Samospráva ÚMČ Praha 14

68

Číslo Jednání Soubor
649/RMČ/2017 k informaci o nápravných opatřeních přijatých SMP 14, a. s., na základě Zprávy o provedení namátkové kontroly ve Správě majetku Praha 14, a s., dle mandátní smlouvy Otevřít dokument
650/RMČ/2017 k návrhu na schválení podání výpovědí z nájmu bytu pro zvlášť závažné porušení povinností nájemce dle § 2291, odstavec 1), 2) zákona Občanský zákoník, popřípadě pro hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu bytu dle § 2288 odstavec 1) písmeno a) zákona Občanský zákoník Otevřít dokument
651/RMČ/2017 k návrhu na schválení připojení druhého nájemce ke smlouvě č. j. 16/SMP/09 ze dne 16. 12. 2009 Otevřít dokument
652/RMČ/2017 k návrhu na schválení pronájmu prostor sloužící k podnikání o celkové výměře 48,80 m2 v objektu č. p. 770, ul. Kučerova, Praha 9 Otevřít dokument
653/RMČ/2017 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 10 o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 1610, ul. Broumarská, Praha 9 Otevřít dokument
654/RMČ/2017 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 27 o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 25, ul. Broumarská, Praha 9 Otevřít dokument
655/RMČ/2017 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu č. 18 o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 25, ul. Broumarská, Praha 9 Otevřít dokument
656/RMČ/2017 k návrhu na schválení podání žádosti o grant z rozpočtu hl. m. Prahy na projekt Setkání kultur 2018, v rámci vyhlášeného grantového řízení hl. m. Prahy Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2018 Otevřít dokument
657/RMČ/2017 k návrhu na schválení podání žádosti o dotaci na projekt Integrace cizinců v MČ Praha 14 v roce 2018, v rámci vyhlášeného dotačního řízení hl. m. Prahy Programy podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2018 Otevřít dokument
658/RMČ/2017 k návrhu dokumentu Program prevence kriminality městské části Praha 14 na období 2018 - 2019 Otevřít dokument
659/RMČ/2017 k návrhu na 17. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2017 Otevřít dokument
660/RMČ/2017 k návrhu na změnu výše příplatku za vedení ředitelce mateřské školy městské části Praha 14 Otevřít dokument
661/RMČ/2017 k návrhu na schválení dlouhodobého pronájmu nebytových prostor v Základní škole, Praha 9 - Černý Most, Bří Venclíků 1140 Otevřít dokument
662/RMČ/2017 k návrhu na vyhodnocení nadlimitní veřejné zakázky na služby Úklidové služby v objektech spravovaných Správou majetku Praha 14, a.s. a v přilehlém okolí Otevřít dokument
663/RMČ/2017 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Výměna a prodloužení jídelního výtahu MŠ Zelenečská Otevřít dokument
664/RMČ/2017 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Rekonstrukce elektroinstalace v MŠ Zelenečská Otevřít dokument
665/RMČ/2017 k vyhodnocení veřejné zakázky na dodávky Rekonstrukce kuchyně vč. gastrozařízení MŠ Chvaletická zadávané formou nadlimitního řízení Otevřít dokument
666/RMČ/2017 k zahájení veřejné zakázky Demolice přístavby objektu Baštýřská čp. 67 zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení Otevřít dokument
667/RMČ/2017 k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce ZŠ Chvaletická - výměna umělého trávníku na víceúčelovém hřišti Otevřít dokument
668/RMČ/2017 k uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0517/2017/01/1050 na akci Vybavení interiéru - Novostavba mateřské školy v k. ú. Hostavice Otevřít dokument
669/RMČ/2017 k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. j.: 0553/2013/ODOP_OddOP/1050 ze dne 16.12.2013 mezi městskou částí Praha 14 a Komwag, podnik čistoty a údržby města, a. s. Otevřít dokument
670/RMČ/2017 k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě pokládky optického kabelu do pozemku parc. č. 2740, k. ú. Kyje Otevřít dokument
671/RMČ/2017 k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě pokládky optického kabelu do pozemků parc. č. 2700/1, parc. č. 2705/1 a parc. č. 2706, k. ú. Kyje Otevřít dokument
672/RMČ/2017 k návrhu na prominutí části nájemného za pronájem dopravního hřiště na části pozemku parc. č. 765/35, k. ú. Kyje Otevřít dokument
673/RMČ/2017 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. j. 329/2016/OSM/1080 na doplnění o pozemek parc. č. 2051/1, katastrální území Kyje Otevřít dokument
674/RMČ/2017 k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na část pozemku parc. č. 1637/3, katastrální území Hloubětín Otevřít dokument
675/RMČ/2017 ke změně osoby pachtýře částí pozemků parc. č. 151 a 930/1, k. ú. Hostavice Otevřít dokument