Samospráva ÚMČ Praha 14

58

Číslo Jednání Soubor
241/RMČ/2017 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 1133, ul. Ronešova, Praha 9 Otevřít dokument
242/RMČ/2017 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 728, ul. Bryksova, Praha 9 Otevřít dokument
243/RMČ/2017 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 738, ul. Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
244/RMČ/2017 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 764, ul. Rochovská, Praha 9 Otevřít dokument
245/RMČ/2017 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 764, ul. Rochovská, Praha 9 Otevřít dokument
246/RMČ/2017 k návrhu na prodloužení nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 777, ul. Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
247/RMČ/2017 k žádosti o snížení nájemného za užívání bytu v č. p. 746, Maňákova ul., Praha 9 za období od 15. 8. 2016 do 2. 12. 2016 Otevřít dokument
248/RMČ/2017 k návrhu na prodloužení nájemní smlouvy o dalších 5 let pro nájemce nebytových prostor v objektu polikliniky č. p. 902 ul. Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
249/RMČ/2017 k návrhu na prodloužení nájemní smlouvy pro nájemce nebytových prostor v objektu polikliniky č. p. 902 ul. Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
250/RMČ/2017 k návrhu na schválení pronájmu prostor nesloužících k podnikání o celkové výměře 31,9 m2 v objektu č. p. 1067, ul. Vlčkova, Praha 9 Otevřít dokument
251/RMČ/2017 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 11 v domě č. p. 1610, ul. Broumarská, Praha 9 Otevřít dokument
252/RMČ/2017 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 5 v domě č. p. 1610, ul. Broumarská, Praha 9 Otevřít dokument
253/RMČ/2017 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 30 v domě č. p. 25, ul. Broumarská, Praha 9 Otevřít dokument
254/RMČ/2017 k vyjádření MČ Praha 14 k oznámení a zveřejnění návrhu zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy v uplynulém období (říjen 2014 - březen 2017) Otevřít dokument
255/RMČ/2017 k dodatku č. 1 k Memorandu uzavřeného mezi městskou částí Praha 14 a obchodní společností CANABA - Pozemní stavby, s.r.o., Štětkova 1001/5, Praha 4 Otevřít dokument
256/RMČ/2017 k vyjádření MČ Praha 14 k projednávané územní studii Praha - Satalice Otevřít dokument
257/RMČ/2017 k návrhu na souhlas s účastí na zahraniční služební cestě Otevřít dokument
258/RMČ/2017 k návrhu na souhlas se zapojením do Operačního programu Potravinové a materiální pomoci MPSV - výzva číslo 30_17_007 Otevřít dokument
259/RMČ/2017 ke zvýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Základní škola, Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 918 Otevřít dokument
260/RMČ/2017 k návrhu na 7. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2017 Otevřít dokument
261/RMČ/2017 k návrhu na přijetí daru od sponzora pro zajištění akce Den Země na Praze 14 pořádané dne 25. dubna 2017 Otevřít dokument
262/RMČ/2017 k uzavření nájemní smlouvy na pronájem kavárny a komunitního centra v Pilské ulici Otevřít dokument
263/RMČ/2017 k informaci o finančním vypořádání dotací v oblasti 2 poskytnutých v roce 2016 z rozpočtu městské části Praha 14 Otevřít dokument
264/RMČ/2017 k informaci o vypořádání dotací v programech Oblast 1 - sociální a návazné služby a Příspěvek na zajištění služby poskytnutých v roce 2016 z finančních prostředků městské části Praha 14 Otevřít dokument
265/RMČ/2017 k uzavření smlouvy o partnerství při realizaci dílčího projektu v rámci projektu Integrace cizinců na MČ Praha 14 - 2017 Otevřít dokument
266/RMČ/2017 k uzavření smlouvy o organizování veřejné služby č. ABA-VS-7/2017 Otevřít dokument
267/RMČ/2017 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Dětské skupiny v MŠ Zelenečská a MŠ Vybíralova - Praha 14 - Úprava zahrady MŠ Zelenečská _ Otevřít dokument
268/RMČ/2017 k vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka 32 výstavních stojanů včetně výplní Otevřít dokument
269/RMČ/2017 k vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Sportovní den na základních školách Otevřít dokument
270/RMČ/2017 k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu Klíč k úspěchu Otevřít dokument
271/RMČ/2017 k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na služby Projektové práce - Rekonstrukce komunikace Za Rokytkou Otevřít dokument
272/RMČ/2017 k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky Vybavení ZŠ a MŠ městské části Praha 14 gastro - zařízením a bílou technikou pro rok 2017 Otevřít dokument
273/RMČ/2017 k zahájení veřejné zakázky Rekonstrukce elektroinstalace v budovách MŠ a ZŠ městské části Praha 14 v roce 2017 zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení Otevřít dokument
274/RMČ/2017 k zahájení veřejné zakázky Vybavení interiéru - Novostavba mateřské školy v k. ú. Hostavice zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení Otevřít dokument
275/RMČ/2017 k zahájení veřejné zakázky na dodávky Rekonstrukce kuchyně vč. gastrozařízení v ZŠ Chvaletická zadávané formou nadlimitního řízení Otevřít dokument
276/RMČ/2017 k uzavření dodatku č. 2 k SoD č.j. 0431/2016/OI/1050 na akci Úprava točny Hostavice Otevřít dokument
277/RMČ/2017 k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce gastro zařízení mezi městskou částí Praha 14 a příspěvkovou organizací Mateřská škola, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 968 Otevřít dokument
278/RMČ/2017 k uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0032/2017/OI/1050 na akci: Parčík Splavná - dvě multifunkční hřiště - opakované řízení Otevřít dokument
279/RMČ/2017 k uzavření dodatku č. 3 k SoD č. j. 0370/2016/OI_OddI/1050 na akci: Provedení stavby evidenční číslo VVZ/635316 - Výstavba mateřské školy na pozemku parc. č. 877/135 (odděleno z pozemku 877/8) v k. ú. Hostavice Otevřít dokument
280/RMČ/2017 k revokaci vydaného usnesení č. 189/RMČ/2017 a k uzavření smlouvy o nájmu části pozemků parc. č. 2575/479, parc. č. 2575/480, katastrální území Kyje Otevřít dokument
281/RMČ/2017 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene uložení přípojky plynu a elektřiny pro ČSPH v Chlumecké ulici Otevřít dokument
282/RMČ/2017 k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene rozvodu 1 kV do pozemku parc. č. 877/135, k. ú. Hostavice Otevřít dokument
283/RMČ/2017 k návrhu na pronájem plochy o výměře 120 m2 , na části pozemků parc. č. 2665/36, k. ú. Kyje a parc. č. 978/4 a parc. č. 978/5, k. ú. Hostavice na výstavbu parkoviště Otevřít dokument
284/RMČ/2017 k uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemku parc. č. 1635, k. ú. Hloubětín pro umístění kontejnerů na bioodpad Otevřít dokument
285/RMČ/2017 k uzavření dodatku smlouvy o výpůjčce plochy k vybudování autobusové zastávky MHD v Cíglerově ulici Otevřít dokument