Samospráva ÚMČ Praha 14

67

Číslo Jednání Soubor
528/RMČ/2013 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 770, ul. Kučerova, Praha 9 Otevřít dokument
529/RMČ/2013 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 741, Bryksova ul., Praha 9 Otevřít dokument
530/RMČ/2013 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v domě č. p. 694, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
531/RMČ/2013 k žádosti o prominutí poplatků z prodlení a uzavření dohody o uznání dluhu Otevřít dokument
532/RMČ/2013 k žádosti na prominutí poplatků z prodlení ve výši 21.162 Kč za užívání bytu v č. p. 728, ul. Bryksova, Praha 9 Otevřít dokument
533/RMČ/2013 k žádosti o přidělení bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 994, ul., Kpt. Stránského, Praha 9, prominutí poplatků z prodlení a uzavření dohody o uznání dluhu Otevřít dokument
534/RMČ/2013 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 - přidělení bytu o velikosti 4 + 1 v č. p. 846, ul. Gen. Janouška, Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 Otevřít dokument
535/RMČ/2013 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 22 o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 25, Broumarská ul., Praha 9 Otevřít dokument
536/RMČ/2013 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 20 o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 25, Broumarská ul., Praha 9 Otevřít dokument
537/RMČ/2013 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 23 o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 25, Broumarská ul., Praha 9 Otevřít dokument
538/RMČ/2013 k návrhu na obnovení poskytnutí přístřeší formou bytu č. 2 v domě č. p. 1610, Broumarská ul., Praha 9 Otevřít dokument
539/RMČ/2013 k návrhu na uzavření podnájemní smlouvy na byt č. 8 a byt č. 13 v domě č. p. 1610, Broumarská ul., Praha 9 pro realizaci projektu Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Praze 14 Otevřít dokument
540/RMČ/2013 k návrhu na revokaci usnesení č. 448/RMČ/2013 ze dne 29. 7. 2013 Otevřít dokument
541/RMČ/2013 k návrhu na udělení plné moci obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s. k úkonům týkajících se realizace úplatného převodu objektu č. p. 768-772, Rochovská ul., Praha 9 a pozemků parc. č. 566/21, 566/22, 566/23, 566/24 a 566/25 k. ú. Hloubětín a objektu č. p. 494-497, Slévačská ul., Praha 9 a pozemků parc. č. 566/5, 566/6, 566/7 a 566/8 k.ú. Hloubětín do osobního vlastnictví dle zákona č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů v platném znění Otevřít dokument
542/RMČ/2013 k návrhu na souhlas se zveřejněním adresného záměru na pronájem části nebytových prostor a části pozemku v objektu č. p. 1067 ul. Vlčkova, Praha 9 Otevřít dokument
543/RMČ/2013 k návrhu na souhlas s umístěním sídla pro nově zakládající obecně prospěšnou společnost do nebytových prostor v objektu č. p. 745 ulice Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
544/RMČ/2013 k převodu finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu ZŠ Praha 9 - Kyje, Šimanovská 16 Otevřít dokument
545/RMČ/2013 k návrhu ke schválení dlouhodobých pronájmů nebytových prostor v Základní škole, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1006 Otevřít dokument
546/RMČ/2013 k návrhu na 12. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2013 Otevřít dokument
547/RMČ/2013 k návrhu na úpravu instrukce Přidělování a provoz mobilních telefonů Otevřít dokument
548/RMČ/2013 k informaci o zprávě pro přezkoumání QMS vedením v roce 2013 Otevřít dokument
549/RMČ/2013 k návrhu stanoviska městské části Praha 14 k dokumentaci pro územní rozhodnutí záměru stavba č. 40297 TV Hloubětín, etapa 0007 - Mochovská I Otevřít dokument
550/RMČ/2013 ke změně organizační struktury příspěvkové organizace Praha 14 kulturní Otevřít dokument
551/RMČ/2013 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu Poskytování služeb dodávka a instalace IP ústředny a IP telefonů včetně zajištění servisních služeb a návrh na uzavření smlouvy s vybraným uchazečem Otevřít dokument
552/RMČ/2013 k návrhu na zahájení výběrového řízení k podlimitní veřejné zakázce na služby Rozšíření služeb tiskových řešení zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů Otevřít dokument
553/RMČ/2013 k návrhu na zahájení výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku Dodání koncových uživatelských stanic Otevřít dokument
554/RMČ/2013 k ukončení otevřeného zadávacího řízení k nadlimitní veřejné zakázce na služby Projekt izolační zeleně Českobrodská, Praha 14 Otevřít dokument
555/RMČ/2013 k žádosti SVM MHMP o stanovisko k pronájmu pozemku parc. č. 920/3, k. ú. Hostavice Otevřít dokument
556/RMČ/2013 k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pokládky kabelu 1 kV do pozemků parc. č. 2766 a parc. č. 2767 v k. ú. Kyje, se společností PREdistribuce, a. s. Otevřít dokument
557/RMČ/2013 k návrhu na uzavření dodatku č. 2 k SoD č. 0235/OSMI/2013/1050 akce ZŠ Bří Venclíků - bezbariérový vstup, ul. Bří Venclíků č. p. 1140, Praha 9, k. ú. Černý Most Otevřít dokument
558/RMČ/2013 k návrhu na vyhodnocení zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, k veřejné zakázce na stavební práce Energetická úspora budovy MŠ Šebelova a Energetická úspora budovy MŠ Zelenečská Otevřít dokument
559/RMČ/2013 k zahájení zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení k veřejné zakázce ZŠ Chvaletická č. p. 918, Praha 9, k. ú. Hloubětín - rekonstrukce VZT kuchyně a zázemí Otevřít dokument
560/RMČ/2013 k návrhu na zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce k realizaci akce Úprava předprostoru Úřadu MČ Praha 14 Otevřít dokument
561/RMČ/2013 k ukončení nájemní smlouvy na pronájem pozemků parc. č. 1760, 2830, 2832, díl č. 10, o výměře 314 m 2 v k. ú. Kyje dohodou a následnému zveřejnění neadresného záměru na uvolněnou zahrádku Otevřít dokument