Samospráva ÚMČ Praha 14

73

Číslo Jednání Soubor
501/RMČ/2009 k návrhu na poskytnutí finančního daru Základní škole speciální Diakonie ČCE Praha 10 Otevřít dokument
520/RMČ/2009 k vyjádření městské části Praha 14 k žádosti o vydání podstatné změny integrovaného povolení pro Zařízení na úpravu a zpracování za účelem výroby potravin (...) - Výroba nápojů podané provozovatelem Coca-Cola HBC ČR, s. r. o. Otevřít dokument
525/RMČ/2009 k návrhu na zajištění finančního krytí spoluúčasti zřizovatele v případě přidělení grantu hlavního města Prahy pro oblast sportu a tělovýchovy rok 2010, určené pro městské části hlavního města Prahy, školy a školská zařízení Otevřít dokument
508/RMČ/2009 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 v souladu se Zásadami pronajímání bytů městské části Praha 14 - přidělení uvolněného bytu o velikosti 3 + 1 v domě č. p. 767, ul. Rochovská, Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 Otevřít dokument
519/RMČ/2009 k návrhu na uzavření smlouvy o provedení stavby na pozemcích městské části Praha 14 a smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen v souvislosti se stavbou č. 0053 Vysočanská radiála 3. etapa Otevřít dokument
526/RMČ/2009 k návrhu na pověření ředitelů základních a mateřských škol, zřizovaných městskou částí Praha 14 k podepisování darovacích smluv k přijetí peněžitého daru účelově neurčeného do 40 tis. Kč, může být udělen i pro více právních úkonů Otevřít dokument
495/RMČ/2009 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
522/RMČ/2009 k návrhu na pronájem jednoho pokoje v ubytovně MŠ Paculova 1115, Praha 9 - Černý Most od 15. 10. 2009 Otevřít dokument
509/RMČ/2009 k návrhu na odsouhlasení dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci ze dne 22. 6. 2009, uzavřené mezi městskou částí Praha 14 a Bytovým družstvem Zelenečská 55 Otevřít dokument
524/RMČ/2009 k návrhu na vyplacení odměn ředitelům základních a mateřských škol z rozvojového programu MŠMT za III. čtvrtletí 2009 Otevřít dokument
503/RMČ/2009 k novele tržního řádu Otevřít dokument
506/RMČ/2009 k návrhu na schválení podání výpovědi z nájmu bytu nájemcům z důvodu hrubého porušování povinnosti nájemce bytu podle § 711 odst. 2, písm. b) obč. zák. Otevřít dokument
515/RMČ/2009 k termínu dokončení díla v dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 2008/OSMI/0073 na akci Stavební úpravy polyfunkčního objektu Šimanovská č. p. 47, Praha 9, k. ú. Kyje Otevřít dokument
505/RMČ/2009 k návrhu na zadání veřejné zakázky malého rozsahu Modernizace infrastruktury LAN v rámci Úřadu městské části Praha 14 Otevřít dokument
516/RMČ/2009 k vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci akce Parkoviště pro objekt Šimanovská č. p. 47, Praha 9, k. ú. Kyje Otevřít dokument
502/RMČ/2009 17. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2009 Otevřít dokument
517/RMČ/2009 k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pokládky kabelu 1 kV a 22 kV do pozemků parc. č. 355, 377, 2678, 2680, 2681, 2686/1, 2689, 2690/1 a 2691, k. ú. Kyje, se společností PREdistribuce, a. s. Otevřít dokument
500/RMČ/2009 k návrhu nového vydání instrukce QI 61-01-03 V05 R00 - Hospodaření příspěvkových organizací a nakládání s majetkem zřizovatele a majetkem vlastním Otevřít dokument
499/RMČ/2009 k návrhu na poskytnutí grantových prostředků městské části Praha 14 v oblasti příspěvku na zajištění služby v roce 2009 Otevřít dokument
512/RMČ/2009 k návrhu na souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy v nebytových prostorách objektu č. p. 1067 ulice Vlčkova, Praha 9 Otevřít dokument
514/RMČ/2009 k napojení soukromých pozemků parc. č. 228/2 a 228/6 v k. ú. Hostavice na komunikaci Novozámecká Otevřít dokument
504/RMČ/2009 k návrhu na uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo mezi obch. spol. Aip Safe, s. r. o. a městskou částí Praha 14 Otevřít dokument
496/RMČ/2009 ke zprávě o kontrole výkonu přestupkové agendy provedené na odboru občanskosprávním Úřadu městské části Praha 14 Otevřít dokument
507/RMČ/2009 k žádosti o prodloužení užívání přístřeší formou bytu v č. p. 754 ulice Kardašovská, Praha 9 do 30. 9. 2010 Praha 9 Otevřít dokument
521/RMČ/2009 k návrhu zimní údržby chodníků, které jsou ve správě městské části Praha 14 Otevřít dokument
497/RMČ/2009 k návrhu na stanovení počtu zaměstnanců Úřadu městské části Praha 14 na rok 2010 Otevřít dokument
510/RMČ/2009 k návrhu na odepsání nedobytných pohledávek v souladu s metodickým pokynem ze dne 22. 1. 2007 Otevřít dokument
518/RMČ/2009 k žádosti OOA MHMP o znovuposouzení stanoviska městské části Praha 14 k pronájmu části pozemku parc. č. 2665/215 v k. ú. Kyje za účelem zřízení parkovacích stání k nástavbě bytového domu v ulici Manželů Dostálových Otevřít dokument
523/RMČ/2009 k návrhu na pronájem pokoje v ubytovně ZŠ Vybíralova 964, Praha 9 - Černý Most I. od 15. 10. 2009 Otevřít dokument
511/RMČ/2009 k návrhu na obnovu nájmu bytu v č. p. 746, ul. Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
498/RMČ/2009 k návrhu na rozpočet zaměstnaneckého fondu na rok 2010 Otevřít dokument
513/RMČ/2009 k návrhu na souhlas s prodloužením doby nájmu o dalších 10 let pro nájemce nebytových prostor v objektu č. p. 652 ulice Splavná, Praha 9 Otevřít dokument