Samospráva ÚMČ Praha 14

70

Číslo Jednání Soubor
403/RMČ/2009 k návrhu na poskytnutí finančního daru Náboženské obci Církve československé husitské v Praze 9 - Hloubětíně ve výši 20.000 Kč Otevřít dokument
418/RMČ/2009 k návrhu na uzavření dodatku č. 2 k SoD č. 2009/OSMI/0029 - Přístavba a stavební úpravy MŠ Kostlivého č. p. 1218, Praha 9, k. ú. Kyje Otevřít dokument
424/RMČ/2009 k vyjádření městské části Praha 14 k zjišťovacímu řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí pro záměr Rekreační park U Čeňku Otevřít dokument
413/RMČ/2009 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 - přidělení bytu o velikosti 2 + kk v domě č. p. 813, Maňákova ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 Otevřít dokument
426/RMČ/2009 k návrhu na poskytnutí odměny bývalé ředitelce MŠ Bobkova 766, Praha 9 - Černý Most k životnímu jubileu Otevřít dokument
422/RMČ/2009 ke zveřejnění záměru a následnému uzavření dodatku č. 1 nájemní smlouvy na pronájem částí pozemků parc. č. 2768/2 a 2886/2 v k. ú. Kyje za účelem rozšíření a úpravy parkovacích míst pro osobní automobily spol. INFRAM, a. s. Otevřít dokument
417/RMČ/2009 k zajištění následné správy KD Šimanovská po kolaudaci objektu Otevřít dokument
402/RMČ/2009 k návrhu na výpůjčku 8 kusů mobilních telefonů pro strážníky Obvodního ředitelství Městské policie Praha 14 Otevřít dokument
406/RMČ/2009 k návrhu na jednostranné zvýšení nájemného za užívání bytu dle zákona č. 107/2006 Sb. od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010 Otevřít dokument
423/RMČ/2009 k návrhu na zveřejnění záměru a následnému uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 2574/19, k. ú. Kyje, jako plochy pro zařízení staveniště pro výstavbu kabelové sítě PRE Otevřít dokument
410/RMČ/2009 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 670, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
399/RMČ/2009 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
415/RMČ/2009 k návrhu na přechod nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v domě č. p. 625, ul. Kardašovská, Praha 9 - Hloubětín v souladu s ustanovením § 708 občanského zákoníku Otevřít dokument
405/RMČ/2009 k souhlasu městské části Praha 14 o nevyužití práva odstoupit od smlouvy o převodu jednotky v č. p. 1088 ulice Cíglerova ze dne 4. 12. 2008 a o prominutí částky 10.000 Kč Otevřít dokument
414/RMČ/2009 k návrhu na přechod nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v domě č. p. 754, ul. Kardašovská, Praha 9 - Hloubětín v souladu s ustanovením § 706 občanského zákoníku Otevřít dokument
412/RMČ/2009 k návrhu na přidělení bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 1070 ul. Bří Vencíků, Praha 9 - Černý Most, byt ve svěřené správě městské části Praha 14, ve veřejném zájmu v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 Otevřít dokument
416/RMČ/2009 k návrhu na uzavření dodatku č. 2 ke kupní smlouvě ze dne 8. 6. 2004 na prodej tepelné energie uzavřené mezi městskou částí Praha 14 a obchodní společností Správa majetku Praha 14, a. s. a na uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 2. 6. 2004 na pronájem výměníkových a předávacích stanic uzavřené mezi městskou částí Praha 14 a obchodní společností Správa majetku Praha 14, a. s. Otevřít dokument
407/RMČ/2009 k návrhu na schválení podání výpovědi z nájmu bytu nájemcům z důvodu hrubého porušování povinnosti nájemce bytu podle § 711 odst. 2, písm. b) obč. zák. Otevřít dokument
411/RMČ/2009 k návrhu na obnovu nájmu bytu v č. p. 744, ul. Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
420/RMČ/2009 k žádosti MHMP-OSM o stanovisko ke směně pozemků mezi HMP a spol. Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s. Otevřít dokument
408/RMČ/2009 k návrhu na schválení podání výpovědi z nájmu bytu nájemcům z důvodu hrubého porušování povinnosti nájemce bytu podle § 711 odst. 2, písm. b) obč. zák. Otevřít dokument
425/RMČ/2009 k návrhu na poskytnutí odměny bývalému řediteli ZŠ Bří Venclíků 1140, Praha 9 - Černý Most k životnímu jubileu Otevřít dokument
404/RMČ/2009 k návrhu na uzavření dohody o skončení výpůjčky mezi městskou částí Praha 14 a Správou služeb Městské policie hlavního města Prahy Otevřít dokument
421/RMČ/2009 k předložení nabídky na zpracování projektové dokumentace pro revitalizaci zpevněných ploch chodníků, zeleně a parkovacích ploch pro účely KC Hloubětínská č. p. 55 Otevřít dokument
401/RMČ/2009 k návrhu směrnice starosty č. 1/2009 o aplikaci zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů na městské části Praha 14 Otevřít dokument
409/RMČ/2009 k návrhu na obnovu nájmu bytu v č. p. 736, ul. Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
419/RMČ/2009 k návrhu na uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 115 v k. ú. Kyje Otevřít dokument
427/RMČ/2009 k návrhu na organizační změny v odboru správy majetku a investic Otevřít dokument
400/RMČ/2009 k návrhu 2. úpravy finančního plánu městské části Praha 14 na rok 2009 Otevřít dokument