Samospráva ÚMČ Praha 14

57

Číslo Jednání Soubor
142/RMČ/2021 k návrhu na přidělení bytu o velikosti 4 + kk v č. p. 748, Bobkova ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14, ve veřejném zájmu, v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 Otevřít dokument
143/RMČ/2021 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy na pronájem části společné chodby objektů Bryksova 750, parc. č. 232/702; Maňákova 751, parc. č. 232/704; Maňákova 752, parc. č. 232/705; Bryksova 756, parc. č. 232/655; Bryksova 757, parc. č. 232/656; Bryksova 758, parc. č, 232/657; Bryksova 759, parc. č. 232/658 , 198 00 Praha 9, k. ú. Černý Most Otevřít dokument
144/RMČ/2021 k uzavření dodatku č. 6 k nájemní smlouvě č. 99/OSM/0124 na pronájem části střechy objektu bytového domu Kardašovská 670, 198 00, Praha 9 Otevřít dokument
145/RMČ/2021 ke schválení postupu při přijímání žádostí o poskytnutí slevy z nájemného v souvislosti s trváním nouzového stavu v období od 1. 1. 2021 pro nájemce nebytových prostor Otevřít dokument
146/RMČ/2021 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu č. 12 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 1610, Praha 9 Otevřít dokument
147/RMČ/2021 ke schválení instrukce QI 42-02-06 V01R01 Publikace a katalogizace otevřených dat Otevřít dokument
148/RMČ/2021 k podnětu na změnu Územního plánu SÚ hlavního města Prahy pozemku parc. č. 2574/73 kat. území Kyje Otevřít dokument
149/RMČ/2021 k vyjádření městské části Praha 14 k oznámení záměru dle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, Zkapacitnění Průmyslového polookruhu Otevřít dokument
150/RMČ/2021 k návrhu na přerušení odpisování dlouhodobého hmotného majetku pro rok 2020 Otevřít dokument
151/RMČ/2021 k prominutí místního poplatku z pobytu z důvodu mimořádné události Otevřít dokument
152/RMČ/2021 k zahájení veřejné zakázky na Projekční práce - Polyfunkční budova, Černý Most - opakované zadání zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení Otevřít dokument
153/RMČ/2021 k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na akci Kompletní příprava budoucího veřejného osvětlení v rámci akce Park Jahodnice - revitalizace izolační zeleně Otevřít dokument
154/RMČ/2021 k uzavření dodatku č. 4 k SoD č. j. 0379/2020/OI/1101 na akci Revitalizace budov ÚMČ Praha 14 č. p. 1072 a 1073 Otevřít dokument
155/RMČ/2021 k výběru dodavatele na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Oprava sociálního zařízení v 2. - 8. NP budovy ÚMČ Praha 14 čp. 1072 Otevřít dokument
156/RMČ/2021 k zajištění připojení lokality k distribuční soustavě v rámci akce Projektová příprava - Vlakové zastávky Praha 14 Otevřít dokument
157/RMČ/2021 k podání žádosti o svěření pozemků parc. č. 221/602, 221/603, 221/604, 221/605, 221/675, 221/676, 221/677, 221/678, 221/679, 221/680, vše k. ú. Černý Most Otevřít dokument
158/RMČ/2021 k žádosti odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko k úplatnému převodu částí pozemků parc. č. 39, 40, 42, 43, 210/11, 210/10, 210/9, 210/8, 210/7, 210/2, 210/1 a 203/2, vše v k. ú. Černý Most, za účelem vytvoření jednoho funkčního celku s objektem č. p. 1138/7 v k. ú. Černý Most Otevřít dokument
159/RMČ/2021 k žádosti odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko k prodeji částí pozemků parc. č. 722/10 a parc. č. 722/7, oba v k. ú. Hloubětín, za účelem zateplení fasády a střešního pláště BD Otevřít dokument
160/RMČ/2021 k žádosti odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko k úplatnému převodu pozemků parc. č. 221/39, parc. č. 221/40 a parc. č. 221/41 vše v k. ú. Černý Most pro BD Doležalova 1047-1053 Otevřít dokument
161/RMČ/2021 k žádosti odboru hospodaření s majetkem HMP MHMP o stanovisko k úplatnému převodu pozemků parc. č. 2670/23 a parc. č. 2670/26, oba v k. ú. Kyje Otevřít dokument
162/RMČ/2021 k uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 708/2 v k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
163/RMČ/2021 k uzavření dohody o ukončení smlouvy o zajištění sociálně prospěšného zaměstnávání a sociálního začleňování osob znevýhodněných na trhu práce a uzavření Rámcové smlouvy o poskytování prací a služeb se společností SP Černý Most, s.r.o. Otevřít dokument
164/RMČ/2021 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 758, Bryksova ul., Praha 9 Otevřít dokument
165/RMČ/2021 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 668, Kardašovská ul., Praha 9 Otevřít dokument
166/RMČ/2021 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 670, Kardašovská ul., Praha 9 Otevřít dokument
167/RMČ/2021 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 752, Maňákova ul., Praha 9 Otevřít dokument
168/RMČ/2021 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 757, Bryksova ul., Praha 9 Otevřít dokument
169/RMČ/2021 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 17 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 25, Praha 9 Otevřít dokument