Samospráva ÚMČ Praha 14

6

Číslo Jednání Soubor
85/RMČ/2007 k návrhu na jmenování konkurzní komise pro konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele Základní školy, Praha 9 - Hloubětín, Hloubětínská 700 Otevřít dokument
84/RMČ/2007 k vyhlášení konkurzního řízení na funkci ředitele Základní školy, Praha 9 - Hloubětín, Hloubětínská 700 Otevřít dokument
83/RMČ/2007 k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pokládky kabelů do pozemků parc. č. 2793, 2794, 2795, 2800 a 2801 v k. ú. Kyje Otevřít dokument
82/RMČ/2007 k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se spol. Telefónica O2 Czech Republic, a. s. - podzemní vedení komunikační sítě v pozemcích parc.č. 2718 a 2720, k. ú. Kyje Otevřít dokument
81/RMČ/2007 k vyjádření městské části Praha 14 k dokumentaci pro územní řízení stavba č. 7552 Mladoboleslavská - Budovatelská Otevřít dokument
80/RMČ/2007 k vyjádření městské části Praha 14 k nástavbě a půdní vestavbě bytového domu č. p. 718 a 719 ul. Chvalská, Praha 14 - Hloubětín Otevřít dokument
79/RMČ/2007 k vyjádření městské části Praha 14 k záměru na umístění provozní budovy INDUSTRIAL Ložiska, s. r. o., ul. K Hutím, Praha 14 - Hloubětín Otevřít dokument
78/RMČ/2007 k návrhu na zveřejnění záměru a následnému uzavření nájemní smlouvy na pronájem zahrádky v zahrádkářské kolonii v ulici Borská, umístěné na pozemcích parc. č. 2832, 2830/1 a 1760, díl č. 3, k. ú. Kyje Otevřít dokument
77/RMČ/2007 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 355 v k. ú. Kyje za účelem umístění RZ Otevřít dokument
76/RMČ/2007 k formální změně kupní smlouvy na pozemek parc. č. 93/2 o výměře 3m2 v k. ú. Černý Most Otevřít dokument
75/RMČ/2007 k žádosti BD Kolbenova 862/27 o prodloužení lhůty k převedení nemovitostí do vlastnictví původním nájemcům Otevřít dokument
74/RMČ/2007 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku (355 m2) parc. č. 894 v k. ú. Kyje s Ing. Radislavem Malým a Andrzejem Groszekem Otevřít dokument
73/RMČ/2007 k návrhu na zveřejnění adresného záměru na prodej části pozemku parc. č. 5/32, k. ú. Černý Most vlastníkům bytových jednotek Volkova č. p. 1124 - 1128 Otevřít dokument
72/RMČ/2007 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + kk, I. kategorie v domě č. p. 1048, ul. Doležalova, Praha 9 Otevřít dokument
71/RMČ/2007 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 25, ul. Broumarská, Praha 9 Otevřít dokument
70/RMČ/2007 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1, I. kategorie v domě č. p. 1048, ul. Doležalova, Praha 9 Otevřít dokument
69/RMČ/2007 k návrhu na schválení podání výpovědi z nájmu bytu nájemcům z důvodu hrubého porušování povinnosti nájemce bytu podle § 711 odst. 2, písm. b) obč. zák. Otevřít dokument
68/RMČ/2007 k návrhu na přechod nájmu bytu o velikosti 1 + 1, I. kategorie v domě č. p. 755, ul. Kardašovská, Praha 9 - Hloubětín v souladu s ustanovením § 708 občanského zákoníku Otevřít dokument
67/RMČ/2007 k návrhu na prominutí smluvní pokuty ve výši 9.699 Kč za pozdní platby nájemného za užívání nebytových prostor v objektu č. p. 626 ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
66/RMČ/2007 k žádosti na znovuprojednání zpětvzetí žaloby na přivolení soudu k výpovědi z nájmu bytu v ulici Rochovská 759, Praha 9 Otevřít dokument
65/RMČ/2007 k žádosti o znovupřidělení bytu v č. p. 1043 ulice Doležalova, Praha 9 Otevřít dokument
64/RMČ/2007 k žádosti o finanční příspěvek na stavební bezbariérové úpravy v bytě Maňákova 753, Praha 9 Otevřít dokument
63/RMČ/2007 k návrhu na uzavření dodatku č. 6 k mandátní smlouvě k zajištění agendy spojené s nájmem bytů a nebytových prostor v nemovitostech městské části Praha 14 Otevřít dokument
62/RMČ/2007 k návrhu na přerušení odpisování majetku pro rok 2006 u domů svěřených do správy od 1. 7. 2004 od hl. m. Prahy Otevřít dokument
61/RMČ/2007 k návrhu na zadání veřejné zakázky Zajištění ostrahy objektů městské části Praha 14 Otevřít dokument
60/RMČ/2007 k návrhu na finanční vyrovnání se společností APION, s. r. o. Otevřít dokument
59/RMČ/2007 k návrhu na složení komise pro otevírání obálek a hodnotící komise Centrum vzdělávání a veřejného internetu Praha 14 - dodávka informační techniky a nábytku Otevřít dokument
58/RMČ/2007 k návrhu na prodloužení termínu a navýšení ceny díla Centrum vzdělávání a veřejného internetu Praha 14 - stavební práce Otevřít dokument
57/RMČ/2007 1. rozpočtové opatření na rok 2007 Otevřít dokument
56/RMČ/2007 k výroční zprávě o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., za rok 2006 Otevřít dokument
55/RMČ/2007 k návrhu na určení komisí pro posuzování a vyhodnocování žádostí v grantových řízeních městské části Praha 14 Otevřít dokument
54/RMČ/2007 k návrhu na jmenování členů komisí Rady městské části Praha 14 Otevřít dokument
53/RMČ/2007 k návrhu platů vedoucích odborů s účinností od. 1. 1. 2007 Otevřít dokument
52/RMČ/2007 k návrhu na změnu Organizačního řádu - QS 55-01 V02 / R01 Otevřít dokument
51/RMČ/2007 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument