Samospráva ÚMČ Praha 14

72

Číslo Jednání Soubor
633/RMČ/2005 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
634/RMČ/2005 k návrhu Organizačního řádu Úřadu městské části Praha 14 Otevřít dokument
635/RMČ/2005 k návrhu na vyhlášení grantů městské části Praha 14 pro rok 2006 Otevřít dokument
636/RMČ/2005 k návrhu na uzavření pojistných smluv mezi městskou částí Praha 14 a Českou pojišťovnou, a. s. na základě veřejné zakázky Otevřít dokument
637/RMČ/2005 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy mezi městskou částí Praha 14 a spol. ARCUS, s. r. o. na pronájem nebytových prostor v objektu č. p. 1140, ul. Bří Venclíků, Praha 9 a na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce mezi městskou částí Praha 14 a Základní školou Praha 9 - Černý Most, Bří Venclíků 1140 Otevřít dokument
638/RMČ/2005 k návrhu na zrušení pracovního místa v Úřadě městské části Praha 14 Otevřít dokument
639/RMČ/2005 k návrhu na úpravu odpisových plánů ZŠ a MŠ pro rok 2005 Otevřít dokument
640/RMČ/2005 k návrhu na uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o spolupráci v oblasti zajišťování úklidových prací č. 003/2004/STA ze dne 22. 12. 2004 s Armádou spásy Otevřít dokument
641/RMČ/2005 k návrhu na doplnění Zásad pronajímání bytů městské části Praha 14 Otevřít dokument
642/RMČ/2005 k návrhu řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 v souladu se Zásadami pronajímání bytů městské části Praha 14 - přidělení uvolněného bytu o velikosti 1 + kk v domě č. p. 1041, ulice Doležalova, Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 Otevřít dokument
643/RMČ/2005 k návrhu řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 v souladu se Zásadami pronajímání bytů městské části Praha 14 - přidělení uvolněného bytu o velikosti 1 + kk v domě č. p. 1048, ulice Doležalova, Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 Otevřít dokument
644/RMČ/2005 k návrhu řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 v souladu se Zásadami pronajímání bytů městské části Praha 14 - přidělení uvolněného bytu o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 754, ulice Maňákova, Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 Otevřít dokument
645/RMČ/2005 k návrhu na prominutí poplatků z prodlení ve výši 2.905 Kč za pozdní úhradu nájemného za užívání bytu v ulici Bobkova 736, Praha 9 a na snížení měsíčního nájemného na 38 Kč za 1 m 2 Otevřít dokument
646/RMČ/2005 k návrhu na prominutí 50% poplatků z prodlení vyčíslených k 12. 10. 2005 z částky 90.796 Kč za pozdní úhradu nájemného za užívání bytu v ulici Kardašovská 774, Praha 9 Otevřít dokument
647/RMČ/2005 k návrhu na prodloužení výpovědní lhůty o 2 měsíce pro nájemce nebytových prostor v objektu č. p. 1060 ul. Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
648/RMČ/2005 k návrhu na souhlas s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor v objektu č. p. 1060, ul. Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
649/RMČ/2005 k návrhu na změnu splatnosti čtvrtletních úhrad nájemného pro nájemce v nebytových prostorách objektu č. p. 1060 ulice Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
650/RMČ/2005 k návrhu na schválení vítěze výběrového řízení na pronájem bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 1070, ul. Bří Venclíků, Praha 9 Otevřít dokument
651/RMČ/2005 k návrhu na schválení vítěze výběrového řízení na pronájem bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 1070, ul. Bří Venclíků, Praha 9 Otevřít dokument
652/RMČ/2005 k návrhu na schválení vítěze výběrového řízení na pronájem bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 1070, ul. Bří Venclíků, Praha 9 Otevřít dokument
653/RMČ/2005 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi městskou částí Praha 14, zastoupenou obchodní společností Správa majetku Praha 14, a. s. a stavební společností KAVOKA, s. r. o. Otevřít dokument
654/RMČ/2005 k návrhu na schválení podání výpovědi z nájmu bytu z důvodu dle ustanovení § 711 odst. 1, písm. f) obč. zák. Otevřít dokument
655/RMČ/2005 k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na uložení komunikačního vedení do pozemku parc. č. 974, k. ú. Hostavice mezi společností ČESKÝ TELECOM, a. s. a městskou částí Praha 14 Otevřít dokument
656/RMČ/2005 k vyslovení stanoviska k uzavření nájemní a následné kupní smlouvy mezi MHMP a SŽDC na část pozemku parc. č. 1796/1, k. ú. Hloubětín o výměře 216 m 2 Otevřít dokument
657/RMČ/2005 k návrhu na prodej pozemku parc. č. 69/5 v k. ú. Kyje Otevřít dokument
658/RMČ/2005 k návrhu na zveřejnění záměru na prodej pozemku parc. č. 1030 v k. ú. Kyje Otevřít dokument
659/RMČ/2005 k rozhodnutí o veřejné zakázce definitivní úprava ul. Pilské a točky MHD dle § 45 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách Otevřít dokument
660/RMČ/2005 k přípravě projektu parkoviště v ul. Bryksova pro žádost o financování ze strukturálních fondů EU v rámci programu JPD 2 pro Prahu Otevřít dokument
661/RMČ/2005 k návrhu na prodloužení termínu dokončení díla úprava stávajících a výstavba nových chodníků Jiráskova čtvrť Otevřít dokument
662/RMČ/2005 k návrhu vyjádření městské části Praha 14 k dokumentaci pro územní řízení na umístění stavby Rajská zahrada, ČD a komunikační propojení na metro Otevřít dokument
663/RMČ/2005 k výsledku kontroly výkonu státní správy v oblasti územního řízení a stavebního řádu Otevřít dokument
664/RMČ/2005 k návrhu na převod zálohy na projekt JPD 3 ZŠ Chvaletická z rozpočtu městské části Praha 14 do rozpočtu školy Otevřít dokument