Samospráva ÚMČ Praha 14

60

Číslo Jednání Soubor
122/RMČ/2009 k návrhu na uzavření smlouvy o bezúplatném převodu movitého majetku mezi městskou částí Praha 14 a Úřadem práce hl. m. Prahy Otevřít dokument
129/RMČ/2009 k žádosti o znovupřidělení bytu v č. p. 1071, ulice Bří Venclíků, Praha 9 Otevřít dokument
133/RMČ/2009 k návrhu na schválení úplatného převodu nebytového prostoru č. 543 v č. p. 1087 ulice Cíglerova, Praha 9 o velikosti 5,45 m2 za cenu dle znaleckého posudku ze dne 17. 2. 2009 stávajícímu nájemci dle zákona č. 72/1994 Sb. Otevřít dokument
127/RMČ/2009 k návrhu na souhlas s nájmem na dobu neurčitou v bytě o velikosti 4 + 1 v č. p. 746, Maňákova ul., Praha 9 - Černý Most v souvislosti s předloženou dohodou o výměně bytů Otevřít dokument
142/RMČ/2009 k záměru městské části Praha 14 získat do svěřené správy pozemky parc. č. 784/3 a parc. č. 784/4 k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
128/RMČ/2009 k žádosti o znovupřidělení bytu v č. p. 1135, ulice Ronešova, Praha 9 Otevřít dokument
118/RMČ/2009 k návrhu na vyhlášení grantového programu z rozpočtu městské části Praha 14 základním školám zřízeným městskou částí Praha 14 Otevřít dokument
131/RMČ/2009 k návrhu na souhlas s revokací usnesení č. 68/RMČ/2009 a s využitím nebytových prostor v 1. podzemním podlaží objektu polikliniky č. p. 902 ulice Gen. Janouška, Praha 9 pro potřeby městské části Praha 14 Otevřít dokument
125/RMČ/2009 k návrhu na zakoupení nového služebního vozu Škoda Superb Ambition 2,0 TDI a na odprodej vozů Škoda Octavie a VW Transporter protiúčtem Otevřít dokument
143/RMČ/2009 k záměru městské části Praha 14 získat do svěřené správy nemovitostí pozemky v Kyjích - bývalé vlastnictví společnosti Kovošrot, nyní vlastnictví společnosti ZKL-VRL Praha a. s. Otevřít dokument
121/RMČ/2009 k návrhu na uzavření smlouvy o monitoringu užívání návykových látek na území městské části Praha 14 a zajišťování výměnného programu pro rok 2009 Otevřít dokument
130/RMČ/2009 k návrhu na souhlas s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 01-020-08 na výstavbu dotovaných bytů v objektu č. p. 25, ul. Broumarská, Praha 9 Otevřít dokument
137/RMČ/2009 k návrhu na uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc. č. 2818/1, k. ú. Kyje o výměře cca 100 m2 s paní Pavlínou Mráčkovou Otevřít dokument
124/RMČ/2009 k návrhu na uzavření smlouvy o výpůjčce k automobilu Ford Transit Kombi Van mezi Oblastním spolkem Českého červeného kříže Praha 9 a městskou částí Praha 14 Otevřít dokument
134/RMČ/2009 k návrhu na souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy v nebytových prostorách v 1. nadzemním podlaží objektu polikliniky č. p. 902 ulice Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
117/RMČ/2009 k návrhu na přidělení grantových prostředků z grantového řízení městské části Praha 14 v sociální oblasti pro rok 2009 Otevřít dokument
140/RMČ/2009 k návrhu řešení majetkoprávních vztahů k pozemkům na rohu ulic Poděbradská a Kbelská Otevřít dokument
116/RMČ/2009 k návrhu na udělení grantů městské části Praha 14 v oblasti sociálních a návazných služeb a příspěvku na zajištění služby na rok 2009 Otevřít dokument
111/RMČ/2009 k návrhu 1. úpravy finančního plánu městské části Praha 14 na rok 2009 Otevřít dokument
108/RMČ/2009 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
112/RMČ/2009 4. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2009 Otevřít dokument
119/RMČ/2009 k návrhu na poskytnutí finančního daru Občanskému sdružení pro provoz Centra integrované onkologické péče Otevřít dokument
123/RMČ/2009 k návrhu na uzavření dodatků č. 1 ke smlouvám o nájmu movité věci pro jednotlivé kopírovací stroje s firmou COPY SERVIS s. r. o. Otevřít dokument
135/RMČ/2009 ke stanovení postupu při otevírání obálek s obdrženými nabídkami ke zveřejněným záměrům na pronájem či prodej pozemků a objektů ve svěřené správě nemovitostí městské části Praha 14 Otevřít dokument
120/RMČ/2009 k návrhu na uzavření smlouvy o spolupráci při realizaci projektů v rámci projektového záměru Unifikace registrů, evidencí a agend IS HMP s hl. m. Prahou Otevřít dokument
132/RMČ/2009 k návrhu na zkrácení výpovědní lhůty o 2 měsíce pro nájemce nebytových prostor v objektu č. p. 728 ul. Bryksova, Praha 9 Otevřít dokument
113/RMČ/2009 k novému vydání instrukce QI 61-01-03 V04 R00 - Hospodaření příspěvkových organizací a nakládání s majetkem zřizovatele a majetkem vlastním Otevřít dokument
109/RMČ/2009 ke zprávě o činnosti Rady městské části Praha 14 za II. pololetí roku 2008 Otevřít dokument
110/RMČ/2009 ke zprávě o činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 14 za rok 2008 a plán činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 14 na rok 2009 Otevřít dokument
126/RMČ/2009 k návrhu na přechod nájmu bytu o velikosti 1 + 1, v domě č. p. 774, ul. Kardašovská, Praha 9 - Hloubětín v souladu s ustanovením § 708 občanského zákoníku Otevřít dokument
139/RMČ/2009 k žádosti OOA MHMP o aktualizaci stanoviska k úplatnému převodu pozemku parc. č. 566/111 a částí pozemků parc. č. 545/1, 545/5, 545/13, 566/50, 675/6, 675/9, 685, 2634 vše v k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
114/RMČ/2009 k návrhu Komunitního plánu sociálních služeb ve správním obvodu Praha 14 Otevřít dokument
138/RMČ/2009 k žádosti OOA MHMP o stanovisko k pronájmu části pozemku parc. č. 221/282 v k. ú. Černý Most Otevřít dokument
115/RMČ/2009 k informaci o vyúčtování grantů přidělených v roce 2008 Otevřít dokument
141/RMČ/2009 k informaci Českých energetických závodů, státního podniku v likvidaci o připravovaném prodeji pozemků parc. č. 2582/12 a 2582/13, k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
136/RMČ/2009 k ukončení nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 1760, díl 4 v zahrádkářské kolonii ul. Borská v k. ú. Kyje Otevřít dokument