Samospráva ÚMČ Praha 14

7

Číslo Jednání Soubor
75/RMČ/2019 k návrhu na souhlas s uzavřením dodatku č. 1 smlouvy o dílo č.j. 0859/2017/SMP14/1050 uzavřené 13. 12. 2017 na provádění pravidelného, mimořádného a havarijního úklidu v objektech spravovaných Správou majetku Praha 14, a. s. Otevřít dokument
76/RMČ/2019 k návrhu na stanovení minimálního procenta bytů pro přidělování bytů v Programu sociálního bydlení Otevřít dokument
77/RMČ/2019 k návrhu na podání žádosti o organizování veřejné služby Otevřít dokument
78/RMČ/2019 k realizaci Programu podpory adaptačních výjezdů na základních školách 2019 Otevřít dokument
79/RMČ/2019 k návrhu na zavedení 2. ročníku participativního rozpočtu Čtrnáctka podle vás Otevřít dokument
80/RMČ/2019 k návrhu na jmenování dotačních komisí pro hodnocení žádostí v dotačním programu pro podporu sportu, kultury, volnočasových aktivit a MA 21 v roce 2019 Otevřít dokument
81/RMČ/2019 ke schválení revize interních směrnic Koncepce kvality městské části Praha 14 a Cíle kvality 2016 - 2020 Otevřít dokument
82/RMČ/2019 ke schválení nového vydání instrukce Využívání Galerie 14 Otevřít dokument
83/RMČ/2019 k návrhu na jmenování vedoucího odboru životního prostředí Úřadu městské části Praha 14 Otevřít dokument
84/RMČ/2019 k programovému prohlášení Rady městské části Praha 14 pro volební období 2018 - 2022 Otevřít dokument
85/RMČ/2019 Rozpočet městské části Praha 14 na rok 2019 Otevřít dokument
86/RMČ/2019 k návrhu na vyplacení odměn ředitelům základních a mateřských škol za I. pololetí školního roku 2018/2019 z hlavní činnosti Otevřít dokument
87/RMČ/2019 ke jmenování konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení funkce ředitele Základní školy, Praha 9 - Hloubětín, Hloubětínská 700 Otevřít dokument
88/RMČ/2019 ke jmenování konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení funkce ředitele Mateřské školy, Praha 9 - Hostavice, U Hostavického potoka 803 Otevřít dokument
89/RMČ/2019 k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu Rekonstrukce výtahu v budově MŠ Chvaletická 917/1, Praha 9 - Lehovec Otevřít dokument
90/RMČ/2019 k návrhu na vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Zajištění a realizace zpracování Školního plánu mobility a dopravní studie v rámci projektu Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ Praha 14 II. vedeného pod reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_118/0010073 Otevřít dokument
91/RMČ/2019 k návrhu na vyhodnocení veřejné zakázky na dodávky Komunitní centrum Hloubětínská 55 - interiéry, opakované řízení II. zadávané formou nadlimitního řízení Otevřít dokument
92/RMČ/2019 k návrhu na vyhodnocení dílčí části veřejné zakázky ZŠ Hloubětínská čp. 700 - rekonstrukce rozvodů elektroinstalace, vytápění a zdravotechniky a Rekonstrukce elektroinstalace vč. změny využití školnického bytu v MŠ Paculova zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení Otevřít dokument
93/RMČ/2019 k návrhu na zrušení dílčí části veřejné zakázky ZŠ Hloubětínská čp. 700 - rekonstrukce rozvodů elektroinstalace, vytápění a zdravotechniky a Rekonstrukce elektroinstalace vč. změny využití školnického bytu v MŠ Paculova zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení Otevřít dokument
94/RMČ/2019 k zahájení veřejné zakázky ZŠ Hloubětínská čp. 700 - rekonstrukce rozvodů elektroinstalace, vytápění a zdravotechniky - opakované řízení zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení _ Otevřít dokument
95/RMČ/2019 k návrhu na uzavření dohody o změně smlouvy o nájmu pozemku č. 0064/2017/OSM/1070 Otevřít dokument
96/RMČ/2019 k návrhu na uzavření smlouvy o výpůjčce pozemků parc. č. 1296/1, parc. č. 1297/3, parc. č. 2707, parc. č. 2742, parc. č. 2743, parc. č. 2744/1, parc. č. 2746/1, parc. č. 2748, katastrální území Kyje Otevřít dokument
97/RMČ/2019 k žádosti odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko k úplatnému převodu pozemků dotčených stavbou Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha - Vysočany (včetně) Otevřít dokument
98/RMČ/2019 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy bytu o velikosti 4 + 1 v č. p. 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, Gen. Janouška ul., Praha 9 Otevřít dokument
99/RMČ/2019 k návrhu na ukončení nájemní smlouvy k bytu, k uzavření nájemních smluv k bytu a ke schválení dohody o převzetí dluhu o narovnání a ukončení soudního sporu Otevřít dokument
100/RMČ/2019 k návrhu na souhlas s uzavřením podnájemních smluv v prostorách sloužící podnikání v objektu č. p. 742, ul. Bryksova, Praha 9 Otevřít dokument
101/RMČ/2019 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu č. 9 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 1610, Praha 9 Otevřít dokument
102/RMČ/2019 k návrhu na uzavření podnájemní smlouvy k bytu č. 30 o velikosti 2 + 0 v ul. Broumarská 25, Praha 9 Otevřít dokument
103/RMČ/2019 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 26 o velikosti 2 + 0 v ul. Broumarská 25, Praha 9 Otevřít dokument
104/RMČ/2019 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 24 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 25, Praha 9 Otevřít dokument
105/RMČ/2019 k projektu Místní akční plán Praha 14 II. - aktualizace členů Řídícího výboru Otevřít dokument
106/RMČ/2019 k informaci o provedení inventarizace majetku a závazků hl. m. Prahy ve svěřené správě MČ Praha 14 k 31. 12. 2018 Otevřít dokument
107/RMČ/2019 k návrhu výroční zprávy o poskytnutých informacích dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím na Úřadu m. č. Praha 14 za rok 2018 Otevřít dokument
108/RMČ/2019 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
109/RMČ/2019 ke zprávě o činnosti Rady městské části Praha 14 za II. pololetí roku 2018 Otevřít dokument
110/RMČ/2019 k návrhu na informaci o uzavřených darovacích smlouvách k přijetí peněžitého daru účelově neurčeného do 40 tis. Kč, které uzavírají ředitelé ZŠ a MŠ Otevřít dokument
111/RMČ/2019 k návrhu na schválení dlouhodobého pronájmu nebytových prostor v Základní škole, Praha 9 - Černý Most, Bří Venclíků 1140 Otevřít dokument
112/RMČ/2019 k návrhu na uzavření smlouvy o výpůjčce majetku v objektu Vlčkova 1067 mezi MČ Praha 14 a spolkem Ymca Praha Otevřít dokument
113/RMČ/2019 k žádosti o zřízení služebnosti vjezdu pozemkem parc. č. 921/179, k. ú. Hostavice Otevřít dokument
114/RMČ/2019 k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti uložení komunikačního vedení do pozemků parc. č. 782/25, 782/29 a 792/30, k. ú. Hloubětín Otevřít dokument