Samospráva ÚMČ Praha 14

60

Číslo Jednání Soubor
332/RMČ/2017 k návrhu na revokaci usnesení Rady m. č. Praha 14 č. 7/RMČ/2010 ze dne 12. 1. 2010 -k návrhu na schválení úhrad nákladů ve výši 25% Otevřít dokument
333/RMČ/2017 k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitým věcem k jednotce č. 775/7, ul. Kardašovská 775, 198 00 Praha 9 v užívání paní Ing. Jitky Kulhavé jako oprávněné nájemkyně Otevřít dokument
334/RMČ/2017 k návrhu na uzavření smluv o převodu vlastnického práva k jednotce v jednotném znění s dalšími oprávněnými nájemci dle soupisu Otevřít dokument
335/RMČ/2017 k návrhu na prodloužení smlouvy o nájmu nemovité věci č. j. 286/2015/SMP14/1070 ze dne 25. 6. 2015 na adrese Baštýřská 67, Praha 9 na dobu neurčitou Otevřít dokument
336/RMČ/2017 k návrhu na schválení snížení nájemného za nově pronajaté prostory pro Komunitní centrum Motýlek v objektu č. p. 1067, ul. Vlčkova, Praha 9 Otevřít dokument
337/RMČ/2017 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 18 o velikosti 1 + 0 v č. p. 25, Broumarská ul., Praha 9 Otevřít dokument
338/RMČ/2017 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 2 o velikosti 1 + 0 v č. p. 1610, Broumarská ul., Praha 9 Otevřít dokument
339/RMČ/2017 k odůvodnění návrhu zadání změny územního plánu Z 2962/00 na pozemku parc. č. 84/2, 85/2 a 2815/2, kat. území Kyje Otevřít dokument
340/RMČ/2017 k návrhu na jmenování člena Komise kultury a aktivit volného času Otevřít dokument
341/RMČ/2017 k návrhu na jmenování člena Komise pro komunitní plánování a MA21 Otevřít dokument
342/RMČ/2017 k návrhu zavedení Participativního rozpočtu Otevřít dokument
343/RMČ/2017 k návrhu na uzavření smlouvy o výpůjčce pozemku k zajištění akce Lokální veřejné fórum na Černém Mostě I. Otevřít dokument
344/RMČ/2017 k auditům udržitelného rozvoje v rámci projektu Optimalizace procesů a profesionalizace Úřadu městské části Praha 14 Otevřít dokument
345/RMČ/2017 k účasti politika Zdravé MČ na II. výroční konferenci Moderní veřejná správa k převzetí ocenění Otevřít dokument
346/RMČ/2017 k návrhu na souhlas se zahraniční pracovní cestou do Drážďan a Lipska Otevřít dokument
347/RMČ/2017 k návrhu na 9. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2017 Otevřít dokument
348/RMČ/2017 k návrhu na uzavření upravené Přílohy Rámcové smlouvy o platebních a bankovních službách - Individuální úrokové sazby - účty Otevřít dokument
349/RMČ/2017 k účetním závěrkám včetně výsledku hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných městskou částí Praha 14 za rok 2016 a jeho rozdělení příspěvkovým organizacím zřizovaným městskou částí Praha 14 za rok 2016 Otevřít dokument
350/RMČ/2017 k závěrečnému účtu městské části Praha 14 za rok 2016 Otevřít dokument
351/RMČ/2017 k zajištění projektových prací pro účely podání dotační žádosti v rámci 37. výzvy Operačního programu Praha - pól růstu Otevřít dokument
352/RMČ/2017 ke zvýšení příspěvku na provoz a poskytnutí investičního příspěvku příspěvkové organizaci Mateřská škola, Praha 9 - Hloubětín, Štolmířská 602 a nákup materiálního vybavení pro detašované pracoviště MŠ Hostavice Otevřít dokument
353/RMČ/2017 k návrhu na přidělení dotací v oblasti Příspěvek na zajištění služby v roce 2017 Otevřít dokument
354/RMČ/2017 k vyhodnocení veřejné zakázky na dodávky Vybavení interiéru - Novostavba mateřské školy v k. ú. Hostavice zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení Otevřít dokument
355/RMČ/2017 k vyhodnocení veřejné zakázky pro dílčí část 1 - MŠ Vybíralova Rekonstrukce elektroinstalace v budovách MŠ a ZŠ městské části Praha 14 v roce 2017 zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení Otevřít dokument
356/RMČ/2017 ke zrušení a zahájení veřejné zakázky pro dílčí část 2 - MŠ Zelenečská a dílčí část 3 - ZŠ Chvaletická - Rochovská Rekonstrukce elektroinstalace v budovách MŠ a ZŠ městské části Praha 14 v roce 2017 zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení Otevřít dokument
357/RMČ/2017 k zahájení veřejné zakázky Rekonstrukce elektroinstalace v budovách MŠ a ZŠ městské části Praha 14 v roce 2017 - opakované řízení - MŠ Zelenečská výtah zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení Otevřít dokument
358/RMČ/2017 k zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Malířské a lakýrnické práce v ZŠ Hloubětínská Otevřít dokument
359/RMČ/2017 k zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Výměna PVC podlah v učebnách ZŠ Hloubětínská Otevřít dokument
360/RMČ/2017 k uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0151/2016/OI_OddI/1050 na stavební práce k akci: Rekonstrukce elektroinstalace v budovách ZŠ a MŠ městské části Praha 14 - ZŠ Šimanovská Otevřít dokument
361/RMČ/2017 k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě UPC v ulicích Budovatelská a Federova Otevřít dokument
362/RMČ/2017 k žádosti MHMP o stanovisko k výpůjčce části pozemku parc. č. 221/892, k. ú. Černý Most Otevřít dokument
363/RMČ/2017 k žádosti na udělení souhlasu s uvedením bytu městské části Praha 14 jako sídla firmy Otevřít dokument
364/RMČ/2017 k dalšímu využití parkoviště v ul. Arnošta Valenty na pozemku parc. č. 221/504, k. ú. Černý Most Otevřít dokument
365/RMČ/2017 k hodnotící zprávě k Plánu zimní údržby místních komunikací za období od 1. 11. 2016 do 31. 3. 2017 Otevřít dokument
366/RMČ/2017 k optimalizaci provozu v ulici Broumarská Otevřít dokument