Samospráva ÚMČ Praha 14

65

Číslo Jednání Soubor
475/RMČ/2005 k podnětu na změnu územního plánu SÚ hl. m. Prahy funkčního využití pozemku parc. č. 2671/14, 2671/111 a 2671/114 k.ú. Kyje z přírodní nelesní plochy ZN na technické vybavení TO - zařízení k likvidaci komunálního odpadu Otevřít dokument
474/RMČ/2005 k návrhu zahájení veřejné zakázky na stavební práce úprava stávajících a výstavba nových chodníků v Jiráskově čtvrti - ul. Hamerská, Sýkovecká a Kališťská v souladu s ust. § 45 zákona č. 40/2004 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění Otevřít dokument
473/RMČ/2005 k oznámení o pokračování územního řízení na umístění stavby Bytový areál Jahodnice, Praha 9 - Hostavice Otevřít dokument
472/RMČ/2005 k návrhu řešení majetkoprávního vztahu potencionálního investora stavby Obytný soubor Broumarská - sever + jih, Praha 14 - Kyje k pozemkům, na kterých bude stavba realizována Otevřít dokument
471/RMČ/2005 k návrhu na uzavření směnné smlouvy se společností Eshel Prague, a. s. na pozemky v lokalitě Na Hrádku Otevřít dokument
470/RMČ/2005 k návrhu na zveřejnění záměru na pronájem zahrádky parc. č. 974 o výměře 76 m2, k. ú. Hostavice Otevřít dokument
465/RMČ/2005 k návrhu zveřejnění záměru městské části Praha 14 na bezúplatný převod pozemků parc. č. 2887/1 a parc. č. 2889/1, včetně staveb komunikací na nich umístěných, vše k. ú. Kyje, ve vlastnictví pana Ing. Milana Horáčka, do vlastnictví hlavního města Prahy a správy městské části Praha 14 Otevřít dokument
464/RMČ/2005 k návrhu na zveřejnění záměru městské části Praha 14 na směnu pozemků parc. č. 2889/3 a parc. č. 2889/56, včetně staveb komunikací na nich umístěných, oba k. ú. Kyje, ve vlastnictví pana Ing. Milana Horáčka za pozemek parc. č. 2262/1, k. ú. Kyje ve vlastnictví hlavního města Prahy a správě městské části Praha 14 Otevřít dokument
461/RMČ/2005 k návrhu na prominutí poplatků z prodlení za pozdní úhradu nájemného za užívání bytu v ulici Maňákova 753, Praha 9 Otevřít dokument
460/RMČ/2005 k návrhu na odepsání nedobytné pohledávky ve výši 26.879 Kč a na prominutí pohledávky ve výši 33.366 Kč předepsaných u garážového stání v objektu č. p. 799 ulice Kučerova, Praha 9 Otevřít dokument
459/RMČ/2005 k návrhu na odepsání nedobytné pohledávky ve výši 24.679 Kč a na prominutí pohledávky ve výši 33.366 Kč předepsaných u garážového stání v objektu č. p. 799 ulice Kučerova, Praha 9 Otevřít dokument
456/RMČ/2005 k návrhu řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 v souladu se Zásadami pronajímání bytů městské části Praha 14 - přidělení uvolněného bytu o velikosti 2 + 1 v domě č. p. 602, ulice Štolmířská, Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 Otevřít dokument
455/RMČ/2005 k návrhu na schválení vítěze výběrového řízení na pronájem bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 1052, Doležalova ul., Praha 9 Otevřít dokument
453/RMČ/2005 k návrhu na souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy v nebytových prostorách objektu č. p. 626, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
452/RMČ/2005 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 741, ul. Bryksova, Praha 9 Otevřít dokument
450/RMČ/2005 k návrhu na zápočet technického zhodnocení nebytového prostoru Otevřít dokument
444/RMČ/2005 k návrhu na poskytnutí fin. daru ve výši 200.000 Kč na léčbu leukémie AML - M2 pro Lucii Masarovou Otevřít dokument
479/RMČ/2005 k návrhu na uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s Pražskou plynárenskou, a. s. Otevřít dokument
478/RMČ/2005 ke schválení finanční podpory projektu II. ročník Plavecko-běžecký pohár 2005-2006 Otevřít dokument
477/RMČ/2005 k návrhu na poskytnutí finančního daru o. p. s. Olivově léčebně na vybavení nového oddělení Otevřít dokument
476/RMČ/2005 k návrhu změny vedení autobusových linek č. 141 a 181 Otevřít dokument
469/RMČ/2005 ke stanovisku městské části Praha 14 k záměru prodeje pozemku parc. č. 221/10 v k. ú. Černý Most, ve vlastnictví hl. m. Prahy Otevřít dokument
468/RMČ/2005 ke stanovisku městské části Praha 14 k záměru prodeje pozemku parc. č. 1266/3 v k. ú. Hloubětín, ve vlastnictví hl. m. Prahy Otevřít dokument
467/RMČ/2005 ke stanovisku městské části Praha 14 k záměru prodeje částí pozemků parc. č. 2670/1 a parc. č. 2670/13 v k. ú. Kyje, ve vlastnictví hl. m. Prahy Otevřít dokument
466/RMČ/2005 k návrhu na poskytnutí finančního příspěvku na vybudování tlakové přípojky kanalizace Otevřít dokument
463/RMČ/2005 k návrhu na pokračování prodeje domu č. p. 905 v ulici Slévačská, Praha 9 v souladu se Zásadami postupu pro prodej domů ve vlastnictví hl. m. Prahy předaných do svěřené správy nemovitostí městské části Praha 14 ze dne 26. 7. 2004 Otevřít dokument
462/RMČ/2005 k návrhu na prominutí poplatků z prodlení vyčíslených k 31. 7. 2005 na částku 197.614 Kč za pozdní úhradu nájemného a za dluhy na nájemném za užívání bytu v ulici Rochovská 767, Praha 9 Otevřít dokument
458/RMČ/2005 k návrhu na mimosoudní vyrovnání ve věci žaloby na vyklizení bytu v ulici Slévačská č. p. 905, Praha 9 Otevřít dokument
457/RMČ/2005 k návrhu na zamítnutí žádosti o společný nájem bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 766, Rochovská ul., Praha 9 Otevřít dokument
454/RMČ/2005 k návrhu na zrušení výběrového řízení na pronájem bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 670, Kardašovská ul., Praha 9 Otevřít dokument
451/RMČ/2005 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1+kk v č. p. 739, ul. Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
449/RMČ/2005 k návrhu na revokaci usnesení č. 419/RMČ/2005 ze dne 16. 8. 2005 Otevřít dokument
448/RMČ/2005 k návrhu zadání veřejné zakázky Program primární prevence sociálně patologických jevů na základních školách zřízených městskou částí Praha 14 dle zákona č. 40/2004 Sb. o veřejných zakázkách Otevřít dokument
447/RMČ/2005 k návrhu na II. úpravu a změnu rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2005 Otevřít dokument
446/RMČ/2005 k návrhu vyjádření k petici obyvatel Hostavic za zrušení jednosměrného provozu v ulici Hodějovská v Praze 14 Otevřít dokument
445/RMČ/2005 Zpráva o činnosti Rady městské části Praha 14 za I. pololetí roku 2005 Otevřít dokument
443/RMČ/2005 k návrhu na vyhodnocení nabídek na zavedení systému řízení jakosti podle normy ČSN EN ISO 9001: 2001 na Úřadu městské části Praha 14 Otevřít dokument
442/RMČ/2005 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument