Samospráva ÚMČ Praha 14

63

Číslo Jednání Soubor
392/RMČ/2005 k návrhu na řešení majetkoprávního vztahu potenciálního investora stavby Obytný soubor Broumarská - sever + jih, Praha 14 - Kyje k pozemkům, na kterých bude stavba realizována Otevřít dokument
391/RMČ/2005 k návrhu na rozšíření nájemní smlouvy a uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě na pronájem části pozemku parc. č. 2673 v k. ú. Kyje Otevřít dokument
389/RMČ/2005 k návrhu na projednání žádosti společnosti Eshel Prague, a. s. na směnu pozemků v k. ú. Kyje, v souvislosti s dostavbou obytného souboru v lokalitě Na Hrádku Otevřít dokument
388/RMČ/2005 ke stanovisku městské části Praha 14 k trvalému a dočasnému záboru pozemků v k. ú. Kyje a k. ú. Hloubětín dle přílohy č. 1, pro realizaci stavby komunikace Stavba 0053 - Vysočanská radiála Otevřít dokument
387/RMČ/2005 ke stanovisku městské části Praha 14 k záměru prodeje částí pozemků parc. č. 264 a parc. č. 259 v k. ú. Hloubětín, ve vlastnictví hl. m. Prahy Otevřít dokument
386/RMČ/2005 ke stanovisku městské části Praha 14 k záměru prodeje části pozemku parc. č. 2499/1 v k. ú. Hloubětín, ve vlastnictví hl. m. Prahy Otevřít dokument
385/RMČ/2005 ke stanovisku městské části Praha 14 k záměru prodeje pozemků parc. č. 184/1 a parc. č. 793/106 v k. ú. Kyje, ve vlastnictví hl. m. Prahy Otevřít dokument
384/RMČ/2005 ke stanovisku městské části Praha 14 k záměru prodeje části pozemku parc. č. 1640/1 v k. ú. Hloubětín, ve vlastnictví hl. m. Prahy Otevřít dokument
382/RMČ/2005 k úpravě nájemného - zvýšení ceny za pronájem zahrádek Otevřít dokument
381/RMČ/2005 k návrhu na odepsání nedobytných pohledávek v souladu s metodickým pokynem ze dne 6. 4. 2005 Otevřít dokument
377/RMČ/2005 k návrhu na souhlas s umístěním sídla společnosti v nebytových prostorách objektu č. p. 747 ulice Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
376/RMČ/2005 k návrhu na prodloužení nájemní smlouvy nebytových prostor do doby prodeje objektu č. p. 55 ul. Hloubětínská, Praha 9 Otevřít dokument
374/RMČ/2005 k návrhu na prominutí poplatků z prodlení za pozdní úhradu nájemného za užívání bytu v ulici Kpt. Stránského č. p. 993, Praha 9 Otevřít dokument
371/RMČ/2005 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou se smluvním nájemným ve výši 55 Kč/m2 na byt o velikosti 3 + 1 v č. p. 740, Bryksova ul., Praha 9 Otevřít dokument
370/RMČ/2005 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 754, Maňákova ul., Praha 9 Otevřít dokument
369/RMČ/2005 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 744, ul. Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
368/RMČ/2005 k návrhu na schválení podání výpovědi z nájmu bytu nájemcům z důvodu hrubého porušování povinností nájemce bytu podle § 711 odst. 1, písm. d) obč. zák. Otevřít dokument
404/RMČ/2005 k návrhu na odsouhlasení smlouvy na umístění nápojového automatu v ZŠ Šimanovská Otevřít dokument
403/RMČ/2005 k návrhu na stanovení platu PaedDr. Petra Skalského, CSc., ředitele ZŠ Vybíralova k 1. 8. 2005 Otevřít dokument
402/RMČ/2005 k návrhu na stanovení platu p. Josefa Knepra, ředitele ZŠ Chvaletická k 1. 8. 2005 Otevřít dokument
401/RMČ/2005 k návrhu na poskytnutí mimořádné odměny Mgr. Jiřině Novákové, ředitelce ZŠ Chvaletická za vypracování projektu JPD 3 Otevřít dokument
400/RMČ/2005 k volebnímu řádu pro volby členů školské rady, která bude zřízena podle školského zákona ve školách zřizovaných městskou částí Praha 14 Otevřít dokument
399/RMČ/2005 k návrhu na změnu zřizovacích listin jednotlivých příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 14 Otevřít dokument
398/RMČ/2005 k návrhu na uvolnění finančních prostředků v celkové výši 6. 525 Kč na osobní asistenci pro tři postižené občany, kteří se přihlásili na letní pobyt pořádaný Centrem Slunečnice Otevřít dokument
397/RMČ/2005 k návrhu na zakoupení invalidního vozíku pro potřeby pacientů ošetřovaných na Poliklinice Černý Most, Generála Janouška 902, Praha 9 Otevřít dokument
396/RMČ/2005 k návrhu na podání nabídek na realizaci 3 multifunkčních dětských hřišť na městské části Praha 14, podle ustanovení § 6 odst. 3 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách Otevřít dokument
395/RMČ/2005 k návrhu na zadání zakázky na provedení stavebních úprav střechy pavilonu D ZŠ Gen. Janouška č. p. 1006, Praha 14 - Černý Most Otevřít dokument
394/RMČ/2005 k návrhu na navýšení ceny díla Stavební úpravy kuchyně se zázemím v Mateřské škole Obláček, ul. Šebelova 874, Praha 9 o částku 43 492 Kč za dodatečné práce Otevřít dokument
393/RMČ/2005 k návrhu na zadání veřejné zakázky na Výměnu oken na západní straně bloku C budovy Základní školy ul. Vybíralova č. p. 964, Praha 14 - Černý Most dle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách Otevřít dokument
390/RMČ/2005 k návrhu na uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 2718, k. ú. Kyje Otevřít dokument
383/RMČ/2005 k návrhu na zveřejnění adresného záměru na pronájem plochy parkovacího místa mezi městskou částí Praha 14 a p. Ivo Zentsem, bytem Splavná 609/12, Praha 9 - Kyje Otevřít dokument
380/RMČ/2005 k návrhu na uzavření dohody o ukončení užívání garážového stání Otevřít dokument
379/RMČ/2005 k návrhu na směnu nebytových prostor v ul. Generála Janouška č. p. 1060, Praha 9 za nebytové prostory v ul. Maňákova č. p. 743, Praha 9 Otevřít dokument
378/RMČ/2005 k návrhu na směnu nebytových prostor ve třetím nadzemním podlaží, původně byt. jednotek č. 11 a 12 za byt. jednotky č. 3 a 4 v prvním nadzemním podlaží a na zveřejnění záměru na pronájem byt. jednotky č. 2 v objektu č. p. 1070 ul. Bří Venclíků, Praha 9 Otevřít dokument
375/RMČ/2005 k návrhu na zrušení usnesení Rady městské části Praha 14 č. 256/RMČ/2005 ze dne 10. 5. 2005 Otevřít dokument
373/RMČ/2005 k návrhu na schválení vítěze výběrového řízení na pronájem bytu o velikosti 1+0 v č. p. 773, Kardašovská ul., Praha 9 Otevřít dokument
372/RMČ/2005 k návrhu na zrušení výběrového řízení na pronájem bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 670, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
367/RMČ/2005 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 v souladu se Zásadami pronajímání bytů městské části Praha14, tj. přidělení uvolněného bytu o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 670, ulice Kardašovská, Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 Otevřít dokument
366/RMČ/2005 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 v souladu se Zásadami pronajímání bytů městské části Praha 14 - přidělení uvolněného bytu o velikosti 1+1 v domě č. p. 756, ulice Kardašovská, Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 Otevřít dokument
365/RMČ/2005 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 v souladu se Zásadami pronajímání bytů městské části Praha 14 - přidělení uvolněného bytu o velikosti 2 + kk v domě č. p. 496, ulice Slévačská, Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 Otevřít dokument
364/RMČ/2005 k návrhu na revokaci usnesení Rady městské části Praha 14 č. 316/RMČ/2005 ze dne 7. 6. 2005 spolu s návrhem na přidělení uvolněného bytu o velikosti 1 + kk v domě č. p. 762, ulice Rochovská, Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 Otevřít dokument
363/RMČ/2005 k návrhu na úpravu materiálu Zásady pronajímání bytů městské části Praha 14 Otevřít dokument
362/RMČ/2005 k návrhu na úpravu nájemného za užívání bytu 2 + kk v č. p. 754/19, Kardašovská ulice Otevřít dokument
361/RMČ/2005 k žádosti o spoluúčast provozu cyklobusu obce Hora Svaté Kateřiny Otevřít dokument
360/RMČ/2005 k návrhu na schválení výsledků hodnotící komise k výběru podaných nabídek na výzvu zadavatele k zakázce Servis tiskáren, renovací a recyklací náplní tiskáren Otevřít dokument
359/RMČ/2005 k návrhu na schválení uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo s firmou AiP Safe Otevřít dokument
358/RMČ/2005 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
357/RMČ/2005 k návrhu na vyhodnocení veřejné zakázky na zhotovitele rekonstrukce silnoproudé elektroinstalace ZŠ Bří Venclíků 1140, Praha 9 - Černý Most