Samospráva ÚMČ Praha 14

59

Číslo Jednání Soubor
286/RMČ/2017 k realizaci Programu podpory adaptačních výjezdů na základních školách 2017 Otevřít dokument
287/RMČ/2017 k návrhu na uzavření smlouvy o výpůjčce pozemku k zajištění akce Sportovní den na ZŠ Hloubětínská v rámci projektu Rozvoj komunitního života na Praze 14 Otevřít dokument
288/RMČ/2017 k projektu Vybíralka 25 - Plán revitalizace vnitrobloku Vybíralova a jeho okolí Otevřít dokument
289/RMČ/2017 k revitalizaci Jižního náměstí v Hloubětíně Otevřít dokument
290/RMČ/2017 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 739, ul. Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
291/RMČ/2017 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 764, ul. Rochovská, Praha 9 Otevřít dokument
292/RMČ/2017 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 745, ul. Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
293/RMČ/2017 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 767, ul. Rochovská, Praha 9 Otevřít dokument
294/RMČ/2017 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 756, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
295/RMČ/2017 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 670, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
296/RMČ/2017 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 753, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
297/RMČ/2017 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 993, ul. Kpt. Stránského, Praha 9 Otevřít dokument
298/RMČ/2017 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 4 + 1 v č. p. 735, ul. Kučerova, Praha 9 Otevřít dokument
299/RMČ/2017 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 753, Kardašovská ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14, za podmínky vrácení bytu stávajícího Otevřít dokument
300/RMČ/2017 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu MHMP Otevřít dokument
301/RMČ/2017 k návrhu na souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy v prostorách objektu č. p. 799 ulice Kučerova, Praha 9, 198 00 Otevřít dokument
302/RMČ/2017 k revokaci usnesení Rady m. č. Praha 14 č.: 504/RMČ/2016 o souhlasu s vypsáním užšího výběrového řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na úklidové služby v objektech spravovaných Správou majetku Praha 14, a.s., za podmínek stanovených zadávací dokumentací veřejné zakázky Úklidové služby v objektech spravovaných Správou majetku Praha 14, a.s. a přilehlém okolí; k souhlasu se zahájením nového užšího výběrového řízení podle zákona č.: 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, na nadlimitní veřejnou zakázku na úklidové služby v objektech spravovaných Správou majetku Praha 14, a. s., za podmínek stanovených kvalifikační dokumentací veřejné zakázky Úklidové služby v objektech spravovaných Správou majetku Praha 14, a.s. a přilehlém okolí a k souhlasu s pověřením AK Svejkovský, Kabelková a spol. zajištěním a organizací tohoto zahájení výběrového řízení za platebních podmínek stanovených smlouvou o poskytování právních služeb čj.: 0150/2016/OPKC_OddPVZ/1101 ze dne 18. 4. 2016 Otevřít dokument
303/RMČ/2017 k revokaci vydaného usnesení č. 85/RMČ/2017 k uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 73/3, katastrální území Černý Most Otevřít dokument
304/RMČ/2017 k revokaci vydaného usnesení č. 280/RMČ/2017 na uzavření smlouvy o nájmu části pozemků parc. č. 2575/479, parc. č. 2575/480, katastrální území Kyje Otevřít dokument
305/RMČ/2017 k uzavření pachtovní smlouvy na část pozemku parc. č. 1761, díl č. 152, k. ú. Kyje Otevřít dokument
306/RMČ/2017 k uzavření pachtovní smlouvy na zahrádku na části pozemku parc. č. 1760, díl č. 143 a 144 o celkové výměře 830 m2 v ul. Borská, k. ú. Kyje Otevřít dokument
307/RMČ/2017 k uzavření pachtovní smlouvy na zahrádku na části pozemku parc. č. 1760, díl č. 138 o výměře 445 m2 v ul. Borská, k. ú. Kyje Otevřít dokument
308/RMČ/2017 ke změně smluvního vztahu osoby pachtýře na pozemku (zahrádce) v ulici Borská, k. ú. Kyje Otevřít dokument
309/RMČ/2017 ke změně osoby pachtýře částí pozemků parc. č. 2886/2 a 2768/2, k. ú. Kyje Otevřít dokument
310/RMČ/2017 k převzetí pozemku parc. č. 1068/20, k. ú. Hloubětín do vlastnictví hl. m. Prahy Otevřít dokument
311/RMČ/2017 k žádosti odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 304/4, k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
312/RMČ/2017 k uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě čj. NAP/83/01/023854/2016 za účelem změny subjektu pronajímatele Otevřít dokument
313/RMČ/2017 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu č. 17 o velikosti 1 + 0 v objektu č. p. 25, ul. Broumarská, Praha 9 Otevřít dokument
314/RMČ/2017 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu č. 12 o velikosti 1 + 0 v objektu č. p. 1610, ul. Broumarská, Praha 9 Otevřít dokument
315/RMČ/2017 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 3 o velikosti 1 + 0 v objektu č. p. 1610, ul. Broumarská, Praha 9 Otevřít dokument
316/RMČ/2017 k návrhu na vydání souhlasu obce dle ustanovení § 33 odst. 6 zák. č. 111/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Otevřít dokument
317/RMČ/2017 k informaci o provedené kontrole projektu Terénní práce na Praze 14 Otevřít dokument
318/RMČ/2017 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
319/RMČ/2017 k vyjádření městské části Praha 14 ke zveřejněné dokumentaci o vlivech záměru Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511, Běchovice - dálnice D1 na životní prostředí Otevřít dokument
320/RMČ/2017 k dílčí účetní závěrce včetně výsledku hospodaření městské části Praha 14 za rok 2016 Otevřít dokument
321/RMČ/2017 k návrhu na 8. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2017 Otevřít dokument
322/RMČ/2017 k převodu finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Základní škola, Praha 9 - Kyje, Šimanovská 16 Otevřít dokument
323/RMČ/2017 k uzavření smlouvy o spolupráci se společností Operátor ICT, a. s., IČ: 027 95 281 Otevřít dokument
324/RMČ/2017 k uzavření smlouvy o financování projektu Komunitní centrum Kardašovská v rámci Operačního programu - Praha pól růstu ČR Otevřít dokument
325/RMČ/2017 k vydání kladného stanoviska pro žádost ke změně v údajích v rejstříku škol a školských zařízení ZŠ TOLERANCE, Praha 9, Mochovská 570 Otevřít dokument
326/RMČ/2017 k podání žádosti o dotaci na projekt Pilotní ověření implementace systému sociálního bydlení na lokální úrovni v městské části Praha 14 v rámci OPZ Otevřít dokument
327/RMČ/2017 k zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Malířské a lakýrnické práce v ZŠ Šimanovská Otevřít dokument
328/RMČ/2017 k zahájení veřejné zakázky na dodávky Vybavení ZŠ městské části Praha 14 nábytkem zadávané formou nadlimitního řízení Otevřít dokument
329/RMČ/2017 k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Mateřská škola, objekt 100a a 100b Praha - Bobkova 766/10 - Sanace vlhkého zdiva Otevřít dokument
330/RMČ/2017 ke schválení financování opravy sportoviště v Parku Pilská v Hostavicích Otevřít dokument
331/RMČ/2017 Zásady a technické podmínky pro zásahy do povrchů komunikací a pro provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě Otevřít dokument