Samospráva ÚMČ Praha 14

73

Číslo Jednání Soubor
677/RMČ/2013 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 1134, ul. Ronešova, Praha 9 Otevřít dokument
678/RMČ/2013 k návrhu na vydání souhlasu se společným nájmem bytu o velikosti 1 + 1 v domě č. p. 764, Rochovská ul., Praha 9 Otevřít dokument
679/RMČ/2013 k návrhu na podání žaloby o určení výše nájemného v bytech, na jejichž výstavbu byla obcím poskytnuta dotace ze státního rozpočtu Otevřít dokument
680/RMČ/2013 k návrhu na organizační změnu v odboru dopravy a ochrany prostředí od 1. 1. 2014 Otevřít dokument
681/RMČ/2013 k návrhu na úpravu osobního příplatku a odměnu pro ředitele Praha 14 kulturní panu MgA. Davidu Kašparovi Otevřít dokument
682/RMČ/2013 k návrhu stanoviska MČ Praha 14 k projektové dokumentaci na umístění stavby Obytný soubor Rajský vrch - II. etapa, Praha 14, Černý Most , kterou tvoří bytové domy, Geri centrum, řadové rodinné domy, rodinný dům, objekty občanské vybavenosti, technická a dopravní infrastruktura Otevřít dokument
683/RMČ/2013 k podnětu na změnu územního plánu SÚ hl. m. Prahy pozemků v kat. území Černý Most, Hostavice a Kyje v zastavitelném území při ul. Ocelkova a oblasti Horních Čihadel dle studie zpracovávané Ateliérem KAAMA, s.r.o. Otevřít dokument
684/RMČ/2013 k podnětu na změnu územního plánu SÚ hl. m. Prahy pozemků v kat. území Černý Most - Horní Čihadla z funkční plochy ZMK a ZP na plochu OB Otevřít dokument
685/RMČ/2013 k podnětu na změnu územního plánu SÚ hl. m. Prahy pozemku PK 311/1 a 310/6 v kat. území Kyje z funkční plochy LR na plochu OB a pozemku parc. č. 228/65 v kat. území Černý Most z funkční plochy ZMK na sport Otevřít dokument
686/RMČ/2013 k návrhu na zahájení výběrového řízení k podlimitní veřejné zakázce na služby Úklid v objektech Úřadu městské části Praha 14 zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů Otevřít dokument
687/RMČ/2013 k návrhu na 18. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2013 Otevřít dokument
688/RMČ/2013 k návrhu na úpravu odpisových plánů příspěvkových organizací na rok 2013 Otevřít dokument
689/RMČ/2013 k návrhu dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce čj.: 039/KS/2009 ze dne 9. 12. 2009 uzavřené mezi městskou částí Praha 14 a Základní školou Generála Janouška 1006, Praha 9 Otevřít dokument
690/RMČ/2013 k návrhu na uzavření dodatku č. 2 k SoD č. j. 0170/2013/OSMI/1050 ze dne 27. 5. 2013 na realizaci projektu Energetická úspora budovy ZŠ Vybíralova Otevřít dokument
691/RMČ/2013 k návrhu na stanovení výše ceny silové elektřiny pro rok 2014 pro objekty ve svěřené správě nemovitostí MČ Praha 14 Otevřít dokument
692/RMČ/2013 ke zveřejnění záměru na pronájem části pozemku parc. č. 232/87 k. ú. Černý Most pro instalaci streetballové konstrukce Otevřít dokument
693/RMČ/2013 k návrhu na uzavření smlouvy o výpůjčce s možností provést stavbu SSZ 9.265 Broumarská - Cíglerova na pozemcích parc. č. 73/1, katastrální území Černý Most, parc. č. 2599/39, katastrální území Kyje Otevřít dokument
694/RMČ/2013 k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pokládky podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě do pozemků parc. č. 1072/85 a parc. č. 1072/172, k. ú. Hloubětín, se společností Telefónica Czech Republic, a. s. Otevřít dokument
695/RMČ/2013 k návrhu na organizační změnu v odboru kanceláře starosty od 1. 1. 2014 Otevřít dokument