Samospráva ÚMČ Praha 14

61

Číslo Jednání Soubor
326/RMČ/2005 vyjádření městské části Praha 14 k povolení pevného stánku čistírna peří při ul. Poděbradská na pozemku parc. č. 837/1 k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
325/RMČ/2005 vyjádření městské části Praha 14 k dokumentaci pro územní řízení na stavbu Obnova vodovodních řadů v ul. Morušové, Praha 9 a Rekonstrukce kanalizace v ul. Morušové, Praha 9 Otevřít dokument
324/RMČ/2005 k návrhu na zveřejnění adresného záměru na prodej pozemku parc. č. 73/3 a části pozemku parc. č. 73/1 v k. ú. Černý Most společnosti SPARTA ČERNÝ MOST, s. r. o., se sídlem Cukrovarská 34, Praha 9, zastoupené jednatelem Ing. Janem Plánočkou Otevřít dokument
323/RMČ/2005 k informaci o plnění úkolu usnesení Zastupitelstva městské části Praha 14 č. 21/ZMČ/2005 Otevřít dokument
319/RMČ/2005 k návrhu na převedení pozemku parc. č. 1384/1, k. ú. Hloubětín, ze svěřené správy nemovitostí ve vlastnictví státu (Pozemkový fond ČR) do svěřené správy nemovitostí městské části Praha 14 Otevřít dokument
318/RMČ/2005 k návrhu na zveřejnění záměru a uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemků - části parc. č. 945, části parc. č. 946/1 a části parc. č. 2730, vše k. ú. Kyje Otevřít dokument
317/RMČ/2005 ke stanovisku městské části na uzavření kupní smlouvy dle přílohy č. 1, na úplatný převod plynovodů v kat. území Hloubětín, kat. území Hostavice a kat. území Kyje, do vlastnictví Pražské plynárenské, a. s., U Plynárny 500, Praha 4, za smluvní cenu ve výši 10 980 537, 00 Kč, splatnou ve splátkách během osmi let ode dne uzavření smlouvy Otevřít dokument
315/RMČ/2005 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 0 v č. p. 762, ul. Rochovská, Praha 9 Otevřít dokument
314/RMČ/2005 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 813, ul. Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
312/RMČ/2005 k návrhu na prominutí 50% poplatků z prodlení tj. ve výši 13.493 Kč za pozdní úhradu dluhu na nájemném za užívání bytu v č. p. 1041 v ulici Doležalova, Praha 9 Otevřít dokument
311/RMČ/2005 k návrhu na prominutí poplatků z prodlení vyčíslených ke dni 25. 5. 2005 na částku 46.773 Kč váznoucích na bytě v ulici Kardašovská 755, Praha 9 Otevřít dokument
310/RMČ/2005 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 k nájemním smlouvám spolu s návrhem k uzavření smlouvy ve smyslu ustan. § 51 občanského zákoníku zabývající se přechodem práv a závazků mezi městskou částí Praha 14 a BD Zelenečská 211, 212 a 213 se sídlem Zelenečská 212/31, Praha 9 Otevřít dokument
307/RMČ/2005 k návrhu na schválení vítěze výběrového řízení na pronájem bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 1049, ul. Doležalova, Praha 9 Otevřít dokument
301/RMČ/2005 k návrhu Směrnice č. 3/2005 - Postup při zpracování a ochraně osobních údajů v podmínkách městské části Praha 14 Otevřít dokument
332/RMČ/2005 k ukončení nájemní smlouvy s firmou Interprojekt, s. r. o. na nebytové prostory Bří Venclíků 1070 Otevřít dokument
331/RMČ/2005 k návrhu nařízení hl. m. Prahy, kterým se ruší nařízení č. 52/2000 Sb., hl. m. Prahy o maximálních cenách jízdného v městské hromadné dopravě na nařízení hl. m. Prahy a parkovného na parkovištích P+R zapojených do systému PID Otevřít dokument
330/RMČ/2005 ke stanovisku městské části Praha 14 k zadání studie Rekreační park U Čeňku Otevřít dokument
329/RMČ/2005 k žádosti Radě hlavního města Prahy na zařazení investiční akce Odbahnění Kyjského rybníka a opravy břehů, včetně vypouštěcího zařízení do plánu akcí na rok 2006 Otevřít dokument
328/RMČ/2005 ke zpracované akustické studii pro území, které je vymezeno ulicemi Kolbenova, Slévačská, Poděbradská a Kbelská Otevřít dokument
327/RMČ/2005 k návrhu na zadání veřejné zakázky Rekonstrukce stávající škvárové dráhy a sektorů na umělý povrch ZŠ Gen. Janouška 1006, Praha 14 - Černý Most dle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách Otevřít dokument
322/RMČ/2005 k souhlasu ke jmenování PaedDr. Petra Skalského, CSc. do funkce ředitele Základní školy, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 964 na základě výsledku konkurzního řízení Otevřít dokument
321/RMČ/2005 k souhlasu ke jmenování Josefa Knepra do funkce ředitele Základní školy, Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 918 na základě výsledku konkurzního řízení Otevřít dokument
320/RMČ/2005 k návrhu na uzavření dodatku č. 4 nájemní smlouvy čj. 2002/OSM/0159 o snížení nájemného za pronájem pozemku parc. č. 1815 v k. ú. Kyje Otevřít dokument
316/RMČ/2005 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 v souladu se Zásadami pronajímání bytů městské části Praha 14 - přidělení uvolněného bytu o velikosti 1 + kk, v domě č. p. 762, ulice Rochovská, Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 Otevřít dokument
313/RMČ/2005 k návrhu na prominutí poplatků z prodlení ve výši 6.038 Kč za pozdní úhradu nájemného za užívání bytu nám. Plk. Vlčka 693, Praha 9 Otevřít dokument
309/RMČ/2005 k návrhu na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 21. 1. 2003 uzavřenou mezi městskou částí Praha 14 a Fotografií Praha, družstvo Otevřít dokument
308/RMČ/2005 k návrhu výběrového řízení na akce: Rekonstrukce 1 střechy Slévačská č. p. 905 a Oprava stoupačkových ventilů ÚT Slévačská 905 a Kpt. Stránského č. p. 993, 994 Otevřít dokument
306/RMČ/2005 k návrhu na zrušení výběrového řízení na pronájem bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 773, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
305/RMČ/2005 k návrhu na schválení vítěze výběrového řízení na pronájem bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 625, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
304/RMČ/2005 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy s účastníkem výběrového řízení podle určeného pořadí na pronájem části nebytových prostor v objektu č. p. 743 - L ul. Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
303/RMČ/2005 k návrhu na rozdělení hospodářského výsledku akciové společnosti Správa majetku Praha 14, a. s. za rok 2004 Otevřít dokument
302/RMČ/2005 k návrhu na schválení Výroční zprávy a Účetní závěrky obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s. za rok 2004 Otevřít dokument
300/RMČ/2005 k dohodě o partnerství a spolupráci mezi městskou částí Praha 14 a městskou částí Praha - Satalice Otevřít dokument
299/RMČ/2005 k rezignaci člena Zastupitelstva městské části Praha 14 a vznik mandátu náhradníkovi Otevřít dokument
298/RMČ/2005 k návrhu na zapojení městské části Praha 14 do procesu komunitního plánování (KP) sociálních služeb pro správní obvod Praha 14 Otevřít dokument
297/RMČ/2005 k návrhu na poskytnutí finančního příspěvku sportovcům městské části Praha 14 na zahraničních akcích Otevřít dokument
296/RMČ/2005 k návrhu na pojmenování nových ulic na sídlišti Černý Most Otevřít dokument
295/RMČ/2005 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument