Samospráva ÚMČ Praha 14

59

Číslo Jednání Soubor
267/RMČ/2005 k výsledku druhého jednání konkursní komise na obsazení funkce ředitele ZŠ Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 964 a ZŠ Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 918 Otevřít dokument
264/RMČ/2005 vyjádření městské části Praha 14 k dokumentaci pro územní řízení na umístění stavby optické připojení objektu Poděbradská, Praha 9 na optickou síť PragoNet v úseku metro Hloubětín - ul. Na Obrátce Otevřít dokument
263/RMČ/2005 k návrhu zveřejnění výzvy k podání nabídky na realizaci střešní nástavby na budově č. p. 1087 - 1090, k. ú. Černý Most, ulice Cíglerova, včetně jmenování hodnotící komise Otevřít dokument
266/RMČ/2005 ke změně názvu Pravidel pro stanovení příplatku za vedení, k poskytnutí osobního a zvláštního příplatku ředitelům ZŠ a MŠ zřizovaných městskou částí Praha 14 podle § 14 odst. 2 zák. č. 564/1990 Sb., o stát. správě a samosprávě ve školství, ve znění pozd. předpisů Otevřít dokument
265/RMČ/2005 k návrhu na poskytnutí odměny Mgr. Iloně Šťastné, ředitelce ZŠ Gen. Janouška k životnímu jubileu Otevřít dokument
262/RMČ/2005 k majetkoprávnímu vypořádání pozemků parc. č. 2665/110 a 2665/103, k. ú. Kyje, pod budovou MŠ Kostlivého a přiléhající veřejnou komunikací Otevřít dokument
261/RMČ/2005 k návrhu na uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v objektu č. p. 14 v Prelátské ul. mezi městskou částí Praha 14 a Všeobecnou stavební společností, s. r. o. Otevřít dokument
260/RMČ/2005 k návrhu na prominutí poplatků z prodlení za pozdní úhradu nájemného za užívání bytu v ulici Kardašovská 754, Praha 9 ve výši 20 752 Kč a na odložení výkonu rozhodnutí vyklizením bytu dle usnesení 26E 82/2004 Otevřít dokument
259/RMČ/2005 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 695, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 Otevřít dokument
258/RMČ/2005 k návrhu na schválení vítěze výběrového řízení na pronájem bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 1053, Doležalova ul., Praha 9 Otevřít dokument
257/RMČ/2005 k návrhu na skončení nájmu dohodou z nebytových prostor v objektu č. p. 1044 ulice Doležalova, Praha 9 Otevřít dokument
256/RMČ/2005 k návrhu na zrušení výpovědi z nájemní smlouvy, prominutí úroků z prodlení a uzavření dohody o splátkách pro nájemce v nebytových prostorách objektu č. p. 754 ul. Maňákova a č. p. 755 ul. Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
255/RMČ/2005 k návrhu na schválení podání výpovědi z nájmu bytu nájemci z důvodu hrubého porušování povinností nájemce bytu podle § 711 odst. 1, písm. d) obč. zák. Otevřít dokument
254/RMČ/2005 k návrhu na prominutí 50% dlužného nájemného za užívání nebytových prostor v objektu č. p. 695 nám. Plk. Vlčka, Praha 9 tj. ve výši 62 134 Kč Otevřít dokument
253/RMČ/2005 k žádosti o snížení měsíčního nájemného na 35 Kč/m2 za užívání bytu v ulici Bryksova, č. p. 742, Praha 9 Otevřít dokument
252/RMČ/2005 k návrhu na zpětvzetí žaloby ve věci výpovědi z nájmu bytu v ulici Doležalova, č. p. 1052, Praha 9 za podmínky jeho vyklizení a vrácení k 31. 7. 2005 Otevřít dokument
251/RMČ/2005 k návrhu na prominutí smluvní pokuty ve výši 213.703 Kč, ke které byl zavázán žalovaný rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 10 sp. zn. 14C 364/2003 Otevřít dokument
250/RMČ/2005 k návrhu řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 - přidělení uvolněného bytu o velikosti 2 + 1, v domě č. p. 770, ulice Kučerova, Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 Otevřít dokument
249/RMČ/2005 ke kontrole výkonu státní správy na úseku civilní služby zabezpečované Úřadem městské části Praha 14 Otevřít dokument
248/RMČ/2005 k žádosti o spolupořadatelství městské části Praha 14 při Českém poháru ve streetballu 2005 Otevřít dokument
247/RMČ/2005 k žádosti TJ Slavoj Hloubětín o finanční příspěvek Otevřít dokument
246/RMČ/2005 k volbě přísedících Obvodního soudu pro Prahu 9 Otevřít dokument
245/RMČ/2005 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument