Samospráva ÚMČ Praha 14

63

Číslo Jednání Soubor
210/RMČ/2009 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu o velikosti 1 + kk v domě č. p. 739, Bobkova ul., Praha 9 na dobu určitou půl roku Otevřít dokument
228/RMČ/2009 k vyjádření městské části Praha 14 k umístění stavby polyfunkční budova na pozemku parc. č. 1255 a 1256/1 v k. ú. Kyje při ul. K Hutím Otevřít dokument
227/RMČ/2009 k návrhu na zahájení podlimitní veřejné zakázky Rekonstrukce elektroinstalace - etapa C a výplní vnějších otvorů ZŠ Bratří Venclíků č. p. 1140, Praha 9, k. ú. Černý Most Otevřít dokument
214/RMČ/2009 k návrhu na přechod nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v domě č. p. 1133, ul. Ronešova, Praha 9 - Černý Most, v souladu s ustanovením § 708 občanského zákoníku Otevřít dokument
230/RMČ/2009 k úpravě směrné části ÚPn při ul. Lednická Otevřít dokument
219/RMČ/2009 k návrhu na souhlas s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v objektu polikliniky č. p. 902 ul. Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
215/RMČ/2009 ke jmenování Olgy Štěpánkové do funkce ředitelky Mateřské školy Korálek, Praha 9 - Černý Most, Bobkova 766 Otevřít dokument
206/RMČ/2009 k návrhu ke schválení směrnice QS 61-01 V02R00 hospodaření s majetkem městské části Praha 14 Otevřít dokument
208/RMČ/2009 k návrhu na využití veřejné služby podle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů Otevřít dokument
216/RMČ/2009 k žádosti na vrácení nájemného od 1. 3. 2009 do 11. 3. 2009 za užívání bytu v č. p. 1090 ul. Cíglerova, Praha 9 Otevřít dokument
220/RMČ/2009 k návrhu na souhlas se snížením nájemného za užívání nebytových prostor v objektu č. p. 1312 ulice Tálinská, Praha 9 Otevřít dokument
221/RMČ/2009 k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu nemovitosti mezi městskou částí Praha 14 a obchodní společností Správa majetku Praha 14, a. s. na pronájem objektu č. p. 25 v ulici Broumarská a nového objektu v ulici Broumarská Otevřít dokument
218/RMČ/2009 k návrhu na prominutí smluvní pokuty ve výši 14.503 Kč za pozdní platby nájemného za užívání nebytových prostor v objektu č. p. 692 nám. Plk. Vlčka, Praha 9 Otevřít dokument
217/RMČ/2009 k informaci týkající se usnesení č. 647/RMČ/2008 ze dne 19. 12. 2008 Otevřít dokument
229/RMČ/2009 k návrhu na zajištění finančního krytí na rekonstrukci hřiště ZŠ Vybíralova 964, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
224/RMČ/2009 ke zveřejnění záměru a následnému uzavření dohody o užívání části pozemku parc. č. 946/1 v k. ú. Kyje za účelem zřízení zařízení staveniště Otevřít dokument
209/RMČ/2009 k návrhu na přidělení bytu z kvóty hlavního města Prahy Otevřít dokument
202/RMČ/2009 7. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2009 Otevřít dokument
223/RMČ/2009 k žádosti o ukončení nájmu pozemku parc. č. 122 v k. ú. Kyje dohodou ke dni 30. 4. 2009 Otevřít dokument
222/RMČ/2009 k žádosti o prominutí úroků z prodlení za pozdní úhradu nájemného za pronájem pozemků parc. č. 2548 a 2559 v k. ú. Kyje Otevřít dokument
212/RMČ/2009 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 755, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
207/RMČ/2009 ke jmenování PaedDr. Jaroslava Martanoviče do funkce ředitele Základní školy, Praha 9 - Černý Most, Bří Venclíků 1140 Otevřít dokument
204/RMČ/2009 k návrhu na navýšení odměny za práci členů okrskových volebních komisí (OVK) pro volby do Evropského parlamentu Otevřít dokument
203/RMČ/2009 ke změně využití finančních prostředků pro o. s. Zajíček na koni Otevřít dokument
225/RMČ/2009 k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení plynové přípojky do pozemku parc. č. 1387 v k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
226/RMČ/2009 k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pokládky kabelu komunikační sítě do pozemků parc. č. 1072/34, 1072/182 a 1072/175, k. ú. Hloubětín, se společností T-Systems Czech Republic, a. s. Otevřít dokument
213/RMČ/2009 k návrhu na přechod nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v domě č. p. 1070, ul. Bří Venclíků, Praha 9 - Černý Most, v souladu s ustanovením § 708 občanského zákoníku Otevřít dokument
211/RMČ/2009 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 670, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
205/RMČ/2009 k návrhu na uzavření smlouvy o kontrolní činnosti mezi městskou částí Praha 14 a Českou společností pro jakost, o. s. Otevřít dokument
201/RMČ/2009 k námitkám uchazečů proti úkonům zadavatele učiněným v zadávacím řízení Přístavba a stavební úpravy MŠ Kostlivého č. p. 1218, Praha 9, k. ú. Kyje uveřejněním oznámení v ISVZ-ES, ev. č. 60028706 Otevřít dokument