Samospráva ÚMČ Praha 14

72

Číslo Jednání Soubor
765/RMČ/2017 k návrhu na uzavření smlouvy nájemní, zákaz zcizení a zatížení s Tělovýchovnou jednotou Kyje Praha 14, z.s. Otevřít dokument
766/RMČ/2017 k návrhu na schválení uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání č. 05/SMP/14 ze dne 5. 2. 2014 mezi společností Optimum Sport, s. r. o., se sídlem Bažantí 361, Zdiměřice, 252 42 Jesenice, IČ: 267 77 185 (nájemce) a městskou částí Praha 14 (pronajímatel) Otevřít dokument
767/RMČ/2017 k zajištění realizace nezbytných oprav vnitřních prostor objektu školského zařízení Pilská 9, 198 00 Praha 9, k. ú. Kyje Otevřít dokument
768/RMČ/2017 k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě UPC v Kyjích - Hutích, v ulicích Pelušková - Jamská Otevřít dokument
769/RMČ/2017 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 743, ul. Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
770/RMČ/2017 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 685, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 Otevřít dokument
771/RMČ/2017 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 754, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
772/RMČ/2017 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 1071, ul. Bří Venclíků, Praha 9 Otevřít dokument
773/RMČ/2017 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 736, ul. Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
774/RMČ/2017 k návrhu na souhlas s prodloužením podnájmu bytu v č. p. 813, ul. Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
775/RMČ/2017 k návrhu na přidělení bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 694, nám. Plk. Vlčka, Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14, ve veřejném zájmu, v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 Otevřít dokument
776/RMČ/2017 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu MHMP Otevřít dokument
777/RMČ/2017 k návrhu na souhlas s uzavřením nájemní smlouvy na prostory sloužící podnikání o celkové výměře 57,89 m2 v objektu Kpt. Stránského č. p. 999, určené k užívání jako zubní ordinace pro společnost Zubní ordinace Úsměv s. r. o. Otevřít dokument
778/RMČ/2017 k návrhu na souhlas s uzavřením dodatku ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podnikání č.j.: 0659/2017/SMP14/1070, týkající se rozšíření předmětu nájmu nebytových prostor v objektu polikliniky č. p. 902 ul. Gen. Janouška, Praha 9 - Černý Most o nebytové prostory ve 3. nadzemním podlaží, místnost č. 301 o výměře 23 m2 za účelem rozšíření ordinace dermatovenerologie v objektu č. p. 902, ul. Gen. Janouška, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
779/RMČ/2017 k návrhu na souhlas s uzavřením dodatku ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podnikání č.j.: 0657/2017/SMP14/1070, týkající se rozšíření předmětu nájmu nebytových prostor v objektu polikliniky č. p. 902 ul. Gen. Janouška, Praha 9 - Černý Most o nebytové prostory ve 3. nadzemním podlaží, místnost č. 320 o výměře 15,6 m2 a místnost č. 357 o výměře 1,90 m2 , tj. o celkové výměře 17,5 m2 za účelem rozšíření ordinace endokrinologie a diabetologie v objektu č. p. 902, ul. Gen. Janouška, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
780/RMČ/2017 k návrhu na prodloužení smlouvy o nájmu č.j.: 03/SMP/13 ze dne 28. 2. 2013 na adrese Bryksova 1002, Praha 9, na dalších 5 let Otevřít dokument
781/RMČ/2017 k návrhu na schválení pronájmu prostor nesloužící k podnikání o celkové výměře 46,05 m2 v objektu č. p. 745, ul. Maňákova a v objektu č. p. 755, ul. Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
782/RMČ/2017 k návrhu na souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy v prostorách v objektu č. p. 754, ulice Maňákova a 755, ulice Bobkova, Praha 9 - Černý Most, 198 00 Otevřít dokument
783/RMČ/2017 k návrhu na souhlas s umístěním sídla do prostoru sloužícího podnikání v objektu č. p. 770 ulice Kučerova, Praha 9 Otevřít dokument
784/RMČ/2017 k návrhu na přeúčtování investičních akcí realizovaných Správou majetku Praha 14, a.s. a na zajištění financování těchto investičních akcí z rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2017 Otevřít dokument
785/RMČ/2017 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 16 o velikosti 2 + 0 v ul. Broumarská 25, Praha 9 Otevřít dokument
786/RMČ/2017 k návrhu na uzavření podnájemní smlouvy k bytu č. 28 o velikosti 2 + 0 v ul. Broumarská 25, Praha 9 Otevřít dokument
787/RMČ/2017 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 6 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 1610, Praha 9 Otevřít dokument
788/RMČ/2017 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
789/RMČ/2017 k návrhu na uzavření prováděcí smlouvy k Rámcové smlouvě na pořizování licencí k produktům Microsoft na základě minitendru realizovaného centrálním zadavatelem Otevřít dokument
790/RMČ/2017 k informaci o uprázdnění mandátu člena Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
791/RMČ/2017 k návrhu obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy o čestném občanství a cenách hl. m. Prahy Otevřít dokument
792/RMČ/2017 k informaci o provedené kontrole výkonu přenesené působnosti na úseku dopravy Otevřít dokument
793/RMČ/2017 k poskytnutí příspěvků na pokrytí nákladů spojených s ošacením a úpravou zevnějšku při zajišťování svatebních obřadů v roce 2017 pro oddávající z řad členů Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
794/RMČ/2017 k poskytování odměn neuvolněným členům ZMČ Praha 14 Otevřít dokument
795/RMČ/2017 ke stanovení výše náhrady na výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena ZMČ Praha 14, který je podnikající fyzickou osobou nebo osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost Otevřít dokument
796/RMČ/2017 k poskytování příspěvku na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku členovi ZMČ Praha 14, který je pověřen k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství, nebo který je pověřen zastupováním městské části Praha 14 na veřejných občanských obřadech Otevřít dokument
797/RMČ/2017 k instrukcím QI 61-01-15 Poskytování odměn neuvolněným členům ZMČ Praha 14, členům výborů ZMČ Praha 14, členům komisí RMČ Praha 14 a poskytování příspěvků členům ZMČ Praha 14, QI 61-01-12 Náhrady výdělku prokazatelně ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněných členů ZMČ Praha 14 a QI 61-01-04 Poskytování náhrad cestovních výdajů Otevřít dokument
798/RMČ/2017 k odpisu nedobytných pohledávek za nájmy hrobových míst na veřejném pohřebišti v Praze 9 - Kyjích, Broumarská ulice Otevřít dokument
799/RMČ/2017 k uzavření dohody o ukončení pojistné smlouvy na skupinové pojištění úrazu a nemoci, cestovní pojištění a pojištění závažných onemocnění č. 8000898712, ze dne 5. 12. 2011, se společností AIG Europe Limited, se sídlem The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londýn, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, jednající prostřednictvím AIG Europe Limited, organizační složka pro ČR, IČO: 24232777, se sídlem V Celnici 1031/4, 101 00 Praha a uzavření pojistné smlouvy na skupinové pojištění úrazu a cestovní pojištění č. 2209157017 se společností Colonnade Insurance S.A., se sídlem L-2453 Lucemburk, rue Eugene Ruppert 20, Lucemburské velkovévodství, jednající prostřednictvím Colonnade Insurance S.A., organizační složka, IČO: 04485297, se sídlem Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4 Otevřít dokument
800/RMČ/2017 k plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. - 3. čtvrtletí roku 2017 Otevřít dokument
801/RMČ/2017 k návrhu na 1. úpravu finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 na rok 2017 Otevřít dokument
802/RMČ/2017 k návrhu na 21. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2017 Otevřít dokument
803/RMČ/2017 k návrhu na 22. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2017 Otevřít dokument
804/RMČ/2017 k návrhu na úpravu odpisových plánů příspěvkových organizací zřizovaných městskou částí Praha 14 na rok 2017 Otevřít dokument
805/RMČ/2017 k převodu finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 917 Otevřít dokument
806/RMČ/2017 k objednání analýzy sociálně prostorové diferenciace, segregace a sociálního bydlení na území městské části Praha 14, v rámci projektu Pilotní ověření sociálního bydlení v Praze 14 mimo režim interní směrnice QS 74 - 01 Zadávání veřejných zakázek Otevřít dokument
807/RMČ/2017 k zajištění opravy střechy na budově ZŠ Bří Venclíků Otevřít dokument
808/RMČ/2017 k návrhu na schválení dlouhodobého pronájmu pozemku parc. č. 89 v k. ú. Černý Most v základní škole, Praha 9 - Černý Most, Bří Venclíků 1140 Otevřít dokument
809/RMČ/2017 k zapojení městské části Praha 14 do Státního integračního programu v roce 2018 Otevřít dokument
810/RMČ/2017 k podání žádosti o dotaci - Projekt MČ na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2018 Otevřít dokument
811/RMČ/2017 k vyhodnocení veřejné zakázky Demolice přístavby objektu Baštýřská č. p. 67 - opakované řízení zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení Otevřít dokument
812/RMČ/2017 k uzavření smlouvy o výpůjčce montované buňky mezi MČ Praha 14 a příspěvkovou organizací Základní škola Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1006 Otevřít dokument
813/RMČ/2017 k uzavření příkazní smlouvy na výkon technického dozoru investora k akci Komunitní centrum Hloubětínská 55 se společností DS engineering PLUS, a. s. se sídlem Stodůlky, Za Mototechnou 1114/4, IČ: 279 55 834 mimo režim interní směrnice QS 74 - 01 Zadávání veřejných zakázek Otevřít dokument
814/RMČ/2017 ke zrušení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Stavební úpravy kotelny ZŠ Šimanovská a zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Stavební úpravy kotelny a částečná výměna oken ZŠ Šimanovská - opakované řízení Otevřít dokument
815/RMČ/2017 k návrhu na zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Pilotní ověření sociálního bydlení v Praze 14 Otevřít dokument
816/RMČ/2017 k návrhu na zahájení podlimitní veřejné zakázky na služby Ostraha objektů Úřadu městské části Praha 14 zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení Otevřít dokument
817/RMČ/2017 k návrhu na vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Zefektivnění systému komunikace v podmínkách Úřadu městské části Praha 14, vedeného pod reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_034/0003012 Otevřít dokument
818/RMČ/2017 k návrhu finančního vyrovnání se společností Eltodo a.s. na akci Rekonstrukce elektroinstalací v budovách MŠ a ZŠ v roce 2017 - ZŠ Chvaletická - Rochovská Otevřít dokument
819/RMČ/2017 k zajištění projektových prací pro výběr zhotovitele na pozemní a krajinářskou stavbu Prostor pro hry v přírodě Na Hutích Otevřít dokument