Samospráva ÚMČ Praha 14

59

Číslo Jednání Soubor
205/RMČ/2013 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 743, ul. Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
206/RMČ/2013 k návrhu na schválení podání výpovědi z nájmu bytu z důvodu hrubého porušování povinnosti nájemce bytu podle § 711 odst. 2, písm. b) obč. zák. Otevřít dokument
207/RMČ/2013 k žádosti o uzavření splátkového kalendáře na dluh Otevřít dokument
208/RMČ/2013 k návrhu na odepsání nedobytných pohledávek v souladu se Zásadami městské části Praha 14 k vymáhání pohledávek u bytů a nebytových prostor ze dne 1. 4. 2013 Otevřít dokument
209/RMČ/2013 k návrhu na zveřejnění záměrů na pronájem nebytových prostor v 1. nadzemním podlaží objektu č. p. 626 a č. p. 669 ulice Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
210/RMČ/2013 k návrhu na souhlas se snížením nájemného pro nájemce nebytových prostor v objektu č. p. 742 ulice Bryksova, Praha 9 Otevřít dokument
211/RMČ/2013 k volbě přísedící Obvodního soudu pro Prahu 9 Otevřít dokument
212/RMČ/2013 k návrhu na jmenování vedoucí oddělení interního auditu Otevřít dokument
213/RMČ/2013 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
214/RMČ/2013 k rozdělení kompetencí starosty a zástupců starosty v samostatné působnosti městské části Praha 14 Otevřít dokument
215/RMČ/2013 k návrhu na realizaci projektu Psí školka a přijetí darů pro zajištění projektu Otevřít dokument
216/RMČ/2013 k návrhu nového vydání instrukce QI 61-01-08 V02R04 - Rozpočet, jeho kontrola a rozbory hospodaření Otevřít dokument
217/RMČ/2013 k návrhu Závěrečného účtu městské části Praha 14 za rok 2012 Otevřít dokument
218/RMČ/2013 k návrhu na 4. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2013 Otevřít dokument
219/RMČ/2013 k žádosti o finanční příspěvek Klubu českých turistů Praha na akci Praha slaví 125 let KČT Otevřít dokument
220/RMČ/2013 k návrhu na poskytnutí grantů z programů Grant pro oblast 1 - sociální služby a Příspěvek na zajištění služby Otevřít dokument
221/RMČ/2013 k souhlasu darování metodické pomůcky, deskové hry Cesta labyrintem města zástupcům Jahoda o.s. a NZDM Pacific Otevřít dokument
222/RMČ/2013 k návrhu na zahájení výběrového řízení k podlimitní veřejné zakázce na služby Zpracování Strategického plánu rozvoje zadavatele pro období 2015 až 2025 včetně akčního plánu jeho realizace a související činnosti zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení Otevřít dokument
223/RMČ/2013 k návrhu na zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci akce Rozšíření DH Jahoda na pozemku parc. č. 232/87, k. ú. Černý Most Otevřít dokument
224/RMČ/2013 k návrhu na zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci akce Rekonstrukce výtahu v budově Úřadu MČ Praha 14 Otevřít dokument
225/RMČ/2013 k návrhu na zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci akce Rekonstrukce kotelny v budově Úřadu MČ Praha 14 Otevřít dokument
226/RMČ/2013 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy na pronájem části plochy bytového domu Kardašovská 670, k. ú. Hloubětín za účelem umístění reklamního banneru Otevřít dokument
227/RMČ/2013 k návrhu na převzetí dvou dětských hřišť při ulici Arnošta Valenty do svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14 Otevřít dokument
228/RMČ/2013 k návrhu na uzavření smlouvy o zavedení a provádění systému řízení bezpečnosti dětského hřiště v ulici Arnošta Valenty, Černý Most, (o kontrole a údržbě stavu hřiště dle normy ČSN 1176-7) Otevřít dokument
229/RMČ/2013 k návrhu na ukončení nájemní smlouvy na pronájem pozemku parc. č. 1779, díl č. 3 o výměře 253 m 2 v k. ú. Kyje dohodou Otevřít dokument
230/RMČ/2013 k návrhu na odnětí spoluvlastnického podílu ve výši 7/48 na pozemcích zapsaných na LV 3505, k. ú. Černý Most Otevřít dokument
231/RMČ/2013 k návrhu na posouzení splnění kvalifikačních předpokladů zájemců k VZ na stavební práce k projektu Energetická úspora budovy MŠ Generála Janouška Otevřít dokument
232/RMČ/2013 k návrhu na posouzení splnění kvalifikačních předpokladů zájemců k VZ na stavební práce k projektu Energetická úspora budovy ZŠ Vybíralova Otevřít dokument
233/RMČ/2013 k návrhu na posouzení splnění kvalifikačních předpokladů zájemců k VZ na stavební práce k projektu Energetická úspora budovy MŠ Chvaletická a Energetická úspora MŠ Štolmířská Otevřít dokument
234/RMČ/2013 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 10062543 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí a dohody o úpravě dokladů a účtů u projektu Základní škola Gen. Janouška - Energetická úspora MČ Praha 14 Otevřít dokument
235/RMČ/2013 k návrhu na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. 10068113 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí a dohody o úpravě dokladů a účtů u projektu Základní škola Bří Venclíků - Energetická úspora MČ Praha 14 Otevřít dokument
236/RMČ/2013 k návrhu na vyplacení odměn ředitelům příspěvkových organizací za II. pololetí roku 2012 Otevřít dokument
237/RMČ/2013 k návrhu na souhlas k navýšení kapacity školy, školní družiny a školní jídelny od školního roku 2013/2014 v Základní škole Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 918 Otevřít dokument
238/RMČ/2013 k návrhu na pronájem ubytovacího místa v ubytovně MŠ Chvaletická 917, Praha 9 - Lehovec od 1. 5. 2013 Otevřít dokument
239/RMČ/2013 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy mezi Základní školou, Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 918 a Blankou Ordóňezovou na pronájem garáže v objektu č. p. 918, ul. Chvaletická Otevřít dokument