Samospráva ÚMČ Praha 14

70

Číslo Jednání Soubor
711/RMČ/2017 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 739, ul. Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
712/RMČ/2017 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 756, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
713/RMČ/2017 k návrhu na souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy v prostorách objektu č. p. 743 ulice Maňákova, Praha 9, 198 00 Otevřít dokument
714/RMČ/2017 k návrhu na souhlas s prodloužením smlouvy o nájmu nebytových prostor na adrese Splavná 652, Praha 9 - Kyje Otevřít dokument
715/RMČ/2017 k souhlasu se zahájením výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem Stavební úpravy bytů - BD Kardašovská, za podmínek stanovených zadávací dokumentací veřejné zakázky, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, směrnicí městské části Praha 14 QS - 74 V004 Zadávání veřejných zakázek a usnesením Zastupitelstva městské části Praha 14 č. 61/ZMČ/2016 Rozpočet městské části Praha 14 a ke jmenování členů komise Otevřít dokument
716/RMČ/2017 k souhlasu se zahájením výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem Oprava balkónů - nám. Plukovníka Vlčka, za podmínek stanovených zadávací dokumentací veřejné zakázky, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, směrnicí městské části Praha 14 QS - 74 V004 Zadávání veřejných zakázek a usnesením Zastupitelstva městské části Praha 14 č. 61/ZMČ/2016 Rozpočet městské části Praha 14 a ke jmenování členů komise Otevřít dokument
717/RMČ/2017 vyjádření MČ Praha 14 k podnětu na změnu územního plánu SÚ hl. m. Prahy pozemku parc. č. 1306/4, 1306/3 a 1306/22 k. ú. Hloubětín z funkční plochy PZO na území čistě obytné OB Otevřít dokument
718/RMČ/2017 k informaci o provedené kontrole výkonu přenesené působnosti na úseku živnostenského podnikání Otevřít dokument
719/RMČ/2017 k žádosti o účelové neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu hl. m. Prahy v oblasti místní Agendy 21 Otevřít dokument
720/RMČ/2017 k žádosti MHMP o stanovisko ke směně části pozemku parc. č. 232/412, k. ú. Černý Most o výměře 129 m2 za id. 1/4 pozemku parc. č. 232/433, k. ú. Černý Most o výměře 880 m2 Otevřít dokument
721/RMČ/2017 k žádosti MHMP o stanovisko k pronájmu části pozemku parc. č. 232/689, k. ú. Černý Most o výměře 0,3 m2 Otevřít dokument
722/RMČ/2017 k stanovení cen za zřízení věcných břemen uložení inženýrských sítí do pozemků ve svěřené správě městské části Praha 14 Otevřít dokument
723/RMČ/2017 k revokaci usnesení č. 621/RMČ/2017 ze dne 18. 9. 2017 k využití nabídkové ceny silové elektřiny na období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 podle nabídky společnosti PRE, a. s. Otevřít dokument
724/RMČ/2017 k využití ceny silové elektřiny podle předložené nabídky společnosti PRE, a. s. na období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 Otevřít dokument
725/RMČ/2017 k informaci k využití pozemku parc. č. 1072/177, k. ú. Hloubětín Otevřít dokument