Samospráva ÚMČ Praha 14

56

Číslo Jednání Soubor
115/RMČ/2021 k informaci o nové sociodemografické studii Prahy 14 Otevřít dokument
116/RMČ/2021 k vyslovení souhlasu s poskytnutím slevy z nájemného Otevřít dokument
117/RMČ/2021 k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o realizaci implementace komplexního řešení zajištění bezpečnostního procesu na principu automatizované detekce podezřelého chování prostřednictvím inteligentního kamerového systému a softwarových aplikací č.j.: 0023/2021/OEU/1100 ze dne 19. 2. 2021 Otevřít dokument
118/RMČ/2021 k návrhu na jmenování člena Komise bezpečnostní a prevence patologických jevů Otevřít dokument
119/RMČ/2021 k návrhu na organizační změny v odborech Úřadu městské části Praha 14 Otevřít dokument
120/RMČ/2021 ke zprávě o činnosti Rady městské části Praha 14 za II. pololetí roku 2020 Otevřít dokument
121/RMČ/2021 k uzavření smlouvy o dílo mezi městskou částí Praha 14 a Stop Zevling productions s.r.o. Otevřít dokument
122/RMČ/2021 k navýšení měsíčního limitu čerpání výdajů v období rozpočtového provizoria finančního hospodaření městské části Praha 14 na rok 2021 dle Pravidel pro hospodaření v období rozpočtového provizoria městské části Praha 14 na rok 2021 Otevřít dokument
123/RMČ/2021 k návrhu na 1. rozpočtové opatření v období rozpočtového provizoria finančního hospodaření městské části Praha 14 na rok 2021 Otevřít dokument
124/RMČ/2021 k návrhu na poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu pro podporu kultury, sportu, volného času, MA 21 a globálních témat pro rok 2021 Otevřít dokument
125/RMČ/2021 k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na akci Souvislá údržba ulice Vlkovická Otevřít dokument
126/RMČ/2021 k zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem Zajištění tvorby a zpracování Komunikační strategie Úřadu městské části Praha 14, v rámci projektu Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ Praha 14 III., vedeného pod reg. č. CZ. 03.4.74/0.0/0.0/18_119/0014754 Otevřít dokument
127/RMČ/2021 ke zrušení veřejné zakázky na Projekční práce - Polyfunkční budova, Černý Most zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení Otevřít dokument
128/RMČ/2021 k uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0578/2020/0I/1050 na akci Park Jahodnice - revitalizace izolační zeleně - stavební část Otevřít dokument
129/RMČ/2021 k návrhu na zavedení 3. ročníku participativního rozpočtu Čtrnáctka podle vás Otevřít dokument
130/RMČ/2021 k návrhu změny obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb., hl. m. Prahy, kterou se stanoví v platném znění (Statut hl. m. Prahy) Otevřít dokument
131/RMČ/2021 k nesouhlasu s pozměňovacím návrhem k novému stavebnímu zákonu Otevřít dokument
132/RMČ/2021 k postupu ve věci exekuce vedené soudním exekutorem pod sp. zn. 067 EX 9215/16 Otevřít dokument
133/RMČ/2021 ke směně části pozemků s Tělovýchovnou jednotou Kyje Praha 14 v oblasti komunikace Za Rokytkou Otevřít dokument
134/RMČ/2021 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 758, Bryksova ul., Praha 9 Otevřít dokument
135/RMČ/2021 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 766, Rochovská ul., Praha 9 Otevřít dokument
136/RMČ/2021 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 755, Kardašovská ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14, za podmínky ukončení stávajícího nájmu a vrácení stávajícího bytu ___ Otevřít dokument
137/RMČ/2021 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 766, Rochovská ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 Otevřít dokument
138/RMČ/2021 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 670, Kardašovská ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 Otevřít dokument
139/RMČ/2021 k informaci o provedení inventarizace majetku a závazků hl. m. Prahy ve svěřené správě MČ Praha 14 k 31. 12. 2020 Otevřít dokument
140/RMČ/2021 k uzavření dodatků č. 1 ke zřizovací listině Základní školy, Praha 9 - Kyje, Šimanovská 16, IČO: 70885168 a zřizovací listině Mateřské školy Praha 9 - Černý Most, Paculova 1115, IČO: 70918317 a dodatku č. 2 ke zřizovací listině Mateřské školy Praha 9 - Hloubětín, Zelenečská 500, IČO: 70920818 Otevřít dokument
141/RMČ/2021 k uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku pod zateplením bytového domu č. p. 311, 312, 313, k. ú. Hloubětín Otevřít dokument