uzavření smlouvy o nájmu části pozemků parc. č. 2575/479, parc. č. 2575/480, katastrální území Kyje Otevřít dokument
190/RMČ/2017 ke změně smluvního vztahu osoby pachtýře na pozemcích (zahrádkách) v ulici Borská, k. ú. Kyje Otevřít dokument
191/RMČ/2017 k uzavření pachtovní smlouvy na pozemky parc.č. 2663/6 a parc.č. 2663/8, k.ú. Kyje Otevřít dokument
192/RMČ/2017 k uzavření dodatku smlouvy o výpůjčce plochy na pořádání Farmářských trhů Otevřít dokument
193/RMČ/2017 k uzavření darovací smlouvy mezi městskou částí Praha 14 a Mysliveckým spolkem Horní Počernice z.s., IČ: 265 91 065 Otevřít dokument
194/RMČ/2017 k dopravní situaci v oblasti Jahodnice a Hostavic v souvislosti s rekonstrukcí ul. Českobrodská Otevřít dokument