Samospráva ÚMČ Praha 14

67

Číslo Jednání Soubor
630/RMČ/2017 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 4 + 1 v č. p. 850, ul. Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
631/RMČ/2017 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 4 + 1 v č. p. 846, ul. Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
632/RMČ/2017 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 1134, Ronešova ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14, za podmínky vrácení bytu stávajícího Otevřít dokument
633/RMČ/2017 k návrhu na přidělení bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 747, Bobkova ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14, ve veřejném zájmu, v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 Otevřít dokument
634/RMČ/2017 k návrhu na souhlas s uzavřením dodatku ke smlouvě o nájmu prostoru nesloužícího podnikání č.j.: 01/SMP/14, týkající se rozšíření předmětu nájmu nebytových prostor v objektu polikliniky č. p. 902 ul. Gen. Janouška, Praha 9 - Černý Most o nebytové prostory ve 4. nadzemním podlaží, místnost č. 410 o výměře 17 m2 , místnost č. 411 o výměře 16,30 m2 , místnost č. 412 o výměře 9 m2 , místnost č. 413 o výměře 4,20 m2 , místnost č. 414 o výměře 20,70 m2 , místnost č. 415 - chodba o výměře 30,20 m2 , místnost č. 409 - chodba o výměře 8,20 m2 , část místnosti č. 400- chodba o výměře 33 m2 tj. o celkové výměře 138,6 m2 k užívání jako rehabilitační centrum pro tělesně postižené v objektu č. p. 902, ul. Gen. Janouška, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
635/RMČ/2017 k žádosti manželů: Marie a Rudolf Taubmannovi o prominutí smluvní pokuty ve výši 50.000 Kč a k předčasnému ukončení smlouvy ze dne 13. 1. 2016 o složení zálohy na budoucí převod vlastnictví k jednotce (byt č. 28, 3. nadzemní podlaží domu č. p. 847, který je součástí pozemku parc. č. 221/157, k. ú. Černý Most) Otevřít dokument
636/RMČ/2017 k účasti politika Zdravé MČ na obhajobě kategorie B v rámci realizace MA 21 ve městě Jihlavě Otevřít dokument
637/RMČ/2017 k návrhu na změnu v organizační struktuře v odboru investičním Úřadu městské části Praha 14 Otevřít dokument
638/RMČ/2017 k návrhu na 16. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2017 Otevřít dokument
639/RMČ/2017 k převodu finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Bří Venclíků 1140 Otevřít dokument
640/RMČ/2017 ke zvýšení příspěvku na provoz a ke zvýšení investičního příspěvku příspěvkové organizaci Mateřská škola, Praha 9 - Hloubětín, Štolmířská 602 pro odloučené pracoviště MŠ U Hostavického potoka Otevřít dokument
641/RMČ/2017 k poskytnutí odměn k životním jubileím ředitelkám ZŠ Hloubětínská, ZŠ Bří Venclíků a MŠ Štolmířská Otevřít dokument
642/RMČ/2017 k návrhu na vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Nájem výpočetní techniky pro troje řádné volby konané v roce 2017 a 2018 včetně služeb s tím spojených - opakované řízení Otevřít dokument
643/RMČ/2017 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na služby Projekční služby - Cyklostezka Čihadla - úsek: Dobrovolného - Broumarská, opakované řízení Otevřít dokument
644/RMČ/2017 k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky Dodávka interaktivních tabulí s příslušenstvím, PC, NTB a IT techniky pro ZŠ a MŠ městské části Praha 14 pro rok 2017 Otevřít dokument
645/RMČ/2017 k žádosti o změnu v čerpání rozpočtu poskytnuté dotace pro rok 2017 na projekt STP Jahodová Šromovka Otevřít dokument
646/RMČ/2017 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na pozemku parc. č. 1072/175, parc. č. 1637/3, parc. č. 825/3, katastrální území Hloubětín Otevřít dokument
647/RMČ/2017 ke stanovení výše ceny zemního plynu na rok 2018 pro objekty ve svěřené správě nemovitostí MČ Praha 14 Otevřít dokument
648/RMČ/2017 k plánu zimní údržby místních komunikací na období od 1. 11. 2017 do 31. 3. 2018 Otevřít dokument