Samospráva ÚMČ Praha 14

66

Číslo Jednání Soubor
480/RMČ/2005 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
481/RMČ/2005 k návrhu na poskytnutí finančního daru Centru Prof. Čecha, s. r. o. Otevřít dokument
482/RMČ/2005 k žádosti o navýšení rozpočtu OŽP Úřadu městské části Praha 14 pro rok 2005 Otevřít dokument
483/RMČ/2005 k protokolu o kontrole výkonu státní správy na úseku matrik v odboru KS Úřadu městské části Praha 14 Otevřít dokument
484/RMČ/2005 k pojistnému programu městské části Praha 14 Otevřít dokument
485/RMČ/2005 k návrhu na zrušení usnesení č. 444/RMČ/2005 ze dne 6. 9. 2005 Otevřít dokument
486/RMČ/2005 k návrhu na schválení podání výpovědi z nájmu bytu nájemcům z důvodu hrubého porušování povinností nájemce bytu podle § 711 odst. 1, písm. d) obč. zák. Otevřít dokument
487/RMČ/2005 k návrhu na úpravu výše smluvního nájemného v č. p. 748, ul. Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
488/RMČ/2005 k návrhu na obnovu nájmu bytů přidělených městskou částí Praha 14 usnesením Rady městské části Praha 14 č. 462/RMČ/2004 ze dne 7. 9. 2004 Otevřít dokument
489/RMČ/2005 k žádosti na prominutí poplatků z prodlení ve výši 7.552 Kč za pozdní úhradu vyúčtování služeb za rok 2001 za užívání bytu v ulici Slévačská 494, Praha 9 Otevřít dokument
490/RMČ/2005 k žádosti na prominutí poplatků z prodlení ve výši 9.520 Kč za pozdní úhradu nájemného za užívání bytu v ulici Doležalova 1042, Praha 9 Otevřít dokument
491/RMČ/2005 k žádosti na prominutí poplatků z prodlení ve výši 18.592 Kč za pozdní úhradu nájemného za užívání bytu v ulici Kardašovská 670, Praha 9 Otevřít dokument
492/RMČ/2005 k žádosti dědice o prominutí poplatků z prodlení ve výši 6.124 Kč a nákladů řízení ve výši 900 Kč za pozdní úhradu nájemného za užívání bytu v ulici Doležalova 1044, Praha 9 Otevřít dokument
493/RMČ/2005 k návrhu na změnu nájemní smlouvy z doby neurčité na dobu určitou 10 let pro nájemce v nebytových prostorách objektu č. p. 743 ul. Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
494/RMČ/2005 k návrhu na skončení nájmu dohodou z nebytových prostor v objektu č. p. 746 ulice Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
495/RMČ/2005 k návrhu na skončení nájmu dohodou z nebytových prostor v objektu č. p. 845 ulice Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
496/RMČ/2005 k návrhu na uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 1068/7, k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
497/RMČ/2005 k návrhu na uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 366/1, k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
498/RMČ/2005 k návrhu na uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 5. 11. 1997 mezi městskou částí Praha 14 a panem Zdeňkem Uzdařem, K Luhu 527, Praha 9 Otevřít dokument
499/RMČ/2005 k návrhu na uzavření dodatku nájemní smlouvy č. 2000/OSM/117 na pronájem plochy na budově č. p. 761, k. ú. Hloubětín mezi městskou částí Praha 14 a spol. EUROTEL Praha, s. r. o. Otevřít dokument
500/RMČ/2005 k návrhu na revokaci usnesení č. 199/RMČ/2005 o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 2817, k. ú. Kyje a k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 2817 a 2812/12, k. ú. Kyje mezi městskou částí Praha 14 a spol. Český Telecom, a. s. Otevřít dokument
501/RMČ/2005 k návrhu na uzavření darovací smlouvy na komunikaci Lucinková Otevřít dokument
502/RMČ/2005 k návrhu na prodej pozemku parc. č. 946/7, v k. ú. Kyje Otevřít dokument
503/RMČ/2005 k vyjádření městské části Praha 14 k umístění stavby čerpací stanice pohonných hmot severně při Vysočanské radiále Otevřít dokument
504/RMČ/2005 k vyjádření městské části Praha 14 k umístění stavby Stavba č. 3295 - TV Horní Počernice, etapa 0015 Východní spojka Otevřít dokument
505/RMČ/2005 k vyjádření městské části Praha 14 k umístění části stavby Cyklotrasa Freyova - Kyjský rybník Otevřít dokument
506/RMČ/2005 k vyhodnocení zakázky na provedení stavebních úprav střechy MŠ Paculova č. p. 1115, Praha 14 - Černý Most Otevřít dokument
507/RMČ/2005 k rozhodnutí o veřejné zakázce Výměna oken na západní straně bloku C budovy ZŠ Vybíralova č. p. 964, Praha 14 zadávané v otevřeném řízení dle § 25 odst. 2 písm a) zák. č. 40/2004 Sb. o veřejných zakázkách Otevřít dokument
508/RMČ/2005 k vyhodnocení zakázky na provedení stavebních úprav střechy MŠ Kostlivého č. p. 1218, Praha 14 - Jahodnice Otevřít dokument
509/RMČ/2005 k návrhu na zajištění údržby zeleně podél cyklostezky Černý Most - Dolní Počernice Otevřít dokument
510/RMČ/2005 k návrhu na pronájem pokoje v ubytovně ZŠ Chvaletická (Rochovská 692), p. Jaroslavu Soukupovi Otevřít dokument
511/RMČ/2005 k návrhu na zajištění finančního krytí ve výši 30% celkových nákladů v případě přidělení grantu hlavního města Prahy pro oblast sportu a tělovýchovy rok 2006, určené pro městské části hlavního města Prahy, školy a školská zařízení Otevřít dokument
512/RMČ/2005 k návrhu na zajištění finančního krytí ve výši 30% celkových nákladů v případě přidělení grantu hlavního města Prahy pro oblast sportu a tělovýchovy rok 2006, určené pro městské části hlavního města Prahy, školy a školská zařízení Otevřít dokument
513/RMČ/2005 k návrhu na zajištění finančního krytí ve výši 30% celkových nákladů v případě přidělení grantu hlavního města Prahy pro oblast sportu a tělovýchovy rok 2006, určené pro městské části hlavního města Prahy, školy a školská zařízení Otevřít dokument