Samospráva ÚMČ Praha 14

64

Číslo Jednání Soubor
411/RMČ/2005 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
412/RMČ/2005 k návrhu výstavby nového městského mobiliáře Otevřít dokument
413/RMČ/2005 k návrhu na připojení objektu Úřadu městské části Praha 14, Generála Janouška 844, pracoviště OSSP, na poplachový monitorovací systém Městské policie hl. m. Prahy Otevřít dokument
414/RMČ/2005 k návrhu trestního oznámení proti Dušanu Matuškovi a Lucii Hrabalové ve věci černé stavby Otevřít dokument
415/RMČ/2005 Plnění příjmů a výdajů městské části Praha 14 za I. pololetí roku 2005 Otevřít dokument
416/RMČ/2005 k dodatku č. 2 ke smlouvě o spolupráci v oblasti zajišťování úklidových prací č. 003/2004/STA ze dne 22. 12. 2004 Otevřít dokument
417/RMČ/2005 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3+1 v č. p. 693, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 Otevřít dokument
418/RMČ/2005 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2+1 v č. p. 754, Maňákova ul., Praha 9 Otevřít dokument
419/RMČ/2005 k návrhu na zrušení výběrového řízení na pronájem bytu o velikosti 3+1 v č. p. 763, ul. Rochovská, Praha 9 dle záměru ze dne 4.7.2005 a schválení vítěze výběrového řízení dle záměru ze dne 28. 7. 2005 Otevřít dokument
420/RMČ/2005 k návrhu na zrušení výběrového řízení na pronájem bytu o velikosti 3+1 v č. p. 762, ul. Rochovská, Praha 9 dle záměru ze dne 4. 7. 2005 a schválení vítěze výběrového řízení dle záměru ze dne 28. 7. 2005 Otevřít dokument
421/RMČ/2005 k návrhu na schválení vítěze výběrového řízení na pronájem bytu o velikosti 2+kk v č. p. 670, Kardašovská ul., Praha 9 Otevřít dokument
422/RMČ/2005 k návrhu na zrušení výběrového řízení na pronájem bytu o velikosti 2+kk v č. p. 670, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
423/RMČ/2005 k návrhu na prominutí poplatků z prodlení ve výši 4.049 Kč za pozdní úhradu nájemného za užívání bytu v ulici Doležalova 1050, Praha 9 Otevřít dokument
424/RMČ/2005 k návrhu na prominutí poplatků z prodlení ve výši 42.422 Kč za pozdní úhradu nájemného za užívání bytu v ulici Rochovská 766, Praha 9 a nákladů soudního řízení ve výši 19.697 Kč Otevřít dokument
425/RMČ/2005 k návrhu na schválení podání výpovědi z nájmu bytu nájemcům z důvodu hrubého porušování povinností nájemce bytu podle § 711 odst. 1, písm. c) , d) obč. zák. Otevřít dokument
426/RMČ/2005 k návrhu řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 v souladu se Zásadami pronajímání bytů městské části Praha 14 - přidělení uvolněného bytu o velikosti 1+kk v domě č. p. 625, ulice Kardašovská, Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 Otevřít dokument
427/RMČ/2005 k návrhu řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 v souladu se Zásadami pronajímání bytů městské části Praha 14 - přidělení uvolněného bytu o velikosti 2+kk v domě č. p. 761, ulice Rochovská, Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 Otevřít dokument
428/RMČ/2005 k návrhu řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 v souladu se Zásadami pronajímání bytů městské části Praha 14 - přidělení uvolněného bytu o velikosti 2+kk v domě č. p. 670, ulice Kardašovská, Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 Otevřít dokument
429/RMČ/2005 k návrhu na uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě čj. 2000/OSM/005 ze dne 26. 1. 2000 Otevřít dokument
430/RMČ/2005 k návrhu na podání žádosti o svěření pozemku parc. č. 2655, k. ú. Kyje do svěřené správy nemovitostí městské části Praha 14 a následné vybudování přechodu pro chodce Otevřít dokument
431/RMČ/2005 k nabytí části pozemku parc. č. 1295/3 o výměře cca 2 450 m2 v k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
432/RMČ/2005 k návrhu na zveřejnění záměru a následný prodej pozemku parc. č. 2808/4, k. ú. Kyje společnosti SIKO KOUPELNY, a. s. Otevřít dokument
433/RMČ/2005 k vyhodnocení nabídek na realizaci dvoupodlažní střešní nástavby na budovách č. p. 1087 - 1090, ulice Cíglerova, k. ú. Černý Most Otevřít dokument
434/RMČ/2005 k dokumentaci pro stavbu Výdejního automatu jízdenek MHD včetně elektropřípojky na pozemku parc. č. 2541/7, k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
435/RMČ/2005 k úpravě hranic mezi funkčním územím čistě obytným a všeobecně obytným v souvislosti se stavbou administrativní budovy na pozemku parc. č. 1059, 1060, 1061/1 a 1061/2 k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
436/RMČ/2005 k zadání zakázky na provedení stavebních úprav střechy MŠ Kostlivého č. p. 1218, Praha 14 - Jahodnice Otevřít dokument
437/RMČ/2005 k návrhu na uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě o poskytování pečovatelské služby na území městské části Praha 14 Oblastním spolkem Českého červeného kříže v roce 2005 Otevřít dokument
438/RMČ/2005 k odsouhlasení dodatku č. 4 k podnájemní smlouvě č. 556/01 ze dne 22. 4. 2002 se Soukromou střední odbornou školou START, s. r. o., která má pronajaty prostory v ZŠ Chvaletická Otevřít dokument
439/RMČ/2005 k návrhu na vypsání záměrů a následné uzavření smluv o výpůjčce k nemovitostem, které užívají příspěvkové organizace ve školství, zřízené městskou částí Praha 14, k předmětu své činnosti, výjma ZŠ Gen. Janouška a ZŠ Vybíralova, kde jsou uzavřeny nájemní smlouvy Otevřít dokument
440/RMČ/2005 k návrhu na vyhodnocení nabídek na provedení stavebních úprav střechy pavilonu ?D? ZŠ Gen. Janouška č. p. 1006, Praha 14 - Černý Most Otevřít dokument
441/RMČ/2005 k výběru dodavatele 3 dětských hřišť na území městské části Praha 14 Otevřít dokument
410/RMČ/2005 k návrhu na vyhodnocení veřejné zakázky na zhotovitele Rekonstrukce stávající škvárové atletické dráhy a sektorů na umělý povrch ZŠ Gen. Janouška 1006, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
409/RMČ/2005 k návrhu na zadání zakázky na provedení stavebních úprav střechy MŠ Paculova č. p. 1115, Praha 14 - Černý Most Otevřít dokument
408/RMČ/2005 k návrhu na zadání veřejné zakázky Komplexní výroba (litografie + tisk) Listů Prahy 14 v souladu s ustanovením zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a na ukončení smluvního vztahu s obchodní společností Česká Unigrafie, a. s. a s obchodní společností IQ ART, s. r. o. Otevřít dokument
407/RMČ/2005 k návrhu na zadání veřejné zakázky na pojištění majetku, odpovědnosti za škodu a dalších rizik městské části Praha 14 dle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a ke zplnomocnění obchodní společnosti MARSH, s. r. o. k zajištění realizace této veřejné zakázky Otevřít dokument
406/RMČ/2005 k návrhu na zadání veřejné zakázky Dodávka a montáž klimatizačního zařízení v objektu Úřadu městské části Praha 14, Bří Venclíků 1073 v souladu s ustanovením zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění Otevřít dokument
405/RMČ/2005 k návrhu připomínek městské části Praha 14 k novému znění tržního řádu Otevřít dokument