Samospráva ÚMČ Praha 14

57

Číslo Jednání Soubor
37/RMČ/2009 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1, č. p. 1135, Ronešova ul., Praha 9 Otevřít dokument
28/RMČ/2009 1. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2009 Otevřít dokument
30/RMČ/2009 k návrhu na vyhlášení grantového řízení v sociální oblasti pro rok 2009 Otevřít dokument
54/RMČ/2009 k návrhu na zveřejnění záměru na pronájem části pozemku parc. č. 2560/1 v k. ú. Hloubětín za účelem umístění oboustranného reklamního zařízení Otevřít dokument
53/RMČ/2009 k vyjádření městské části Praha 14 k oznámení o zahájení zjišťovacího řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí pro záměr Coca-Cola HBS Česká republika, s. r. o. Praha 14, k. ú. Kyje Otevřít dokument
29/RMČ/2009 k návrhu na přerušení odpisování dlouhodobého hmotného majetku pro rok 2008 Otevřít dokument
48/RMČ/2009 k návrhu na uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 115 v k. ú. Kyje Otevřít dokument
49/RMČ/2009 k návrhu na uzavření kupní smlouvy na prodej části pozemku parc. č. 56/1 o výměře 41 m2 v k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
44/RMČ/2009 k návrhu na odepsání nedobytných pohledávek Otevřít dokument
26/RMČ/2009 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
27/RMČ/2009 k návrhu koncepce řešení dopadů jednostranného zvýšení nájemného na území městské části Praha 14 Otevřít dokument
51/RMČ/2009 k návrhu na uzavření smlouvy se společností Telefónica O2 Czech Republic, a. s., o zřízení věcného břemene pokládky komunikačního kabelu do pozemku parc. č. 2795, k. ú. Kyje Otevřít dokument
55/RMČ/2009 k vyjádření městské části Praha 14 k návrhu na umístění stavby na pozemku parc. č. 1835 kat. území Kyje při ul. Svatojánská x Koclířova Otevřít dokument
38/RMČ/2009 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1, č. p. 755, Kardašovská ul., Praha 9 Otevřít dokument
43/RMČ/2009 k návrhu na souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy v nebytových prostorách objektu č. p. 799 ulice Kučerova, Praha 9 Otevřít dokument
46/RMČ/2009 k návrhu na zveřejnění záměru a následnému uzavření nájemní smlouvy na pronájem částí pozemků parc. č. 939 a 941/1 v k. ú. Kyje za účelem zřízení staveniště Otevřít dokument
40/RMČ/2009 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1, č. p. 737, Bobkova ul., Praha 9 Otevřít dokument
56/RMČ/2009 k úpravě směrné části ÚPn v oblasti Na Hutích při ul. Budovatelská Otevřít dokument
47/RMČ/2009 k žádosti OOA MHMP o vydání stanoviska k pronájmu části pozemku parc. č. 2665/215 v k. ú. Kyje za účelem zřízení parkovacích stání k nástavbě bytového domu v ulici Manželů Dostálových Otevřít dokument
36/RMČ/2009 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu o velikosti 1 + 1 z kvóty MHMP pro městskou část Praha 14 Otevřít dokument
34/RMČ/2009 k žádosti o řešení bytové situace uživatele bytu v č. p. 747 ulice Bobkova, Praha 9 a o splácení dluhu na poplatcích z prodlení a nákladů řízení ve výši 121.737 Kč po dobu 3 let Otevřít dokument
33/RMČ/2009 k návrhu Výroční zprávy o poskytnutých informacích dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím na Úřadu městské části Praha 14 za rok 2008 Otevřít dokument
42/RMČ/2009 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 4 + 1, č. p. 746, Maňákova ul., Praha 9 Otevřít dokument
45/RMČ/2009 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu Pěší chodník Zelenečská - Kolbenova, Praha 14 - Hloubětín Otevřít dokument
52/RMČ/2009 k návrhu výkupu částí pozemků parc. č. 2031 a 2034/1 v k. ú. Hloubětín o výměře cca 165 m2 Otevřít dokument
50/RMČ/2009 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy na část pozemků při ulici Tálinská dotčených zateplením budovy č. p. 1045, k. ú. Kyje Otevřít dokument
35/RMČ/2009 k návrhu na řešení bytové situace nájemce bytu v objektu ZŠ Šimanovská 16 přidělením bytu v č. p. 777, Bobkova ul., Praha 9 - Černý Most z důvodu jeho odchodu do starobního důchodu Otevřít dokument
39/RMČ/2009 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 0, č. p. 25, Broumarská ul., Praha 9 Otevřít dokument
32/RMČ/2009 k výsledku kontroly výkonu přenesené působnosti na úseku živnostenského podnikání Otevřít dokument
57/RMČ/2009 k návrhu na pronájem lůžka v ubytovně MŠ Paculova 1115, Praha 9 - Černý Most I. od 15. 1. 2009 do 30. 6. 2009 Otevřít dokument
41/RMČ/2009 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1, č. p. 755, Kardašovská ul., Praha 9 Otevřít dokument
31/RMČ/2009 k návrhu na úpravu platů vedoucím pracovníkům Úřadu městské části Praha 14 Otevřít dokument