Samospráva ÚMČ Praha 14

56

Číslo Jednání Soubor
179/RMČ/2005 ke stanovisku městské části Praha 14 k pronájmu nebo prodeji pozemků parc. č. 1350/1, 1350/3, 1350/4, 1351/1, 1351/2, 1351/3, 1351/4, 1351/5, 1351/7, 1351/8, 1351/13, 1351/15, 1352/1, 1352/2, 1352/3, vše v k. ú. Hloubětín, ve vlastnictví Obce hl. m. Prahy Otevřít dokument
178/RMČ/2005 k návrhu ke zveřejnění záměru a uzavření nájemní smlouvy na pronájem části štítové stěny objektu č. p. 670, k. ú. Hloubětín, za účelem umístění reklamního zařízení Otevřít dokument
177/RMČ/2005 k návrhu na vyhodnocení nabídek ke zveřejnění neadresného záměru na prodej pozemku parc. č. 844, k. ú. Kyje o výměře 265 m2 za cenu 2 200 Kč/m2 Otevřít dokument
176/RMČ/2005 k návrhu na vyhodnocení nabídek na pronájem části pozemku parc. č. 1760, díl 11, k. ú. Kyje Otevřít dokument
175/RMČ/2005 k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městskou částí Praha 14 a společností Pražská energetika, a. s., Na Hroudě 1492/4, Praha 10, pro umístění a provoz distribuční transformační stanice TS 796 na pozemku parc. č. 940/4 k. ú. Hostavice a kabelové smyčky 22kV kabelů nízkého napětí na pozemku parc. č. 940/3, k. ú. Hostavice, dle přílohy č. 4 Otevřít dokument
159/RMČ/2005 k revokaci usnesení Rady městské části Praha 14 č. 585/RMČ/2004 k prodeji pozemků parc. č. 1072/46 a parc. č. 1072/50 k. ú. Hloubětín, Bytovému družstvu 10. bloku, Praha 14, Zelenečská 67 - 69/513 - 515 Otevřít dokument
154/RMČ/2005 k návrhu na uzavření smlouvy o dílo na služby paušální technické podpory provozu Informačního systému Sociálních agend, který byl instalován firmou GEOVAP, s. r. o. Otevřít dokument
151/RMČ/2005 k návrhu dohody o spolupráci v oblasti kultury, společenského a sportovního života mezi městskou částí Praha 14 a městskou částí Praha - Dolní Počernice Otevřít dokument
150/RMČ/2005 k návrhu na vyhlášení konkurzního řízení na funkci ředitele ZŠ Vybíralova 964, Praha 9 - Černý Most a na funkci ředitele ZŠ Chvaletická 918, Praha 9 - Lehovec Otevřít dokument
180/RMČ/2005 ke stanovisku k návrhu koncepce Plán odpadového hospodářství hlavního města Prahy včetně vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí Otevřít dokument
174/RMČ/2005 k návrhu na uzavření dohody o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městskou částí Praha 14 a společností ČESKÝ TELECOM, a. s., se sídlem Olšanská 55/5, Praha 3 Otevřít dokument
173/RMČ/2005 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě na zpracování kompletní projektové dokumentace na dostavbu holobytů v ul. Broumarská č. p. 25 Otevřít dokument
172/RMČ/2005 k návrhu na souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy v nebytových prostorách objektu č. p. 1060 ulice Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
171/RMČ/2005 k návrhu na souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy v nebytových prostorách objektu č. p. 799 ulice Kučerova, Praha 9 Otevřít dokument
170/RMČ/2005 k návrhu na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 30. 6. 2004 uzavřené mezi městskou částí Praha 14 a obchodní společností Správa majetku Praha 14, a. s. Otevřít dokument
169/RMČ/2005 k návrhu na prominutí poplatků z prodlení ve výši 1.118 Kč za pozdní úhradu nájemného za užívání bytu v ulici Bobkova 755, Praha 9 Otevřít dokument
168/RMČ/2005 k návrhu na prominutí poplatků z prodlení ve výši 11.248 Kč za pozdní úhradu dluhu na nájemném za užívání bytu v ulici Krylovecká 491, Praha 9 v souladu s rozhodnutím soudu 119 Ro 33/2004 Otevřít dokument
167/RMČ/2005 k návrhu na prominutí 50% poplatků z prodlení tj. 12.228 Kč celkově vyčíslených v usnesení 25Nc 13213/2004 za pozdní úhradu nájemného za užívání bytu v ulici Kardašovská 773, Praha 9 Otevřít dokument
166/RMČ/2005 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 685, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 Otevřít dokument
165/RMČ/2005 k návrhu na obnovu nájmu bytu a úpravu výše nájemného v bytě o velikosti 1 + 1 v č. p. 905, ul. Slévačská, Praha 9 Otevřít dokument
164/RMČ/2005 k návrhu na schválení vítěze výběrového řízení na pronájem bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 1049, ul. Doležalova, Praha 9 Otevřít dokument
163/RMČ/2005 k žádosti o zpětvzetí žaloby ve věci vyklizení bytu nám. Plk. Vlčka č. p. 694, Praha 9 Otevřít dokument
162/RMČ/2005 k návrhu na schválení podání výpovědi z nájmu bytu nájemci uvedenému v příloze č. 1 z důvodu hrubého porušování povinností nájemce podle § 711 odst. 1 písm. d) a z důvodu, že nájemce byt neužívá bez vážných důvodů podle § 711 odst. 1, písm. h) obč. zák. Otevřít dokument
161/RMČ/2005 k návrhu na odpověď k žádosti advokátní kanceláře ve věci přidělení bytu o velikosti 2 + 1 v domě č. p. 905, ulice Slévačská, Praha 9 a na jeho přidělení Otevřít dokument
160/RMČ/2005 k návrhu na schválení Metodického pokynu k vymáhání pohledávek tj. nájemného a úhrad za plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostor Otevřít dokument
158/RMČ/2005 k návrhu na opravu písařské chyby v příloze k usnesení č. 96/RMČ/2005 ze dne 1. 3. 2005 Otevřít dokument
157/RMČ/2005 k návrhu na revokaci usnesení č. 106/RMČ/2005 ze dne 1. 3. 2005 Otevřít dokument
156/RMČ/2005 k návrhu na poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.500 Kč na akci Předškoláček 2005, která se uskuteční dne 4. a 5. května v OKD GONG Otevřít dokument
155/RMČ/2005 k návrhu na finanční příspěvek člence Vysokoškolského uměleckého souboru Pardubice (VUS) Otevřít dokument
153/RMČ/2005 Provozní řád služebních motorových vozidel městské části Praha 14 provozovaných Úřadem městské části Praha 14 Otevřít dokument
152/RMČ/2005 k dohlídce provedené MHMP v oblasti hospodářských opatření při krizových stavech Otevřít dokument
149/RMČ/2005 k návrhu na ocenění nejlepších pedagogů městské části Praha 14 v roce 2005 u příležitosti Dne učitelů Otevřít dokument
148/RMČ/2005 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument