Samospráva ÚMČ Praha 14

58

Číslo Jednání Soubor
170/RMČ/2021 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 774, Kardašovská ul., Praha 9 Otevřít dokument
171/RMČ/2021 k návrhu na zrušení záměru na pronájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 130 m2 v objektu č. p. 759/658, ul. Bryksova, Praha 14 - Černý Most Otevřít dokument
172/RMČ/2021 k návrhu na schválení podání žádosti o individuální účelovou dotaci na zajištění pracovní pozice navigátor Kontaktního místa pro bydlení v rámci projektu MHMP - sociální bydlení s reg. č. CZ.03.3.X/0.0/0.0/15 018/0015473 financovaného z Operačního programu Zaměstnanost Otevřít dokument
173/RMČ/2021 k volbě přísedících Obvodního soudu pro Prahu 9 Otevřít dokument
174/RMČ/2021 ke schválení obsazení rolí Kurátora dat a Správce katalogu otevřených dat v souladu s instrukcí QI 42-02-06 V01R01 Publikace a katalogizace otevřených dat Otevřít dokument
175/RMČ/2021 ke schválení nového vydání interního předpisu QS 72-01 V05R00 Uzavírání a evidence smluv Otevřít dokument
176/RMČ/2021 vyjádření městské části Praha 14 k oznámení, dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, o záměru stavba č. 7552: Mladoboleslavská - Budovatelská, k. ú. Kbely, Kyje, Satalice - doplněná a aktualizovaná verze Otevřít dokument
177/RMČ/2021 vyjádření městské části Praha 14 k záměru sportovní club světská kyje na pozemku parc. č. 2253 a parc. č. 2254/14 kat. území Kyje při ul. Světská Otevřít dokument
178/RMČ/2021 k darovací smlouvě mezi obchodní společností Sipadus a.s. Na příkopě 859/22, Praha 1 IČO: 04297377 a MČ Praha 14 Otevřít dokument
179/RMČ/2021 k návrhu na 2. rozpočtové opatření v období rozpočtového provizoria finančního hospodaření městské části Praha 14 na rok 2021 Otevřít dokument
180/RMČ/2021 Rozpočet městské části Praha 14 na rok 2021 Otevřít dokument
181/RMČ/2021 k souhlasu se zapojením do Operačního programu Potravinové a materiální pomoci 7 výzva OP PMP č. 30_21_011 Otevřít dokument
182/RMČ/2021 k uzavření dohody o vypořádání práv a povinností smluvních stran z uzavřené smlouvy o zajištění zpracování studie proveditelnosti na Lokální analytický kamerový dohledový systém Bezpečnost do škol MČ Praha 14, čj.: 0254/2020/OEU/1050 Otevřít dokument
183/RMČ/2021 k zahájení veřejné zakázky Nové zelené střechy na objektech ZŠ zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení Otevřít dokument
184/RMČ/2021 k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Polytechnická zahrada MŠ Šestajovická - opakované řízení II. Otevřít dokument
185/RMČ/2021 k návrhu na zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Stavební úpravy vstupních prostor a další stavební úpravy objektu zdravotního střediska Kapitána Stránského čp. 999, Praha 14 Otevřít dokument
186/RMČ/2021 k zahájení veřejné zakázky Energetická renovace objektu Poliklinika Černý Most - Parník zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení Otevřít dokument
187/RMČ/2021 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na akci Kompletní příprava budoucího veřejného osvětlení v rámci akce Park Jahodnice - revitalizace izolační zeleně Otevřít dokument
188/RMČ/2021 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Souvislá údržba ulice Vlkovická Otevřít dokument
189/RMČ/2021 k návrhu na zrušení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem Zajištění tvorby a zpracování Komunikační strategie Úřadu městské části Praha 14 v rámci projektu Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ Praha 14 III, vedeného pod reg. č. CZ. 03.4.74/0.0/0.0/18_119/0014754 Otevřít dokument
190/RMČ/2021 k návrhu na uzavření darovací smlouvy se společností Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o., IČO:41189698 Otevřít dokument
191/RMČ/2021 k podání žádosti o odnětí pozemků parc. č. 84/13 a parc. č. 84/16, k. ú. Kyje, ze svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14 Otevřít dokument
192/RMČ/2021 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pokládky kabelu VN k akci Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha - Vysočany (včetně) Otevřít dokument
193/RMČ/2021 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pokládky kabelu NN do pozemků parc. č. 939/1 a parc. č. 946. oba v k. ú. Hostavice Otevřít dokument
194/RMČ/2021 k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o směně pozemků, k. ú. Kyje, ul. Světská Otevřít dokument
195/RMČ/2021 k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě Otevřít dokument
196/RMČ/2021 k uzavření smlouvy o umístění veřejné komunikační sítě Otevřít dokument