Samospráva ÚMČ Praha 14

71

Číslo Jednání Soubor
619/RMČ/2013 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 4 + 1 v č. p. 850, ul. Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
620/RMČ/2013 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 1134, ul. Ronešova, Praha 9 Otevřít dokument
621/RMČ/2013 k návrhu na vyhodnocení VZMR na stavební práce k realizaci akce Úprava předprostoru Úřadu MČ Praha 14 Otevřít dokument
622/RMČ/2013 k návrhu na vyhodnocení VZMR na realizaci investiční akce Stavební úpravy budovy č. p. 969, k. ú. Černý Most, pro účely zřízení odloučeného pracoviště MŠ Vybíralova 968 Otevřít dokument
623/RMČ/2013 k návrhu na poskytnutí přístřeší v č. p. 25, Broumarská ul., Praha 9 na základě uplynutí výpovědi z nájmu bytu v č. p. 994, ul. Kpt. Stránského, Praha 9 Otevřít dokument
624/RMČ/2013 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 27 o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 25, ul. Broumarská, Praha 9 Otevřít dokument
625/RMČ/2013 k návrhu na řešení bytové situace občanů m. č. Praha 14 v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 - přidělení uvolněného bytu o velikosti 3 + 1 v domě č. p. 764, Rochovská ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 Otevřít dokument
626/RMČ/2013 k žádosti na prominutí poplatků z prodlení Otevřít dokument
627/RMČ/2013 k návrhu na odepsání nedobytné pohledávky v souladu se Zásadami městské části Praha 14 k vymáhání pohledávek u bytů a nebytových prostor ze dne 1. 4. 2013 Otevřít dokument
628/RMČ/2013 k návrhu na uzavření darovací smlouvy mezi Ministerstvem vnitra a městskou částí Praha 14 Otevřít dokument
629/RMČ/2013 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
630/RMČ/2013 k návrhu odpovědi na petici za provedení kroků, vedoucích k scelení majetku v ul. Pýrová na Praze 14 - Kyje, evidovanou pod číslem PE - 8/2013, podanou dne 8. 10. 2013 Otevřít dokument
631/RMČ/2013 k návrhu na uzavření mandátní smlouvy se společností Center for Central European Architecture (CCEA), o. s., U Půjčovny 4, Praha 1 na organizaci veřejné soutěže o návrh s názvem: komunitní centrum H55, Hloubětín, Praha 14 Otevřít dokument
632/RMČ/2013 k podnětu na změnu územního plánu SÚ hl. m. Prahy pozemku parc. č. 2671/9, 2671/20, 2671/21, 2671/28, 2671/88, 2846/14 k. ú. Kyje a pozemku parc. č. 2671/98 při ul. Průmyslová Otevřít dokument
633/RMČ/2013 k návrhu stanoviska MČ Praha 14 k posudku o vlivech záměru Pražský okruh, stavba 510 Satalice - Běchovice na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Otevřít dokument
634/RMČ/2013 k návrhu na souhlas se zahraniční pracovní cestou do Veldhovenu, Holandsko Otevřít dokument
635/RMČ/2013 k žádosti občanského sdružení Jezdecký klub POČIN o finanční příspěvek na obnovu jezdeckého areálu poničeného povodněmi v létě roku 2013 Otevřít dokument
636/RMČ/2013 k návrhu na 16. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2013 Otevřít dokument
637/RMČ/2013 k návrhu na vyplacení odměn ředitelům základních a mateřských škol za II. pololetí školního roku 2012/2013 z hlavní činnosti Otevřít dokument
638/RMČ/2013 k návrhu na ukončení otevřeného zadávacího řízení k nadlimitní veřejné zakázce na služby Svoz odpadu pro městskou část Praha 14 Otevřít dokument
639/RMČ/2013 k návrhu na vyhodnocení podlimitní veřejné zakázky na služby Rozšíření služeb tiskových řešení realizované ve zjednodušeném podlimitním řízení Otevřít dokument
640/RMČ/2013 k návrhu na zpracování projektové dokumentace pro investiční akci Rekonstrukce bytového domu Kardašovská č. p. 753 - 756, k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
641/RMČ/2013 k návrhu na zveřejnění záměru o výpůjčce části pozemků parc. č. 73/1, katastrální území Černý Most, parc. č. 2599/39, katastrální území Kyje Otevřít dokument
642/RMČ/2013 k adresnému záměru na pronájem části pozemků parc. č. 1760, 2830/1 a 2832 v ul. Borská, k. ú. Kyje Otevřít dokument
643/RMČ/2013 k návrhu na uzavření smlouvy č. 12120323 ze dne 8. 10. 2013 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí projektu Energetická úspora budovy ZŠ Vybíralova Otevřít dokument
644/RMČ/2013 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu movitých věcí mezi dosavadním nájemcem Centrem Slunečnice, středisko Diakonie Církve bratrské, novým nájemcem Centrem Slunečnice o.p.s. a pronajímatelem městskou částí Praha 14 Otevřít dokument
645/RMČ/2013 k odstoupení od smlouvy č. 0212/2013/OSMI/1050 na realizaci rekonstrukce výtahu v budově Úřadu MČ Praha 14 Otevřít dokument