Samospráva ÚMČ Praha 14

69

Číslo Jednání Soubor
381/RMČ/2009 k návrhu nařízení o zřízení přírodního parku Smetanka Otevřít dokument
380/RMČ/2009 k členství MČ Praha 14 v asociaci Národní síť zdravých měst (NSZM) a přistoupení k realizaci Agendy 21 na místní úrovni Otevřít dokument
382/RMČ/2009 k zahájení veřejné zakázky na vypracování ověřovací studie Zařízení sociálních služeb se zaměřením na seniory - Prelátská, Praha 14 Otevřít dokument
391/RMČ/2009 k vyhodnocení VZ malého rozsahu na zpracování PD k realizaci stavebních úprav snižujících energetickou náročnost budovy ZŠ Bří Venclíků Otevřít dokument
384/RMČ/2009 na vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu Instalace a opravy dopravního značení a dopravního zařízení na území městské části Praha 14 Otevřít dokument
379/RMČ/2009 k návrhu na poskytnutí příspěvku obci Lčovice formou finančního daru ve výši 50.000 Kč Otevřít dokument
387/RMČ/2009 na změnu podnájemní smlouvy ze dne 10. 6. 2009 na užívání bytu v ulici Broumarská Praha 9 z doby určité na dobu neurčitou Otevřít dokument
385/RMČ/2009 na vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu Opravy motoristických a nemotoristických komunikací na území městské části Praha 14 Otevřít dokument
398/RMČ/2009 ke schválení pronájmu nebytových prostor v ZŠ Gen. Janouška 1006, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
383/RMČ/2009 na revokaci usnesení č. 340/RMČ/2009 ze dne 15. 6. 2009 Otevřít dokument
396/RMČ/2009 ke stanovení platu Bc. Olze Štěpánkové, ředitelce Mateřské školy Korálek, Bobkova 766, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
394/RMČ/2009 k odstoupení MČ Praha 14 od záměru na prodej pozemku parc. č. 2559 v k. ú. Kyje Otevřít dokument
377/RMČ/2009 13. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2009 Otevřít dokument
395/RMČ/2009 ke stanovení platu PaedDr. Jaroslava Martanoviče, ředitele Základní školy Bří Venclíků 1140, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
376/RMČ/2009 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
378/RMČ/2009 na doplnění Organizačního řádu ÚMČ Praha 14 Otevřít dokument
390/RMČ/2009 k návrhu výběrového řízení na akce: Rekonstrukce střechy Slévačská 494-495, Praha 9 , a Oprava porevizních závad Kardašovská753-754, Praha 9 Otevřít dokument
386/RMČ/2009 na schválení podání výpovědi z nájmu bytu nájemcům z důvodu hrubého porušování povinnosti nájemce bytu podle § 711 odst. 2, písm. b) obč. zák. Otevřít dokument
397/RMČ/2009 k souhlasu na uzavření darovací smlouvy mezi IKEA ČR, s.r.o., pobočka Černý Most, se sídlem Skandinávská 1/131, Praha 5 - Zličín a Mateřskou školou JAHODNICE, Praha 9 -Kyje, Kostlivého 1218 Otevřít dokument
389/RMČ/2009 k návrhu na přechod nájmu bytu o velikosti 2+0, v domě č.p. 756, ul. Kardašovská, Praha 9 - Hloubětín, v souladu s ustanovením § 708 občanského zákoníku Otevřít dokument
392/RMČ/2009 k vyhodnocení VZ malého rozsahu na zpracování PD k realizaci stavebních úprav snižujících energetickou náročnost budovy ZŠ Gen. Janouška Otevřít dokument
388/RMČ/2009 na přidělení bytu o velikosti 3+1 v objektu MŠ Gen. Janouška 1005, Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14, ve veřejném zájmu, v souladu se Zásadami k pronajímání bytů městské části Praha 14 Otevřít dokument
393/RMČ/2009 k vyhodnocení VZ malého rozsahu na zpracování PD k realizaci stavebních úprav snižujících energetickou náročnost budovy ZŠ Chvaletická Otevřít dokument