Samospráva ÚMČ Praha 14

66

Číslo Jednání Soubor
307/RMČ/2009 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 753, ul. Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
295/RMČ/2009 plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. čtvrtletí roku 2009 Otevřít dokument
303/RMČ/2009 k návrhu na vyhodnocení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu Doplnění stávajících dětských hřišť novými herními prvky Otevřít dokument
320/RMČ/2009 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 k SoD č. 2008/OSMI/0073 - Stavební úpravy polyfunkčního objektu Šimanovská č. p. 47, Praha 9, k. ú. Kyje Otevřít dokument
302/RMČ/2009 k návrhu na zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu Opravy motoristických komunikací na území městské části Praha 14 Otevřít dokument
314/RMČ/2009 k nařízení, kterým se mění vyhláška č. 3/1991 Sb., hl. m. Prahy o zřízení oblastí klidu v hlavním městě Praze a vyhlášení stavební uzávěry pro tyto oblasti Otevřít dokument
300/RMČ/2009 k návrhu na stanovení počtu uvolněných členů Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
306/RMČ/2009 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 749, ul. Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
323/RMČ/2009 k návrhu na vyplacení odměny ředitelce ZŠ Šimanovská za I. pololetí školního roku 2008/2009 z hlavní činnosti a za I. čtvrtletí roku 2009 z rozvojového programu MŠMT a k návrhu na vyplacení odměn z rozvojového programu MŠMT ředitelům ZŠ a MŠ za II. čtvrtletí roku 2009 Otevřít dokument
301/RMČ/2009 k návrhu na zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu Instalace a opravy dopravního značení a dopravního zařízení na území městské části Praha 14 Otevřít dokument
315/RMČ/2009 k návrhu na zveřejnění záměru a následnému uzavření smlouvy o výpůjčce na umístění sedmi charitativních kontejnerů POTEX na pozemcích ve svěřené správě městské části Praha 14 Otevřít dokument
324/RMČ/2009 k návrhu na uzavření dodatku č. 12 ke smlouvě o poskytování pečovatelské služby na území městské části Praha 14 ze dne 8. 12. 1997 pro rok 2009 Otevřít dokument
319/RMČ/2009 k žádosti OOA MHMP o stanovisko k úplatnému převodu, popř. pronájmu části pozemku parc. č. 48 v k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
296/RMČ/2009 ke stanovisku městské části Praha 14 k návrhu vyhlášky hl. m. Prahy - určení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí Otevřít dokument
308/RMČ/2009 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 670, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
309/RMČ/2009 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 746, ul. Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
299/RMČ/2009 10. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2009 Otevřít dokument
310/RMČ/2009 k návrhu na krátkodobý bezúplatný pronájem nebytových prostor - skladu o výměře 20,80 m2 v 1. podzemním podlaží objektu č. p. 749 ulice Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
318/RMČ/2009 k žádosti OOA MHMP o stanovisko k pronájmu části pozemku parc. č. 232/747 v k. ú. Černý Most Otevřít dokument
325/RMČ/2009 k návrhu na zveřejnění záměru a následnému uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 737/4 v k. ú. Hloubětín za účelem umístění letní předzahrádky a reklamní tabule Otevřít dokument
304/RMČ/2009 k návrhu na zahájení veřejné zakázky malého rozsahu Výměna zastřešení atria MŠ Chvaletická č. p. 917, Praha 9, k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
316/RMČ/2009 k návrhu na zveřejnění záměru a následnému prodeji částí pozemků parc. č. 2768/13 a 1753/1 v k. ú. Kyje Otevřít dokument
298/RMČ/2009 k návrhu na udělení plné moci obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s. k úkonům týkajících se realizace úplatného převodu objektů č. p. 625, 626, 668, 669 v ulici Kardašovská, Praha 9 na pozemcích 566/27, 556/28, 566/29, 566/31 jiného vlastníka vše v k. ú. Hloubětín do osobního vlastnictví podle zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění Otevřít dokument
305/RMČ/2009 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 - přidělení uvolněného bytu o velikosti 4 + 1 v domě č. p. 16, Šimanovská ul., Praha 9 - Kyje, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 Otevřít dokument
317/RMČ/2009 k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene uložení plynárenského zařízení do pozemků parc. č. 921/48, parc. č. 928/50 a parc. č. 921/180, k. ú. Hostavice se spol. Uniga - cz, a. s. Otevřít dokument
313/RMČ/2009 k návrhu na rekolaudaci nebytových prostor (označené č. 17) - ateliéru s příslušenstvím o celkové výměře 65,05 m2 v 7. nadzemním podlaží objektu č. p. 813 ulice Maňákova, Praha 9 na byt o velikosti 2 + kk Otevřít dokument
311/RMČ/2009 k návrhu na přechod nájmu bytu o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 496, ul. Slévačská, Praha 9 v souladu s ustanovením § 708 občanského zákoníku Otevřít dokument
321/RMČ/2009 k návrhu změn vlny 07 územního plánu hl. m. Prahy - změny č. Z 1530/07, Z 1696/07, Z 1715/07, Z 1716/07, Z 1717/07, Z 1849/07 a Z 1910/07 Otevřít dokument
312/RMČ/2009 k návrhu na pronájem 2 lůžek v ubytovně MŠ Chvaletická 917, Praha 9 - Lehovec od 1. 7. 2009 Otevřít dokument
293/RMČ/2009 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
297/RMČ/2009 k návrhu na schválení 1. úpravy plánu oprav na rok 2009 Otevřít dokument
294/RMČ/2009 závěrečný účet městské části Praha 14 za rok 2008 Otevřít dokument
322/RMČ/2009 k návrhu zadání změny č. Z 2680/00 - zřízení parku a parkově upravené plochy PP mezi ul. Borskou a železniční tratí při projednání celoměstsky významných změn II. územního plánu hl. m. Prahy Otevřít dokument