Samospráva ÚMČ Praha 14

72

Číslo Jednání Soubor
710/RMČ/2021 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 751, ul. Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
711/RMČ/2021 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 751, ul. Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
712/RMČ/2021 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 751, ul. Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
713/RMČ/2021 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 752, ul. Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
714/RMČ/2021 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy k bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 692, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 Otevřít dokument
715/RMČ/2021 k návrhu na schválení vítěze veřejné soutěže formou elektronické aukce v souladu se Zásadami k pronájmu bytů ve správě městské části Praha 14 na pronájem bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 755, Kardašovská ul., Praha 9 Otevřít dokument
716/RMČ/2021 k návrhu na schválení vítěze veřejné soutěže formou elektronické aukce v souladu se Zásadami k pronájmu bytů ve správě městské části Praha 14 na pronájem bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 744, Maňákova ul., Praha 9 Otevřít dokument
717/RMČ/2021 k návrhu na schválení možnosti změny nájemní smlouvy z doby určité na dobu neurčitou v souvislosti s realizací družstevní privatizace Ronešova 1133, 1134, 1135 a nám. Plk. Vlčka 692 až 695 Otevřít dokument
718/RMČ/2021 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 16 o velikosti 2 + 0 v ul. Broumarská 25, Praha 9 Otevřít dokument
719/RMČ/2021 k návrhu na revokaci usnesení Rady městské části Praha 14 č. 300/RMČ/2021 ze dne 31. 5. 2021 Otevřít dokument
720/RMČ/2021 k informaci o provedené kontrole výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí a úseku péče o osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené a další dle § 81 odst. 3 písm. b) zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v platném znění Otevřít dokument
721/RMČ/2021 k návrhu na uzavření dohody o plnění dluhu ve splátkách Otevřít dokument
722/RMČ/2021 informace o uprázdnění mandátu člena Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
723/RMČ/2021 k návrhu na podání žádosti hl. m. Praze o částečnou změnu charakteru účelové dotace poskytnuté z rozpočtu hl. m. Prahy na výdaje při řešení krizové situace v souvislosti s šířením nového typu koronaviru Otevřít dokument
724/RMČ/2021 k návrhu na 18. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2021 Otevřít dokument
725/RMČ/2021 k převodu peněžních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 14 Otevřít dokument
726/RMČ/2021 k návrhu na vyplacení odměn pro ředitele mateřských a základních škol zřizovaných městskou částí Praha 14 nad rámec instrukce QI 61-01-06 V02 R01 Pravidla pro stanovení platu a poskytování odměn ředitelům škol zřizovaných městskou částí Praha 14 z posílených mzdových prostředků MHMP příspěvkovým organizacím městských částí Otevřít dokument
727/RMČ/2021 k návrhu na souhlas s uzavřením smlouvy na praní prádla s Mateřskou školou Obláček, Praha 9 - Černý Most, Šebelova 874 a Kamilou Langerovou IČO: 08682500 Otevřít dokument
728/RMČ/2021 k návrhu na schválení dlouhodobého pronájmu nebytových prostor v Základní škole Generála Janouška, Praha 9 - Černý Most, Dygrýnova 1006/21 společnosti Lingua-klinická logopedie s.r.o. Otevřít dokument
729/RMČ/2021 k návrhu na uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na přeložky plynovodu do pozemků parc. č. 2807/1 a parc. č. 2575/453, oba k. ú. Kyje, akce 0211 Lipnická-Ocelkova Otevřít dokument
730/RMČ/2021 k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 881/27, parc. č. 881/39, katastrální území Hostavice Otevřít dokument
731/RMČ/2021 k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 2599/39, katastrální území Kyje Otevřít dokument
732/RMČ/2021 k návrhu na podání žádosti o svěření pozemku parc. č. 257/2, k. ú. Černý Most, do svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14 Otevřít dokument
733/RMČ/2021 k návrhu na podání žádosti o odnětí pozemku parc. č. 1168, k. ú. Kyje, ze svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14 Otevřít dokument
734/RMČ/2021 k žádosti odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko k úplatnému převodu části pozemku parc. č. 763/1 v k. ú. Kyje Otevřít dokument
735/RMČ/2021 k udělení přístupu k informacím o spotřebě energií a medií a k informacím o budovách Otevřít dokument
736/RMČ/2021 k Plánu zimní údržby místních komunikací na období od 1. 11. 2021 do 31. 3. 2022 Otevřít dokument
737/RMČ/2021 ke zrušení veřejné zakázky malého rozsahu na služby Severovýchodní cvklomagistrála etapa 6.1 a 6.2 - veškeré následné projekční práce po vydání územního rozhodnutí - opakované řízení Otevřít dokument
738/RMČ/2021 k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na služby Severovýchodní cyklomagistrála etapa 6.1 a 6.2 - následné práce pro vydání stavebního povolení Otevřít dokument
739/RMČ/2021 k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na akci Přípravné zemní a geodetické práce - Izolační zeleň Českobrodská Otevřít dokument
740/RMČ/2021 k návrhu na zajištění realizace výměny předních a zadních vstupních vchodových dveří do objektu Bratří Venclíků 1070, 1071, 198 00 Praha 14, investice Otevřít dokument
741/RMČ/2021 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0255/2021/OI/1050 na akci Nové zelené střechy na objektech ZŠ - část 1: Nové zelené střechy na objektu ZŠ Bratří Venclíků, Praha 14 Otevřít dokument
742/RMČ/2021 k návrhu na uzavření dodatku č. 2 k SoD č. j. 0255/2021/OI/1050 na stavební práce Nové zelené střechy na objektech ZŠ - část 1: Nové zelené střechy na objektu ZŠ Bratří Venclíků, Praha 14 Otevřít dokument
743/RMČ/2021 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0256/2021/OI/1050 na stavební práce Nové zelené střechy na objektech ZŠ - část 1: Nové zelené střechy na objektu ZŠ Generála Janouška, Praha 14 Otevřít dokument
744/RMČ/2021 ke zrušení veřejné zakázky Energetická renovace objektu Poliklinika Černý Most - Parník II zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení Otevřít dokument