Samospráva ÚMČ Praha 14

59

Číslo Jednání Soubor
92/RMČ/2009 k návrhu na zkrácení výpovědní lhůty o 1 měsíc pro nájemce nebytových prostor v objektu polikliniky č. p. 902, ul. Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
99/RMČ/2009 k žádosti o vrácení jistiny 10.000 Kč po odstoupení nájemce od smlouvy o převodu vlastnictví jednotky v ulici Cíglerova 1089, Praha 9 Otevřít dokument
104/RMČ/2009 k ukončení nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 1760, díl 2 v zahrádkářské kolonii ul. Borská v k. ú. Kyje Otevřít dokument
96/RMČ/2009 k návrhu na schválení vítěze veřejné soutěže formou licitace v souladu se Zásadami pronajímání bytů městské části Praha 14 na pronájem bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 754, Maňákova ul., Praha 9 Otevřít dokument
87/RMČ/2009 k návrhu na ukončení smluvního vztahu dohodou s firmou COPY SERVIS s. r. o. Otevřít dokument
95/RMČ/2009 k návrhu na schválení vítěze veřejné soutěže formou licitace v souladu se Zásadami pronajímání bytů městské části Praha 14 na pronájem bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 625, Kardašovská ul., Praha 9 Otevřít dokument
97/RMČ/2009 k návrhu na schválení vítěze veřejné soutěže formou licitace v souladu se Zásadami pronajímání bytů městské části Praha 14 na pronájem bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 1133, Ronešova ul., Praha 9 Otevřít dokument
93/RMČ/2009 k návrhu na schválení podání výpovědi z nájmu bytu nájemcům z důvodu hrubého porušování povinnosti nájemce bytu podle § 711 odst. 2, písm. b) obč. zák. Otevřít dokument
100/RMČ/2009 ke zveřejnění záměru a následnému uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 2676 v k. ú. Kyje za účelem umístění reklamní tabule Otevřít dokument
102/RMČ/2009 k návrhu na úplatný převod objektů č. p. 625, 626, 668, 669 na pozemcích parc. č. 566/27, 566/28, 566/29, 566/31 jiného vlastníka v ulici Kardašovská, k. ú. Hloubětín do osobního vlastnictví podle zákona č. 72/1994 Sb. Otevřít dokument
86/RMČ/2009 k návrhu na schválení plánu oprav na rok 2009 Otevřít dokument
82/RMČ/2009 k návrhu na stanovení grantové komise a jmenování členů komise pro sociální věci Otevřít dokument
84/RMČ/2009 k návrhu na přidělení grantových prostředků městské části Praha 14 v oblasti sportovních, kulturních a volnočasových aktivit v roce 2009 Otevřít dokument
80/RMČ/2009 k návrhu na novelizaci obecně závazné vyhlášky č. 19/2008 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje Otevřít dokument
107/RMČ/2009 k zahájení zadávacího řízení k zadání veřejné zakázky na realizaci akce Přístavba a stavební úpravy MŠ Kostlivého č. p. 1218, Praha 9, k. ú. Kyje Otevřít dokument
106/RMČ/2009 k žádosti o povolení výjimky z počtu dětí ve třídě pro školní rok 2009/2010 v mateřských školách městské části Praha 14 Otevřít dokument
85/RMČ/2009 k rezignaci Renaty Huškové na členství v dozorčí radě Správy majetku Praha 14, a. s. a jmenování Jaroslava Báči do tohoto orgánu Otevřít dokument
105/RMČ/2009 vyjádření městské části Praha 14 k návrhu na umístění stavby parkoviště na pozemku parc. č. 2653/14, k. ú. Kyje, areál Českobrodská č. p. 1174 Otevřít dokument
101/RMČ/2009 ke zveřejnění záměru a následnému uzavření nájemní smlouvy na pronájem částí pozemků parc. č. 2714 a 941/1 v k. ú. Kyje za účelem zřízení zařízení staveniště Otevřít dokument
98/RMČ/2009 k žádosti na vrácení nájemného od 15. 12. 2008 do 15. 1. 2009 za užívání bytu v č. p. 1090 ulice Cíglerova, Praha 9 Otevřít dokument
94/RMČ/2009 k návrhu na znovupřidělení bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 695, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 Otevřít dokument
103/RMČ/2009 k žádosti OOA MHMP o stanovisko k úplatnému převodu části pozemku parc. č. 232/189 v k. ú. Černý Most Otevřít dokument
89/RMČ/2009 k návrhu na odepsání nedobytné pohledávky Otevřít dokument
90/RMČ/2009 k návrhu výběrového řízení na akce: Antireflexní nátěr střech Rochovská 764 - 767, Metujská 907, Bobkova 735, 755, 777, Kučerova 770, 799, Bryksova 728, 813, Maňákova 753, 754, Praha 9 , Oprava fasády 4 vnitřních atrií Zdravotního střediska Parník, Gen. Janouška 902, Praha 9 a Rekonstrukce výtahů ul. Kardašovská 773, 774 , Praha 9 Otevřít dokument
91/RMČ/2009 k návrhu na směnu části nebytových prostor ve 4. nadzemním podlaží za část nebytových prostor v 1. nadzemním podlaží v objektu polikliniky č. p. 902, ul. Generála Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
81/RMČ/2009 k návrhu na stanovení výše odměn za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
83/RMČ/2009 3. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2009 Otevřít dokument
88/RMČ/2009 k návrhu na zakoupení nového motorového vozidla pro poskytování pečovatelské služby Otevřít dokument