Samospráva ÚMČ Praha 14

72

Číslo Jednání Soubor
488/RMČ/2009 k návrhu na uzavření dodatku č. 2 k SoD č. 2009/OSMI/0037 - Výměna oken a dveří ZŠ Hloubětínská č. p. 700, Praha 9, k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
477/RMČ/2009 k návrhu na souhlas s prodloužením doby nájmu na dobu neurčitou pro nájemce části nebytových prostor v objektu č. p. 1067 ul. Vlčkova, Praha 9 Otevřít dokument
475/RMČ/2009 k návrhu na souhlas s ukončením nájmu dohodou nebytových prostor v objektu č. p. 847 ulice Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
466/RMČ/2009 16. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2009 Otevřít dokument
494/RMČ/2009 k návrhu na poskytnutí mimořádné odměny Bc. Janě Tůmové, ředitelce MŠ JAHODNICE, Praha 9 - Kyje, Kostlivého 1218 v souvislosti se zahájením provozu přístavby MŠ Otevřít dokument
471/RMČ/2009 k návrhu na poskytnutí finančního daru občanskému sdružení Cikne Čhave Otevřít dokument
487/RMČ/2009 k podaným nabídkám na zpracování projektové dokumentace (PD) pro revitalizaci zpevněných ploch chodníků, zeleně a parkovacích ploch pro účely KC Hloubětín Otevřít dokument
480/RMČ/2009 k návrhu na schválení vzorové smlouvy o převodu vlastnictví jednotky a o převodu spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č. p. 625, 626, 668, 669 na pozemku jiného vlastníka do osobního vlastnictví podle zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění mezi městskou částí Praha 14 a jednotlivými nájemci jednotek v domě č. p. 625, 626, 668, 669 v ulici Kardašovská, Praha 9 vše v k. ú. Hloubětín včetně kupní ceny a spoluvlastnických podílů a celkového přehledu pro MHMP Otevřít dokument
483/RMČ/2009 k žádosti OOA MHMP o opětovné posouzení stanoviska k úplatnému převodu event. pronájmu části pozemku parc. č. 566/48 v k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
468/RMČ/2009 k návrhu na uzavření smlouvy o poskytování kvalifikovaných časových razítek Otevřít dokument
493/RMČ/2009 k návrhu na zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu Vybavení části objektu č. p. 47, Šimanovská nábytkem Otevřít dokument
484/RMČ/2009 k žádosti OOA MHMP o stanovisko k úplatnému převodu pozemku parc. č. 793/26, k. ú. Kyje formou výběrového řízení Otevřít dokument
470/RMČ/2009 k žádostem o změny využití prostředků v realizovaných projektech podpořených městskou částí Praha 14 Otevřít dokument
469/RMČ/2009 ke zprávě o činnosti Rady městské části Praha 14 za I. pololetí roku 2009 Otevřít dokument
472/RMČ/2009 k žádosti o zápůjčku HW pro provoz IS PROXIO Otevřít dokument
481/RMČ/2009 k návrhu na rozšíření nájmu části nebytových prostor v areálu Prelátská Otevřít dokument
467/RMČ/2009 k návrhu organizačního řádu č. QS 55-01 V05R00 od 1. 9. 2009 Otevřít dokument
474/RMČ/2009 k návrhu na souhlas se snížením roční sazby z 1.525,30 Kč/m2 na 1.000 Kč/m2 pro nájemce v nebytových prostorách objektu č. p. 742 ulice Bryksova, Praha 9 Otevřít dokument
478/RMČ/2009 k návrhu na souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy v nebytových prostorách ve 4. nadzemním podlaží objektu polikliniky č. p. 902 ulice Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
486/RMČ/2009 k zahájení přípravných prací na akci Rekonstrukce a rozšíření hřiště s umělým povrchem a navazujících přístupových ploch v ulici Pilská č. p. 9, k. ú. Hostavice Otevřít dokument
479/RMČ/2009 k návrhu na prodloužení krátkodobého bezúplatného pronájmu nebytových prostor - skladu o výměře 20,80 m2 v 1. podzemním podlaží objektu č. p. 749 ulice Bobkova, Praha 9 o další 3 měsíce Otevřít dokument
464/RMČ/2009 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
492/RMČ/2009 k návrhu na zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu Informační systém městské části Praha 14 na prezentačních obrazovkách Otevřít dokument
476/RMČ/2009 k návrhu na souhlas s prodloužením doby nájmu o dalších 5 let pro nájemce v nebytových prostorách objektu č. p. 770 ulice Kučerova, Praha 9 Otevřít dokument
491/RMČ/2009 k návrhu na odsouhlasení podání výpovědi ze Smlouvy o výrobě a umístění prezentací čj. 35/KS/2008 ze dne 7. 5. 2008, uzavřené mezi městskou částí Praha 14 a Euroscreen Global Media, a. s. Otevřít dokument
485/RMČ/2009 k žádosti OOA MHMP o stanovisko k pronájmu části pozemku parc. č. 221/641, k. ú. Černý Most za účelem provozování čerpací stanice LPG Otevřít dokument
465/RMČ/2009 15. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2009 Otevřít dokument
489/RMČ/2009 k návrhu na uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 2008/OSMI/0073 na akci Stavební úpravy polyfunkčního objektu Šimanovská č. p. 47, Praha 9, k. ú. Kyje Otevřít dokument
473/RMČ/2009 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + kk, v č. p. 739, ul. Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
482/RMČ/2009 k návrhu na ukončení nájemních smluv na pronájem pozemků v lokalitě ul. Za Rokytkou v k. ú. Kyje a odstranění staveb garáží na těchto pozemcích umístěných Otevřít dokument
490/RMČ/2009 k návrhu na zahájení veřejné zakázky Rekonstrukce povrchu víceúčelového hřiště ZŠ Vybíralova č. p. 964/8, Praha 9, k. ú. Černý Most Otevřít dokument
488/RMČ/2009 k návrhu na uzavření dodatku č. 2 k SoD č. 2009/OSMI/0037 - Výměna oken a dveří ZŠ Hloubětínská č. p. 700, Praha 9, k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
477/RMČ/2009 k návrhu na souhlas s prodloužením doby nájmu na dobu neurčitou pro nájemce části nebytových prostor v objektu č. p. 1067 ul. Vlčkova, Praha 9 Otevřít dokument
475/RMČ/2009 k návrhu na souhlas s ukončením nájmu dohodou nebytových prostor v objektu č. p. 847 ulice Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
466/RMČ/2009 16. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2009 Otevřít dokument
494/RMČ/2009 k návrhu na poskytnutí mimořádné odměny Bc. Janě Tůmové, ředitelce MŠ JAHODNICE, Praha 9 - Kyje, Kostlivého 1218 v souvislosti se zahájením provozu přístavby MŠ Otevřít dokument
471/RMČ/2009 k návrhu na poskytnutí finančního daru občanskému sdružení Cikne Čhave Otevřít dokument
487/RMČ/2009 k podaným nabídkám na zpracování projektové dokumentace (PD) pro revitalizaci zpevněných ploch chodníků, zeleně a parkovacích ploch pro účely KC Hloubětín Otevřít dokument
480/RMČ/2009 k návrhu na schválení vzorové smlouvy o převodu vlastnictví jednotky a o převodu spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č. p. 625, 626, 668, 669 na pozemku jiného vlastníka do osobního vlastnictví podle zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění mezi městskou částí Praha 14 a jednotlivými nájemci jednotek v domě č. p. 625, 626, 668, 669 v ulici Kardašovská, Praha 9 vše v k. ú. Hloubětín včetně kupní ceny a spoluvlastnických podílů a celkového přehledu pro MHMP Otevřít dokument
483/RMČ/2009 k žádosti OOA MHMP o opětovné posouzení stanoviska k úplatnému převodu event. pronájmu části pozemku parc. č. 566/48 v k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
468/RMČ/2009 k návrhu na uzavření smlouvy o poskytování kvalifikovaných časových razítek Otevřít dokument
493/RMČ/2009 k návrhu na zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu Vybavení části objektu č. p. 47, Šimanovská nábytkem Otevřít dokument
484/RMČ/2009 k žádosti OOA MHMP o stanovisko k úplatnému převodu pozemku parc. č. 793/26, k. ú. Kyje formou výběrového řízení Otevřít dokument
470/RMČ/2009 k žádostem o změny využití prostředků v realizovaných projektech podpořených městskou částí Praha 14 Otevřít dokument
469/RMČ/2009 ke zprávě o činnosti Rady městské části Praha 14 za I. pololetí roku 2009 Otevřít dokument
472/RMČ/2009 k žádosti o zápůjčku HW pro provoz IS PROXIO Otevřít dokument
481/RMČ/2009 k návrhu na rozšíření nájmu části nebytových prostor v areálu Prelátská Otevřít dokument
467/RMČ/2009 k návrhu organizačního řádu č. QS 55-01 V05R00 od 1. 9. 2009 Otevřít dokument
474/RMČ/2009 k návrhu na souhlas se snížením roční sazby z 1.525,30 Kč/m2 na 1.000 Kč/m2 pro nájemce v nebytových prostorách objektu č. p. 742 ulice Bryksova, Praha 9 Otevřít dokument
478/RMČ/2009 k návrhu na souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy v nebytových prostorách ve 4. nadzemním podlaží objektu polikliniky č. p. 902 ulice Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
486/RMČ/2009 k zahájení přípravných prací na akci Rekonstrukce a rozšíření hřiště s umělým povrchem a navazujících přístupových ploch v ulici Pilská č. p. 9, k. ú. Hostavice Otevřít dokument
479/RMČ/2009 k návrhu na prodloužení krátkodobého bezúplatného pronájmu nebytových prostor - skladu o výměře 20,80 m2 v 1. podzemním podlaží objektu č. p. 749 ulice Bobkova, Praha 9 o další 3 měsíce Otevřít dokument
464/RMČ/2009 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
492/RMČ/2009 k návrhu na zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu Informační systém městské části Praha 14 na prezentačních obrazovkách Otevřít dokument
476/RMČ/2009 k návrhu na souhlas s prodloužením doby nájmu o dalších 5 let pro nájemce v nebytových prostorách objektu č. p. 770 ulice Kučerova, Praha 9 Otevřít dokument
491/RMČ/2009 k návrhu na odsouhlasení podání výpovědi ze Smlouvy o výrobě a umístění prezentací čj. 35/KS/2008 ze dne 7. 5. 2008, uzavřené mezi městskou částí Praha 14 a Euroscreen Global Media, a. s. Otevřít dokument
485/RMČ/2009 k žádosti OOA MHMP o stanovisko k pronájmu části pozemku parc. č. 221/641, k. ú. Černý Most za účelem provozování čerpací stanice LPG Otevřít dokument
465/RMČ/2009 15. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2009 Otevřít dokument
489/RMČ/2009 k návrhu na uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 2008/OSMI/0073 na akci Stavební úpravy polyfunkčního objektu Šimanovská č. p. 47, Praha 9, k. ú. Kyje Otevřít dokument
473/RMČ/2009 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + kk, v č. p. 739, ul. Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
482/RMČ/2009 k návrhu na ukončení nájemních smluv na pronájem pozemků v lokalitě ul. Za Rokytkou v k. ú. Kyje a odstranění staveb garáží na těchto pozemcích umístěných Otevřít dokument
490/RMČ/2009 k návrhu na zahájení veřejné zakázky Rekonstrukce povrchu víceúčelového hřiště ZŠ Vybíralova č. p. 964/8, Praha 9, k. ú. Černý Most Otevřít dokument