Samospráva ÚMČ Praha 14

64

Číslo Jednání Soubor
502/RMČ/2017 k rozhodnutí zadavatele o námitkách proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení účastníka k veřejné zakázce Vybudování energetického managementu s automatickým zápisem dat Otevřít dokument
503/RMČ/2017 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 766, ul. Rochovská, Praha 9 Otevřít dokument
504/RMČ/2017 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 755, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
505/RMČ/2017 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 764, ul. Rochovská, Praha 9 Otevřít dokument
506/RMČ/2017 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 4 + 1 v č. p. 493, ul. Krylovecká, Praha 9 Otevřít dokument
507/RMČ/2017 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 738, ul. Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
508/RMČ/2017 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 756, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
509/RMČ/2017 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 756, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
510/RMČ/2017 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 4 + 1 v č. p. 848, ul. Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
511/RMČ/2017 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 1071, ul. Bří Venclíků, Praha 9 Otevřít dokument
512/RMČ/2017 k návrhu na schválení pronájmu prostor sloužících k podnikání o celkové výměře 22,50 m2 v objektu polikliniky Parník, ul. Generála Janouška 902, Praha 9 Otevřít dokument
513/RMČ/2017 k žádosti o snížení nájmu u nebytových prostor v objektu č. p. 902, ul. Generála Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
514/RMČ/2017 k návrhu na souhlas s výpovědí z nájmu nebytových prostor sloužící k podnikání v ulici Kučerova 770 Otevřít dokument
515/RMČ/2017 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 11 o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 1610, ul. Broumarská, Praha 9 Otevřít dokument
516/RMČ/2017 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 12 o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 1610, ul. Broumarská, Praha 9 Otevřít dokument
517/RMČ/2017 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy na byt č. 8 a byt č. 13 v domě č. p. 1610, ul. Broumarská, Praha 9 pro realizaci projektových záměrů Komunitního centra Most, z. s. Otevřít dokument
518/RMČ/2017 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 14 o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 25, ul. Broumarská, Praha 9 Otevřít dokument
519/RMČ/2017 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 15 o velikosti 2 + 0 v domě č. p. 25, ul. Broumarská, Praha 9 Otevřít dokument
520/RMČ/2017 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 28 o velikosti 2 + 0 v domě č. p. 25, ul. Broumarská, Praha 9 Otevřít dokument
521/RMČ/2017 k návrhu na souhlas se zahraniční pracovní cestou do Skotska Otevřít dokument
522/RMČ/2017 k návrhu na jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů Otevřít dokument
523/RMČ/2017 ke zprávě o činnosti Rady městské části Praha 14 za I. pololetí roku 2017 Otevřít dokument
524/RMČ/2017 k n ávrhu dohody o narovnání mezi městskou částí Praha 14 a T.L.S. property investment a.s., IČO: 26773724, se sídlem Karlovo náměstí 557/30, 120 00 Praha 2 - Nové Město Otevřít dokument
525/RMČ/2017 k návrhu na poskytnutí odměny řediteli příspěvkové organizace Praha 14 kulturní Otevřít dokument
526/RMČ/2017 k návrhu na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě Program primární prevence rizikového chování na základních školách zřízených městskou částí Praha 14 Otevřít dokument
527/RMČ/2017 k návrhu na 13. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2017 Otevřít dokument
528/RMČ/2017 k návrhu na vyplacení odměn ředitelům základních a mateřských škol za II. pololetí školního roku 2016/2017 z hlavní činnosti Otevřít dokument
529/RMČ/2017 k návrhu ke schválení dlouhodobého pronájmu nebytových prostor v Základní škole, Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 918 ve školním roce 2017/2018 Otevřít dokument
530/RMČ/2017 k návrhu na souhlas s navýšením kapacity základní školy od školního roku 2018/2019 v Základní škole, Praha 9 - Chvaletická 918 Otevřít dokument
531/RMČ/2017 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na služby Komunitní centrum Kardašovská - pohybové aktivity Otevřít dokument
532/RMČ/2017 k vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka počítačů a další techniky s příslušenstvím Otevřít dokument
533/RMČ/2017 k vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Zajišťování terénního programu pro osoby bez přístřeší na území městské části Praha 14 ve formě mobilní sociální služby Otevřít dokument
534/RMČ/2017 ke zrušení a zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na služby Projekční služby - Cyklostezka Čihadla - úsek: Dobrovolného - Broumarská, opakované řízení Otevřít dokument
535/RMČ/2017 k zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Zefektivnění systému komunikace v podmínkách Úřadu městské části Praha 14 v rámci projektu Optimalizace procesů a profesionalizace Úřadu městské části Praha 14, vedeného pod reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_034/0003012 Otevřít dokument
536/RMČ/2017 k souhlasu se zahájením výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na opravu pultové střechy bytového objektu Maňákova 813/4,198 00 Praha 9 za podmínek stanovených zadávací dokumentací veřejné zakázky Oprava pultové střechy - BP Maňákova 813/14 v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb.. o zadávání veřejných zakázek, směrnicí městské části Praha 14 QS - 74 V004 Zadávání veřejných zakázek a usnesením Zastupitelstva m. č. Praha 14 č. 61/ZMČ/2016 Rozpočet městské části Praha 14 a ke jmenování členů komise Otevřít dokument
537/RMČ/2017 k uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0469/2017/OI/1050 na akci Rekonstrukce kuchyně vč. gastrozařízení ZŠ Chvaletická Otevřít dokument
538/RMČ/2017 k uzavření dodatku č. 1 k SoD č.j. 0405/2017/OI/1050 na akci Mateřská škola, objekt 100a a 100b Praha - Bobkova 766/10 - Sanace vlhkého zdiva Otevřít dokument
539/RMČ/2017 k uzavření dodatku č. 1 k SoD č.j. 0426/2017/OI/1050 na akci Rekonstrukce elektroinstalace v budovách MŠ a ZŠ městské části Praha 14 v roce 2017 - opakované řízení, část 2 ZŠ Chvaletická - Rochovská Otevřít dokument
540/RMČ/2017 k uzavření dodatku č. 1 k SoD č.j. 0401/2017/OI/1050 na akci Rekonstrukce elektroinstalace v budovách MŠ a ZŠ městské části Praha 14 v roce 2017 - MŠ Vybíralova Otevřít dokument
541/RMČ/2017 k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě UPC Česká republika, s. r. o., v ulicích Rožmberská, Podlišovská, Dvořišťská, Velkoborská, Zacharská a Dřítenská Otevřít dokument
542/RMČ/2017 k uzavření smlouvy o výpůjčce pozemku parc. č. 2726/4, parc. č. 2748, parc. č. 2749, parc. č. 2750, parc. č. 2751, parc. č. 2752, katastrální území Kyje Otevřít dokument
543/RMČ/2017 k žádostem o prodej v ulici Morušová (části parc. č. 1841/44 a parc. č. 2639 v k. ú. Hloubětín a části parc. č. 929/1 v k. ú. Kyje) Otevřít dokument
544/RMČ/2017 k uzavření pachtovní smlouvy na zahrádku na části pozemků parc. č. 1760, parc. č. 2832 a parc. č. 2830/1, díl č. 119 o výměře 320 m 2 v ul. Borská, k. ú. Kyje Otevřít dokument
545/RMČ/2017 k uzavření smlouvy o podmínkách udělení souhlasu s umístěním stavby volnočasového centra Jahodnice v ochranném pásmu rozvodného tepelného zařízení Otevřít dokument
546/RMČ/2017 k uzavření nájemní smlouvy na budovu č. p. 9 na pozemku parc. č. 1, k. ú. Hostavice - zámeček Pilská Otevřít dokument
547/RMČ/2017 ke zřízení železničních zastávek na železničním nákladním průtahu v Praze 14 Otevřít dokument