Samospráva ÚMČ Praha 14

66

Číslo Jednání Soubor
582/RMČ/2017 k vyjádření se k usnesení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 14. 9. 2017 k veřejné zakázce Vybudování energetického managementu s automatickým zápisem dat Otevřít dokument
583/RMČ/2017 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 685, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 Otevřít dokument
584/RMČ/2017 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 728, ul. Bryksova, Praha 9 Otevřít dokument
585/RMČ/2017 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 1134, ul. Ronešova, Praha 9 Otevřít dokument
586/RMČ/2017 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 670, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
587/RMČ/2017 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 741, ul. Bryksova, Praha 9 Otevřít dokument
588/RMČ/2017 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 741, ul. Bryksova, Praha 9 Otevřít dokument
589/RMČ/2017 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 766, ul. Rochovská, Praha 9 Otevřít dokument
590/RMČ/2017 k návrhu na přidělení bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 736, Bobkova ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 - ve veřejném zájmu, v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 Otevřít dokument
591/RMČ/2017 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu MHMP Otevřít dokument
592/RMČ/2017 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu MHMP Otevřít dokument
593/RMČ/2017 k návrhu na uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k jednotce v jednotném znění s dalšími oprávněnými nájemci dle soupisu Otevřít dokument
594/RMČ/2017 k návrhu na uzavření zástavní smlouvy k jednotce č. 776/5, Kardašovská 776, 198 00 Praha 9 v užívání manželů Barbory a Jana Pospíšilových jako oprávněných nájemců Otevřít dokument
595/RMČ/2017 k návrhu na odprodej bytových jednotek do osobního vlastnictví formou dražby dobrovolné elektronické a uzavření smlouvy s dražitelem Otevřít dokument
596/RMČ/2017 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu č. 16 o velikosti 2 + 0 v domě č. p. 25, ul. Broumarská, Praha 9 Otevřít dokument
597/RMČ/2017 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 19 o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 25, ul. Broumarská, Praha 9 Otevřít dokument
598/RMČ/2017 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 6 o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 1610, ul. Broumarská, Praha 9 Otevřít dokument
599/RMČ/2017 k žádosti o změnu v čerpání rozpočtu poskytnuté dotace pro rok 2017 na projekt Podporované bydlení pro mladé uprchlíky Otevřít dokument
600/RMČ/2017 k informaci o stavu projektu BIOTOP KYJE Otevřít dokument
601/RMČ/2017 k návrhu na jmenování nového člena komise majetkové Otevřít dokument
602/RMČ/2017 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
603/RMČ/2017 k vyjádření městské části Praha 14 k oznámení dle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, záměru Výstavba nové vozovny Hloubětín Otevřít dokument
604/RMČ/2017 k aktualizaci dokumentu PŘÍLEŽITOSTI PRAHY 14 NA OBDOBÍ 2017 - 2018 Otevřít dokument
605/RMČ/2017 k návrhu na vyhlášení dotačního programu pro podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 14 zajišťujících sportovní výchovu mládeže Otevřít dokument
606/RMČ/2017 k plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. pololetí roku 2017 Otevřít dokument
607/RMČ/2017 k návrhu na 15. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2017 Otevřít dokument
608/RMČ/2017 k převedení nepotřebného majetku z vlastnictví příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 968 do vlastnictví příspěvkové organizace Mateřská škola JAHODNICE, Praha 9 - Kyje, Kostlivého 1218 Otevřít dokument
609/RMČ/2017 k návrhu na souhlas k přijetí věcného daru - 6 ks počítačů a 6 ks tiskáren Otevřít dokument
610/RMČ/2017 k návrhu na souhlas k přijetí věcného daru - drobné předměty pro děti Otevřít dokument
611/RMČ/2017 ke zřízení Mateřské školy Praha 9 - Hostavice, U Hostavického potoka., příspěvková organizace Otevřít dokument
612/RMČ/2017 k dodatku č. 3 ke zřizovací listině Mateřské školy Praha 9 - Hloubětín, Štolmířská 602, příspěvková organizace, IČO: 70920257 Otevřít dokument
613/RMČ/2017 k předložení žádostí o poskytnutí podpory v rámci 70. výzvy Operačního programu Životní prostředí na realizaci projektů Energetická renovace objektů ZŠ Vybíralova, ZŠ Generála Janouška, ZŠ Chvaletická SO 02 - horní budova, ZŠ Chvaletická, SO 01 - dolní budova Otevřít dokument
614/RMČ/2017 k zajištění divadelních představení v rámci projektu Komunitní centrum Praha 14 Otevřít dokument
615/RMČ/2017 k uzavření dodatku č. 3 k SoD č.j. 0321/2017/OI/1050 na akci Komunitní centrum Kardašovská - Rekonstrukce objektu Otevřít dokument
616/RMČ/2017 k uzavření dodatku č. 4 k SoD č. j. 0370/2016/OI_OddI/1050 na akci Provedení stavby evidenční číslo VVZ/635316 - Výstavba mateřské školy na pozemku parc. č. 877/135 (odděleno z pozemku 877/8) v k. ú. Hostavice Otevřít dokument
617/RMČ/2017 k uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0205/2017/OI/1050 na akci Projekční služby-přírodní koupaliště s kořenovou čističkou - Biotop Kyje Otevřít dokument
618/RMČ/2017 k návrhu na zrušení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Nájem výpočetní techniky pro troje řádné volby konané v roce 2017 a 2018 včetně služeb s tím spojených Otevřít dokument
619/RMČ/2017 k zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Nájem výpočetní techniky pro troje řádné volby konané v roce 2017 a 2018 včetně služeb s tím spojených - opakované řízení Otevřít dokument
620/RMČ/2017 k návrhu na souhlas se zahájením zjednodušeného podlimitního výběrového řízení podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, na podlimitní veřejnou zakázku na servis a opravy výtahů v objektech spravovaných Správou majetku Praha 14, a. s., za podmínek stanovených zadávací dokumentací veřejné zakázky Servis a opravy výtahů, na souhlas s pověřením AK Svejkovský, Kabelková a spol. zajištěním a organizací tohoto zahájení výběrového řízení za platebních podmínek stanovených smlouvou o poskytování právních služeb čj. 0150/2016/OPKC_OddPVZ/1101 ze dne 18. 4. 2016 a jmenování členů komise Otevřít dokument
621/RMČ/2017 k využití nabídkové ceny silové elektřiny na období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 pro objekty ve svěřené správě nemovitostí MČ Praha 14 podle předložené nabídky společnosti PRE, a. s. Otevřít dokument
622/RMČ/2017 k uzavření darovací smlouvy na pozemek parc. č. 881/39, k. ú. Hostavice s komunikacemi a zelení se společností Skanska Reality, a. s. jako dárcem Otevřít dokument
623/RMČ/2017 k uzavření smlouvy o bezúplatném nabytí pozemku parc. č. 2703/1, k. ú. Kyje s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových Otevřít dokument
624/RMČ/2017 k podání žádosti o svěření budovy č. p. 248, k. ú. Hloubětín, s oploceným areálem, v Českobrodské ulici Otevřít dokument
625/RMČ/2017 k žádosti na udělení souhlasu s uvedením bytu č. 13 městské části Praha 14, Ronešova 1133/2, Praha 9, jako sídla fyzické osoby podnikající (OSVČ) Otevřít dokument
626/RMČ/2017 k uzavření nájemní smlouvy na pozemek parc. č. 221/504, k. ú. Černý Most, s parkovištěm Otevřít dokument
627/RMČ/2017 k návrhu připomínek městské části Praha 14 k návrhu změn ve vyhlášce hl. m. Prahy o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Otevřít dokument
628/RMČ/2017 k souhlasu s umístěním školského zařízení Základní škola Be Open s. r. o., IČ: 06356664 na území MČ Praha 14 Otevřít dokument