Samospráva ÚMČ Praha 14

73

Číslo Jednání Soubor
749/RMČ/2021 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 755, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
750/RMČ/2021 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 754, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
751/RMČ/2021 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 754, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
752/RMČ/2021 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 755, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
753/RMČ/2021 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 752, ul. Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
754/RMČ/2021 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 753, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
755/RMČ/2021 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 753, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
756/RMČ/2021 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 755, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
757/RMČ/2021 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy k bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 1071, ul. Bří Venclíků, Praha 9 Otevřít dokument
758/RMČ/2021 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 prostřednictvím výměny bytů Otevřít dokument
759/RMČ/2021 k návrhu na přidělení bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 738, Bobkova ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 ve veřejném zájmu, v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 Otevřít dokument
760/RMČ/2021 k návrhu na řešení bytové situace osoby se vztahem k městské části Praha 14 - přidělení bytu č. 11 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 1610, 198 00 Praha 9 Otevřít dokument
761/RMČ/2021 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 10 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 1610, 198 00 Praha 9 Otevřít dokument
762/RMČ/2021 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 5 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 1610, 198 00 Praha 9 Otevřít dokument
763/RMČ/2021 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 15 o velikosti 2 + 0 v ul. Broumarská 25, 198 00 Praha 9 Otevřít dokument
764/RMČ/2021 k návrhu na podání žádosti o dotaci - Projekt MČ na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2022 Otevřít dokument
765/RMČ/2021 k návrhu na souhlas se zahraniční pracovní cestou do Bruselu Otevřít dokument
766/RMČ/2021 k návrhu na zpracování Kroniky městské části Praha 14 za rok 2020 Otevřít dokument
767/RMČ/2021 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
768/RMČ/2021 k návrhu na poskytnutí mimořádné odměny členům ZMČ Praha 14 v souladu s ust. § 89 odst. 1, písm. o) a § 57 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) Otevřít dokument
769/RMČ/2021 k vyjádření městské části Praha 14 k návrhu obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 18/2019 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku z pobytu - připomínkové řízení Otevřít dokument
770/RMČ/2021 k návrhu obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci Otevřít dokument
771/RMČ/2021 k návrhu na jmenování člena Redakční rady časopisu Čtrnáctka Otevřít dokument
772/RMČ/2021 k návrhu na Zásady tvorby a použití zaměstnaneckého fondu na rok 2022 Otevřít dokument
773/RMČ/2021 k návrhu na jmenování vedoucího Odboru právních a kontrolních činností Úřadu městské části Praha 14 Otevřít dokument
774/RMČ/2021 k návrhu na uzavření dohody o vypořádání práv a povinností smluvních stran z uzavřené smlouvy o dílo č. j. 0289/2021/OHS_OddT/1050 se spol. Česká mailingová společnost, s.r.o., IČO: 26196646 Otevřít dokument
775/RMČ/2021 k připomínce MČ Praha 14 ke změně Z 3209/14 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy ve fázi veřejného projednání dle § 52 odst. 1 ve spojení s § 55a stavebního zákona Otevřít dokument
776/RMČ/2021 k návrhu na 19. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2021 Otevřít dokument
777/RMČ/2021 k návrhu na souhlas s uzavřením smlouvy o poskytování účetních služeb pro příspěvkovou organizaci Praha 14 kulturní Otevřít dokument
778/RMČ/2021 ke smluvnímu zajištění servisu rekuperačních jednotek Základní školou, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 964 Otevřít dokument
779/RMČ/2021 k udělení výjimky Bílý kůň - příprava pro revitalizaci území Otevřít dokument
780/RMČ/2021 k návrhu na uzavření dodatku č. 3 k SoD č. j. 0469/2020/OI/1050 na akci Hospodaření s dešťovou vodou - Vybíralka 25 Otevřít dokument
781/RMČ/2021 k návrhu na uzavření dodatku č. 3 k SoD č. j. 0231/2021/OI/1050 na stavební práce Stavební úpravy stravovacího provozu a bytu na učebnu MŠ Gen. Janouška Otevřít dokument
782/RMČ/2021 k návrhu na vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Výmalba společných prostor BD spravovaných Správou majetku Praha 14, a.s. zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek Otevřít dokument
783/RMČ/2021 k návrhu na schválení uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 12. 7. 2011 se společností Planet A, a.s. Otevřít dokument
784/RMČ/2021 k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene stavba č. 0211 Lipnická-Ocelkova k. ú. Kyje Otevřít dokument