Samospráva ÚMČ Praha 14

71

Číslo Jednání Soubor
459/RMČ/2009 ke stanovení osobního příplatku a příplatku za vedení Bc. Janě Tůmové, ředitelce Mateřské školy JAHODNICE, Praha 9 - Kyje, Kostlivého 1218 Otevřít dokument
442/RMČ/2009 k podaným nabídkám na vyhotovení ověřovací studie Zařízení sociálních služeb se zaměřením na seniory - Prelátská, Praha 14 Otevřít dokument
462/RMČ/2009 ke schválení instrukce QI 61-01-02 V03 R00 k poskytování odměn ředitelům základních škol a mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha 14 Otevřít dokument
429/RMČ/2009 plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. pololetí roku 2009 Otevřít dokument
461/RMČ/2009 k návrhu na souhlas o povolení navýšení maximálního počtu žáků ve třídách 3. ročníku ZŠ Chvaletická Otevřít dokument
454/RMČ/2009 k návrhu na uzavření dodatku č. 2 nájemní smlouvy č. 99/OSM/0124 za účelem prodloužení nájmu části střechy bytového domu č. p. 670 v k. ú. Hloubětín, změny názvu obchodní firmy nájemce a úpravy stávajícího telekomunikačního zařízení Otevřít dokument
446/RMČ/2009 k informaci o odstoupení kupujícího od nabídky odkoupit pozemek parc. č. 2551 v k. ú. Kyje Otevřít dokument
451/RMČ/2009 k návrhu na uzavření kupní smlouvy na výkup pozemků o celkové výměře 5 628 m2 v k. ú. Hloubětín od společnosti TESLA Properties, a. s. Otevřít dokument
445/RMČ/2009 k žádosti společnosti SIN, spol. s r. o., o souhlas s kácením dřevin v ul. Třešňová, Praha 9 a udělení plné moci k řízení o povolení kácení Otevřít dokument
456/RMČ/2009 k vyjádření městské části Praha 14 ke změně stavby Rekonstrukce a dostavba stávajícího výrobního areálu Praha, Hostavice, Českobrodská č. p. 370 Otevřít dokument
433/RMČ/2009 k návrhu na souhlas s prodloužením doby nájmu o 2 roky s možností prodloužení na další 2 roky pro nájemce části nebytových prostor v objektu č. p. 1067, ul. Vlčkova, Praha 9 Otevřít dokument
439/RMČ/2009 k návrhu na schválení vítěze veřejné soutěže formou licitace v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 na pronájem bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 799, Kučerova ul., Praha 9 Otevřít dokument
457/RMČ/2009 ke stanovení osobního příplatku Bc. Olze Štěpánkové, ředitelce Mateřské školy Korálek, Praha 9 - Černý Most, Bobkova 766 od 1. 9. 2009 Otevřít dokument
436/RMČ/2009 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 497, Slévačská ul., Praha 9 na dobu určitou půl roku Otevřít dokument
438/RMČ/2009 k návrhu na schválení vítěze veřejné soutěže formou licitace v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 na pronájem bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 1135, Ronešova ul., Praha 9 Otevřít dokument
434/RMČ/2009 k návrhu na souhlas s podnájmem bytu v č. p. 813, Maňákova ul. Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
453/RMČ/2009 k návrhu na uzavření smlouvy se společností Telefónica O2 Czech Republic, a. s., o zřízení věcného břemene pokládky komunikačního kabelu do pozemku parc. č. 2746/1, k. ú. Kyje Otevřít dokument
430/RMČ/2009 14. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2009 Otevřít dokument
428/RMČ/2009 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
432/RMČ/2009 k hodnocení obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s. pro zařazení do systému hodnocení dodavatelů dle požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2001 Otevřít dokument
452/RMČ/2009 k návrhu na uzavření darovací smlouvy na pozemky parc. č. 793/139 a parc. č. 793/140 v k. ú. Kyje mezi paní Jaroslavou Košťálovou a městskou částí Praha 14 Otevřít dokument
431/RMČ/2009 k návrhu na poskytnutí finančního daru Středisku křesťanské pomoci Horní Počernice Otevřít dokument
435/RMČ/2009 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1, v č. p. 755, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
441/RMČ/2009 k žádosti o prodloužení užívání poskytnutého přístřeší formou bytu v č. p. 736, ul. Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
444/RMČ/2009 k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci akce Parkoviště pro objekt Šimanovská č. p. 47, Praha 9, k. ú. Kyje Otevřít dokument
448/RMČ/2009 ke zveřejnění záměru na prodej pozemku parc. č. 2559 v k. ú. Kyje Otevřít dokument
458/RMČ/2009 ke stanovení osobního příplatku PaedDr. Jaroslavu Martanoviči, řediteli Základní školy Praha 9 - Černý Most, Bří Venclíků 1140 Otevřít dokument
437/RMČ/2009 k návrhu na schválení podání výpovědi z nájmu bytu nájemcům z důvodu hrubého porušování povinnosti nájemce bytu podle § 711 odst. 2, písm. b) obč. zák. Otevřít dokument
450/RMČ/2009 ke zveřejnění záměru a následnému uzavření kupní smlouvy na prodej části pozemku parc. č. 2727/1 v k. ú. Kyje Otevřít dokument
447/RMČ/2009 ke zveřejnění záměrů na prodej pozemků parc. č. 2548, 2550 a 2551 v k. ú. Kyje Otevřít dokument
460/RMČ/2009 k dodatku zřizovacích listin základních, mateřských škol a KVIZ Praha 14, příspěvkových organizací městské části Praha 14 Otevřít dokument
449/RMČ/2009 k návrhu na uzavření dohody o užívání pozemku parc. č. 2559 v k. ú. Kyje Otevřít dokument
455/RMČ/2009 k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pokládky kabelu 1 kV a 22 kV do pozemků parc. č. 2793, 2795, 2800 a 2801, k. ú. Kyje, se společností PREdistribuce, a. s. Otevřít dokument
440/RMČ/2009 k návrhu na schválení vítěze veřejné soutěže formou licitace v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 na pronájem bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 692, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 Otevřít dokument
463/RMČ/2009 k návrhu na obnovu pronájmu 2 lůžek v MŠ Paculova ul., č. p. 1115 Otevřít dokument
443/RMČ/2009 k nájmu části nebytových prostor a části nádvoří v areálu Prelátská Otevřít dokument