Samospráva ÚMČ Praha 14

57

Číslo Jednání Soubor
181/RMČ/2005 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
182/RMČ/2005 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci v oblasti zajišťování úklidových prací Otevřít dokument
183/RMČ/2005 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 - přidělení uvolněného bytu o velikosti 1 + kk, v domě č. p. 1041, ulice Doležalova, Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 Otevřít dokument
184/RMČ/2005 k návrhu na zrušení usnesení Rady městské části Praha 14 č. 68/RMČ/2005 ze dne 1. 2. 2005 Otevřít dokument
185/RMČ/2005 k návrhu na opravu chyby v usnesení č. 462/RMČ/2004 ze dne 7. 9. 2004 Otevřít dokument
186/RMČ/2005 k návrhu na schválení podání výpovědi z nájmu bytu nájemcům uvedeným v příloze č. 1 z důvodu hrubého porušování povinností nájemce bytu podle § 711 odst. 1 písm. d), g), h) obč. zák. Otevřít dokument
187/RMČ/2005 k žádosti na uzavření nájemní smlouvy na užívání bytu o velikosti 4 + 1 v ulici Slévačská č. p. 905, Praha 9 Otevřít dokument
188/RMČ/2005 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 695, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 Otevřít dokument
189/RMČ/2005 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 905, ul. Slévačská, Praha 9 Otevřít dokument
190/RMČ/2005 k návrhu na přechod nájmu bytu o velikosti 1 + 1, I. kategorie v domě č. p. 905, ul. Slévačská, Praha 9 v souladu s ustanovením § 708 občanského zákoníku Otevřít dokument
191/RMČ/2005 k návrhu na přechod nájmu bytu o velikosti 1 + 0, I. kategorie v domě č. p. 760, ul. Rochovská, Praha 9 v souladu s ustanovením § 708 občanského zákoníku Otevřít dokument
192/RMČ/2005 k žádosti o poskytnutí slevy z nájemného ve výši 17.620 Kč za užívání bytu v č. p. 742 ul. Bryksova, Praha 9 za období od 1. 7. 2004 do 1. 3. 2005 Otevřít dokument
193/RMČ/2005 k návrhu na prominutí poplatků z prodlení ve výši 3.581 Kč za pozdní úhradu nájemného za užívání bytu v ulici Rochovská 768, Praha 9 Otevřít dokument
194/RMČ/2005 k návrhu na prominutí placení nájemného za užívání nebytových prostor v objektu č. p. 652 ul. Splavná, Praha 9 od 1. 2. 2005 do ukončení stavby komunikace Otevřít dokument
195/RMČ/2005 k návrhu na uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. j. 1855/OSM/98 v objektu č. p. 1002 ul. Bryksova, Praha 9 Otevřít dokument
196/RMČ/2005 k návrhu na výměnu nebytového prostoru Otevřít dokument
197/RMČ/2005 k návrhu na souhlas s umístěním sídla pro nově zakládající společnost v nebytových prostorách objektu č. p. 742 ulice Bryksova, Praha 9 Otevřít dokument
198/RMČ/2005 k převedení stávající nájemní smlouvy na pronájem zahrádky na rod. příslušníka Otevřít dokument
199/RMČ/2005 k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městskou částí Praha 14 a společností ČESKÝ TELECOM, a. s., se sídlem Olšanská 55/5, Praha 3 Otevřít dokument
200/RMČ/2005 ke stanovisku městské části Praha 14 k záměru prodeje pozemku parc. č. 2717/5, k. ú. Kyje, ve vlastnictví hl. m. Prahy Otevřít dokument
201/RMČ/2005 k návrhu na směnu pozemků parc. č. 844 a 845 v k. ú. Kyje Otevřít dokument
202/RMČ/2005 k návrhu na uzavření dodatku k nájemní smlouvě o pronájmu pozemku parc. č. 1178/1 v k. ú. Kyje, paní Jaroslavě Michálkové, bytem Maršovská 649, Praha 9 Otevřít dokument
203/RMČ/2005 k návrhu nového znění Pravidel pro poskytování odměn ředitelům škol, předškolních zařízení a školských zařízení zřizovaných městskou částí Praha 14 Otevřít dokument
204/RMČ/2005 k návrhu nového znění Pravidel pro poskytování odměn ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných městskou částí Praha 14 za zlepšený hospodářský výsledek Otevřít dokument
205/RMČ/2005 k návrhu smluv o úhradě příspěvků na nákladech spojených s provozem Lékařské služby první pomoci pro rok 2005, uzavřených mezi městskou částí Praha 14 a městskými částmi Praha 20 a Praha 21 Otevřít dokument
206/RMČ/2005 k návrhu zadání zakázky na provedení stavebních úprav kuchyně se zázemím v Mateřské škole Obláček, ul. Šebelova č. p. 874, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument