Samospráva ÚMČ Praha 14

7

Číslo Jednání Soubor
107/RMČ/2015 k programovému prohlášení Rady městské části Praha 14 pro volební období 2014 - 2018 Otevřít dokument
108/RMČ/2015 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
109/RMČ/2015 k návrhu smlouvy k realizaci farmářských trhů pro rok 2015, která bude uzavřena mezi městskou částí Praha 14 a spolkem POD PLATANY Otevřít dokument
110/RMČ/2015 k dohodě o centralizovaném zadávání uzavřené mezi Ministerstvem vnitra a městskou částí Praha 14 Otevřít dokument
111/RMČ/2015 k vyjádření MČ Praha 14 ke studii proveditelnosti na stavbu Venkovní a kabelové vedení 110kV, TR Třeboradice - TR Kbely - TR Horní Počernice - TR Dubeč Otevřít dokument
112/RMČ/2015 k návrhu stanoviska MČ Praha 14 ke změně užívání části stavby č. p. 1234 na pozemku parc. č. 2322/2 v k. ú. Kyje při ul. Jamská Otevřít dokument
113/RMČ/2015 k návrhu stanoviska městské části Praha 14 ke studii Revitalizace jižního náměstí Nového Hloubětína: koncepčně architektonické části A a ověřovací části B Otevřít dokument
114/RMČ/2015 k návrhu na souhlas k navýšení kapacity školní družiny od školního roku 2015/2016 v Základní škole, Praha 9 - Černý Most, Bří Venclíků 1140 Otevřít dokument
115/RMČ/2015 k vydání nových zřizovacích listin pro základní školy zřízené městskou částí Praha 14 Otevřít dokument
116/RMČ/2015 k vydání nových zřizovacích listin pro mateřské školy zřízené městskou částí Praha 14 Otevřít dokument
117/RMČ/2015 k vydání nové zřizovací listiny pro příspěvkovou organizaci Praha 14 kulturní zřízenou městskou částí Praha 14 Otevřít dokument
118/RMČ/2015 k zapojení městské části Praha 14 do Státního integračního programu v roce 2015 Otevřít dokument
119/RMČ/2015 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 11 o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 25, Broumarská ul., Praha 9 Otevřít dokument
120/RMČ/2015 k návrhu na přidělení dotací v oblasti Příspěvek na zajištění služby a Oblast 1 - sociální a návazné služby Otevřít dokument
121/RMČ/2015 k návrhu na přidělení dotací v oblasti 2 - sportovní, kulturní a volnočasové aktivity, podpora Zdravé MČ - MA 21 a podpora tělovýchovných zařízení v roce 2015 Otevřít dokument
122/RMČ/2015 k návrhu na přímé přidělení finanční podpory DDM Praha 9 - Žákovské zastupitelstvo Otevřít dokument
123/RMČ/2015 k vyjádření městské části Praha 14 k návrhu technické novely Pražských stavebních předpisů Otevřít dokument
124/RMČ/2015 k uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě čj. 2011/OSMI/0036 za účelem změny adresy sídla společnosti Otevřít dokument
125/RMČ/2015 k žádosti SVM MHMP o stanovisko k úplatnému převodu pozemku parc. č. 909/7 v k. ú. Hostavice Otevřít dokument
126/RMČ/2015 2. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2015 Otevřít dokument
127/RMČ/2015 k návrhu Stanov akciové společnosti Správa majetku Praha 14, a . s. Otevřít dokument