Samospráva ÚMČ Praha 14

60

Číslo Jednání Soubor
232/RMČ/2021 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 765, Rochovská ul., Praha 9 Otevřít dokument
233/RMČ/2021 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 745, Maňákova ul., Praha 9 Otevřít dokument
234/RMČ/2021 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 759, Bryksova ul., Praha 9 Otevřít dokument
235/RMČ/2021 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 756, Bryksova ul., Praha 9 Otevřít dokument
236/RMČ/2021 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 4 + kk v č. p. 750, Bryksova ul., Praha 9 Otevřít dokument
237/RMČ/2021 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 759, Bryksova ul., Praha 9 Otevřít dokument
238/RMČ/2021 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 757, Bryksova ul., Praha 9 Otevřít dokument
239/RMČ/2021 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 758, Bryksova ul., Praha 9 Otevřít dokument
240/RMČ/2021 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 759, Bryksova ul., Praha 9 Otevřít dokument
241/RMČ/2021 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 prostřednictvím výměny bytů Otevřít dokument
242/RMČ/2021 k návrhu na přidělení bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 758, Bryksova ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 ve veřejném zájmu, v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 Otevřít dokument
243/RMČ/2021 k návrhu na schválení poskytnutí slevy z nájemného v souvislosti s trváním nouzového stavu za období od 1. 1. 2021 do 31. 3. 2021 pro nájemce nebytových prostor Otevřít dokument
244/RMČ/2021 k návrhu na uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu č. NAN/58/01/007147/2005 ze dne 13. 7. 2005 a schválení uzavření smlouvy o umístění peněžního automatu Otevřít dokument
245/RMČ/2021 k návrhu na poskytnutí odměny pro zapisovatele okrskových volebních komisí pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2021 Otevřít dokument
246/RMČ/2021 k návrhu na jmenování vedoucí úseku interního auditu městské části Praha 14 Otevřít dokument
247/RMČ/2021 vyjádření městské části Praha 14 k záměru Polyfunkční dům - nástavba 4. NP a přístavba výtahu Praha, Hloubětín čp. 478, Mochovská 40 Otevřít dokument
248/RMČ/2021 k darovací smlouvě mezi obchodní společností GENERAL PROGRES s.r.o. , Na dlážděnce 379, Praha 8, IČO: 05257859 a MČ Praha 14 Otevřít dokument
249/RMČ/2021 ke způsobu financování projektu Podpora otevírání školních hřišť základních škol MČ Praha 14 veřejnosti v roce 2021 Otevřít dokument
250/RMČ/2021 k návrhu na úpravu rozpočtů příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 14 na rok 2021 Otevřít dokument
251/RMČ/2021 k návrhu na 4. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2021 Otevřít dokument
252/RMČ/2021 k návrhu na udělení odměn pro ředitelky a pracovníky škol, kteří bezprostředně zajištovali vzdělávání (pedagogičtí pracovníci), stravování a úklid v období nouzového stavu v Mateřské škole Obláček, Praha 9 - Černý Most, Šebelova 874 a Základní škole Praha 9 - Černý Most, Bří Venclíků 1140 Otevřít dokument
253/RMČ/2021 k návrhu na vyplacení odměn ředitelům základních a mateřských škol za I. pololetí školního roku 2020/2021 z hlavní činnosti Otevřít dokument
254/RMČ/2021 k návrhu na zajištění vlastních zdrojů financování k žádosti o dotaci v programu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2024 Otevřít dokument
255/RMČ/2021 k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Stavební úpravy objektu ZŠ Šimanovská - výdejna jídel Otevřít dokument
256/RMČ/2021 k návrhu na zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Rekonstrukce střechy objektu Pilská 5/9, 198 00, Praha 14 Otevřít dokument
257/RMČ/2021 k návrhu na zahájení zadávacího řízení k nadlimitní veřejné zakázce na služby s názvem Úklid motoristických, nemotoristických komunikací a vývoz odpadkových košů na území městské části Praha 14 Otevřít dokument
258/RMČ/2021 k návrhu na zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Zajištění tvorby a zpracování Komunikační strategie Úřadu městské části Praha 14 - opakované řízení, v rámci projektu Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ Praha 14 III., vedeného pod reg. č. CZ. 03.4.74/0.0/0.0/18_119/0014754 Otevřít dokument
259/RMČ/2021 k návrhu na zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu Zpracování dokumentu Plán revitalizace sídliště Lehovec 2022 - 2027 Otevřít dokument
260/RMČ/2021 k návrhu na vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem Stavební úpravy vstupních prostor a další stavební úpravy objektu zdravotního střediska Kapitána Stránského čp. 999, Praha 14 zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek Otevřít dokument
261/RMČ/2021 k vyhodnocení veřejné zakázky na Vypracování projektové dokumentace - Polyfunkční budova Černý Most - opakované řízení zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení Otevřít dokument
262/RMČ/2021 k uzavření dodatku č. 5 k SoD č. j. 0379/2020/OI/1101 na akci Revitalizace budov ÚMČ Praha 14 č. p. 1072 a 1073 Otevřít dokument
263/RMČ/2021 k uzavření dodatku č. 2 k SoD č. j. 0578/2020/OI/1050 na akci Park Jahodnice - revitalizace izolační zeleně - stavební část Otevřít dokument
264/RMČ/2021 k návrhu na snížení nájemného z důvodu zmírnění ekonomického dopadu pro subjekt v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu Otevřít dokument
265/RMČ/2021 k návrhu na snížení nájemného z důvodu zmírnění ekonomického dopadu pro subjekt v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu Otevřít dokument
266/RMČ/2021 k žádosti odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko - pronájmy hromadných garážových stání, k. ú. Černý Most Otevřít dokument
267/RMČ/2021 k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene Otevřít dokument
268/RMČ/2021 k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene Otevřít dokument
269/RMČ/2021 k návrhu na uzavření smlouvy o výpůjčce pozemků k umístění informačních panelů Otevřít dokument