Samospráva ÚMČ Praha 14

71

Číslo Jednání Soubor
632/RMČ/2005 k návrhu na nové znění Zásad postupu pro prodej domů ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy nemovitostí městské části Praha 14 Otevřít dokument
631/RMČ/2005 k žádosti na zpětvzetí výpovědi z nájmu obytné místnosti v ulici Broumarská č. p. 25, Praha 9 Otevřít dokument
624/RMČ/2005 k návrhu na ukončení nájemní smlouvy mezi městskou částí Praha 14 a Základní školou Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 964 k budově č. p. 964 spolu s funkčně spjatými nemovitostmi a uzavření smlouvy o výpůjčce mezi týmiž smluvními stranami týkající se stejných nemovitostí Otevřít dokument
623/RMČ/2005 k návrhu na uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o výpůjčce pozemků dotčených stavbou Rekonstrukce ulice Broumarská Otevřít dokument
622/RMČ/2005 k návrhu na zveřejnění záměru na prodej části pozemku parc. č. 1162/1 v k. ú. Kyje Otevřít dokument
621/RMČ/2005 k návrhu na svěření majetku hlavního města Prahy do správy nemovitostí městské části Praha 14, a to pozemků v k. ú. Hloubětín, funkčně spjatých s provozem školních objektů ve vlastnictví hlavního města Prahy, svěřených do správy nemovitostí městské části Praha 14 Otevřít dokument
620/RMČ/2005 k žádosti o převod pozemků v k. ú. Hloubětín, funkčně spjatých s provozem školních objektů z vlastnictví České republiky do vlastnictví hlavního města Prahy, svěřeno do správy městské části Praha 14 Otevřít dokument
615/RMČ/2005 k návrhu na souhlas s umístěním sídla pro nově zakládající dceřinou společnost v nebytových prostorách objektu č. p. 747 ulice Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
613/RMČ/2005 k návrhu na prodloužení nájemní smlouvy na byt o velikosti 1 + 0 v č. p. 774, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
612/RMČ/2005 k návrhu na prodloužení nájmu o další 1 rok pro nájemce nebytových prostor v objektu č. p. 1070 ul. Bří Venclíků, Praha 9 Otevřít dokument
611/RMČ/2005 k návrhu na schválení podání výpovědi z nájmu bytu nájemcům z důvodu hrubého porušování povinností nájemce bytu podle § 711 odst. 1, písm. d) obč. zák. Otevřít dokument
610/RMČ/2005 k návrhu na schválení podání výpovědi z nájmu bytu nájemcům z důvodu hrubého porušování povinností nájemce bytu podle § 711 odst. 1, písm. d) a h) obč. zák. Otevřít dokument
609/RMČ/2005 k opravě formální chyby usnesení č. 204/RMČ/2004 a k uzavření dodatku č. 1 nájemní smlouvy čj. 2004/OESM/OMD/025 na pronájem části pozemků parc. č. 2886/139 a 2886/140 v k. ú. Kyje Otevřít dokument
608/RMČ/2005 k návrhu na revokaci usnesení č. 616/RMČ/2004 ze dne 30. 11. 2004 Otevřít dokument
607/RMČ/2005 k návrhu odměn pro oddávající z řad členů Zastupitelstva městské části Praha 14 pro rok 2006 a matrikářkám za zajišťování svatebních obřadů 2006 Otevřít dokument
599/RMČ/2005 plnění příjmů a výdajů městské části Praha 14 za I. - III. čtvrtletí roku 2005 Otevřít dokument
630/RMČ/2005 k návrhu na úpravu osobního příplatku řediteli ZŠ Vybíralova a ZŠ Chvaletická od 1. 12. 2005 Otevřít dokument
629/RMČ/2005 k návrhu dodatku č. 1 zřizovací listiny Základní školy, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 964 a Základní školy, Praha 9 - Černý Most Bří Venclíků 1140 Otevřít dokument
628/RMČ/2005 k informaci o zvýšení plateb klientů Domu sociálních služeb, Bojčenkova 1099 od 1. 1. 2006 Otevřít dokument
627/RMČ/2005 k návrhu na dofinancování Domu sociálních služeb, Bojčenkova 1099 provozovaným Oblastním spolkem Českého červeného kříže Otevřít dokument
626/RMČ/2005 k návrhu dodatku č. 8 ke smlouvě o poskytování pečovatelské služby na území městské části Praha 14 Oblastním spolkem Českého červeného kříže v roce 2006 Otevřít dokument
625/RMČ/2005 k návrhu dodatku č. XI ke smlouvě o zajištění lékařské služby první pomoci pro děti a dospělé, uzavřené mezi městskou částí Praha 14 a M. Delta spol. s r. o. Otevřít dokument
619/RMČ/2005 k návrhu na pronájem částí pozemků parc. č. 2626/1 a parc. č. 126 - zahrádka, v k. ú. Kyje, vybranému zájemci Otevřít dokument
618/RMČ/2005 k návrhu na podání žádosti Magistrátu hl. m. Prahy o svěření pozemku parc. č. 232/155, k. ú. Černý Most do svěřené správy nemovitostí městské části Praha 14 Otevřít dokument
617/RMČ/2005 k návrhu na zrušení věcného břemene v objektu č. p. 904 v Kukelské ulici Otevřít dokument
616/RMČ/2005 k návrhu na uzavření kupní smlouvy mezi vlastníkem pozemků parc. č. 793/61, 793/82, 793/96, 793/100, 793/145 a 793/146 o celkové výměře 677 m2 v k. ú. Kyje panem Miroslavem Košťálem, bytem Kostelec 70, Jihlava a městskou částí Praha 14 Otevřít dokument
614/RMČ/2005 k návrhu na schválení vítěze výběrového řízení na pronájem bytu o velikosti 4 + 1 v č. p. 844, ul. Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
606/RMČ/2005 k rozhodnutí o zakázce Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (povinné ručení) a havarijní pojištění vozidel městské části Praha 14 Otevřít dokument
605/RMČ/2005 k návrhu na úpravu směrnice Zadávání veřejných zakázek městskou částí Praha 14 a postup u zadávání zakázek, kdy předpokládaná cena předmětu zakázky nepřesáhne částku 2,000.000 Kč formou dodatku č. 1 Otevřít dokument
604/RMČ/2005 k návrhu na zajištění inventarizace majetku a závazků hl. m. Prahy, jehož správa je Statutem hl. m. Prahy svěřena městské části Praha 14 k 31. 12. 2005 Otevřít dokument
603/RMČ/2005 k návrhu na podání žádosti o dotaci z dotačního Programu podpora terénní práce 2006 Otevřít dokument
602/RMČ/2005 k návrhu na otevření kontokorentního úvěru na rok 2006 u PPF banky, a. s. ve výši 10 000 tis. Kč Otevřít dokument
601/RMČ/2005 k návrhu rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2006 Otevřít dokument
600/RMČ/2005 k návrhu na III. úpravu a změnu rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2005 Otevřít dokument
598/RMČ/2005 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument