Samospráva ÚMČ Praha 14

61

Číslo Jednání Soubor
146/RMČ/2009 k návrhu odpisových plánů příspěvkových organizací na rok 2009 Otevřít dokument
166/RMČ/2009 k žádosti OOA MHMP o stanovisko k pronájmu části pozemku parc. č. 232/458, k. ú. Černý Most, pro zřízení předzahrádky pizzerie po období od 1. 5. 2009 do 30. 9. 2009 Otevřít dokument
145/RMČ/2009 k návrhu na schválení pravidel pro řešení dopadů deregulace nájemného Otevřít dokument
157/RMČ/2009 k vyhodnocení podlimitní veřejné zakázky Přístavba a stavební úpravy MŠ Kostlivého č. p. 1218, Praha 9, k. ú. Kyje zadávané v otevřeném řízení podle ust. § 21, odst. 1 písm. a) zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Otevřít dokument
151/RMČ/2009 k návrhu na zajištění havarijního pojištění a povinného ručení pro vozidlo Ford Transit formou dodatku ke smlouvám s pojišťovnou Kooperativa, a. s. a ČPP, a. s. Otevřít dokument
163/RMČ/2009 k návrhu na prodloužení doby nájmu na dobu neurčitou pro nájemce nebytových prostor v objektu polikliniky č. p. 902 ul. Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
148/RMČ/2009 5. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2009 Otevřít dokument
174/RMČ/2009 k návrhu na pronájem jednoho pokoje v ubytovně MŠ Chvaletická 917, Praha 9 - Lehovec od 1. 4. 2009 Otevřít dokument
161/RMČ/2009 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1, č. p. 994, ul. Kpt. Stránského, Praha 9 Otevřít dokument
171/RMČ/2009 k úpravě směrné části ÚPn pro Obytný soubor Kyje v oblasti Na Hutích při ul. Budovatelská - ul. Vizovická Otevřít dokument
153/RMČ/2009 k návrhu na realizaci projektu Rozvoj a dostupnost ICT služeb Otevřít dokument
152/RMČ/2009 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě mezi městskou částí Praha 14 a Úřadem práce hl. m. Prahy Otevřít dokument
156/RMČ/2009 k návrhu na zadání veřejné zakázky malého rozsahu Služby a dodávky tiskové techniky formou nájmu včetně kompletního servisního zabezpečení na Úřadě městské části Praha 14 Otevřít dokument
155/RMČ/2009 k návrhu na uzavření smlouvy mezi městskou částí Praha 14 a spol. GENTEST, s. r. o. k zajištění administrace projektu spojeného se žádostí o dotaci v rámci druhé výzvy OPPK, oblast podpory Úsporné a udržitelné využívání energií a přírodních zdrojů Otevřít dokument
165/RMČ/2009 k návrhu na souhlas s uzavřením smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o nájmu nebytových prostor v části 4. nadzemního podlaží objektu polikliniky č. p. 902, ul. Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
175/RMČ/2009 k návrhu na poskytnutí finančního příspěvku ve výši 7.000 Kč na akci Předškoláček 2009, která se uskuteční dne 6. a 7. dubna 2009 v KD GONG Otevřít dokument
170/RMČ/2009 k vydání Zásad územního rozvoje hlavního města Prahy Otevřít dokument
168/RMČ/2009 k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pokládky kabelu 1 kV a 22 kV do pozemků parc. č. 961, 962/1, 964 a 967, k. ú. Hostavice se společností PREdistribuce, a. s. Otevřít dokument
164/RMČ/2009 k návrhu na uzavření smlouvy o dílo na provedení opravy havarijního stavu podlah suterénu bytového domu Cíglerova 1087, Praha 9 Otevřít dokument
158/RMČ/2009 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi městskou částí Praha 14 a spol. MERIBEL, s. r. o. Otevřít dokument
162/RMČ/2009 k návrhu na snížení nájemného za užívání nebytových prostor v objektu č. p. 1002 ul. Bryksova, Praha 9 od 1. 4. 2009 do 31. 12. 2009 Otevřít dokument
167/RMČ/2009 k žádosti OOA MHMP o stanovisko k pronájmu částí pozemků parc. č. 938 v k. ú. Kyje a 1796/1 v k. ú. Hloubětín za účelem zřízení zařízení staveniště Otevřít dokument
147/RMČ/2009 k návrhu zhodnocení volných finančních prostředků ve zdaňované činnosti Otevřít dokument
154/RMČ/2009 k návrhu na uzavření smlouvy mezi městskou částí Praha 14 a spol. GENTEST, s. r. o. k zajištění administrace projektu spojeného se žádostí o dotaci v rámci druhé výzvy OPPK, oblast podpory Rozvoj a dostupnost ICT služeb Otevřít dokument
149/RMČ/2009 k návrhu na uzavření smlouvy o odvodu části výtěžku mezi městskou částí Praha 14 a spol. MERKUR HEAVEN, a. s. Otevřít dokument
160/RMČ/2009 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1, č. p. 753, Maňákova ul., Praha 9 Otevřít dokument
144/RMČ/2009 k návrhu na souhlas se zahraniční cestou pracovníka Úřadu městské části Praha 14 Otevřít dokument
173/RMČ/2009 ke společnému jednání o návrhu změny Z 1000/00 Územního plánu SÚ hlavního města Prahy Otevřít dokument
150/RMČ/2009 ke změně integrovaného povolení Linde Gas, a. s. Otevřít dokument
159/RMČ/2009 k návrhu na zadání veřejné zakázky malého rozsahu Doplnění stávajících dětských hřišť novými herními prvky dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb. Otevřít dokument
169/RMČ/2009 k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pokládky elektrického kabelu 0,4 kV do pozemků parc. č. 921/48 a 921/50, k. ú. Hostavice se společností PREdistribuce, a. s. Otevřít dokument
172/RMČ/2009 k jednání o připomínkách městské části Praha 14 k předloženému pracovnímu znění konceptu nového územního plánu HMP s jeho pořizovatelem Otevřít dokument