Samospráva ÚMČ Praha 14

74

Číslo Jednání Soubor
545/RMČ/2009 k vyplacení odměn ředitelům základních a mateřských škol za II. pololetí školního roku 2008/2009 z hlavní činnosti Otevřít dokument
529/RMČ/2009 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 v souladu se Zásadami pronajímání bytů městské části Praha 14 - přidělení uvolněného bytu o velikosti 1 + 1 v domě č. p. 668, ul. Kardašovská, Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 Otevřít dokument
543/RMČ/2009 k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro akci: Českobrodská ul., obnova kVN, T S266 - TSA8181 Otevřít dokument
537/RMČ/2009 k návrhu na zadání podlimitní veřejné zakázky Technické vybavení části objektu Šimanovská č. p. 47 Otevřít dokument
527/RMČ/2009 k informaci o uprázdnění mandátu člena Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
546/RMČ/2009 k žádosti o schválení změn projektu podpořeného městskou částí Praha 14 Otevřít dokument
536/RMČ/2009 k okamžitému odstranění plakátovacích sloupů provozovaných společností Pragoplakát, s. r. o. z pozemků v k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
535/RMČ/2009 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce věcí movitých ze dne 30. 5. 2008, uzavřené mezi městskou částí Praha 14 a Správou služeb Městské policie hlavního města Prahy Otevřít dokument
540/RMČ/2009 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu Rekonstrukce povrchu víceúčelového hřiště ZŠ Vybíralova č. p. 964/8, Praha 9, k. ú. Černý Most Otevřít dokument
538/RMČ/2009 k návrhu na pověření ředitele příspěvkové organizace KVIZ Praha 14 k podepisování darovacích smluv k přijímání peněžitých darů účelově neurčených do 40 tis. Kč Otevřít dokument
528/RMČ/2009 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu o velikosti 2 + kk v domě č. p. 754, Kardašovská ul., Praha 9 na dobu určitou 1 rok Otevřít dokument
547/RMČ/2009 k návrhu na uzavření dodatku k nájemní smlouvě v části objektu č. p. 1067, ul. Vlčkova, Praha 9 Otevřít dokument
530/RMČ/2009 k návrhu na rozšíření účelu nájmu v nebytových prostorách v objektu č. p. 740 ulice Bryksova, Praha 9 Otevřít dokument
548/RMČ/2009 k návrhu na finanční odměnu spoluautorům knihy Letci v názvech ulic Černého Mostu Otevřít dokument
539/RMČ/2009 k návrhu na zadání veřejné zakázky malého rozsahu Zimní úklid vybraných chodníků a zastávek MHD na území městské části Praha 14 Otevřít dokument
534/RMČ/2009 k vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Informační systém m. č. Praha 14 na prezentačních obrazovkách Otevřít dokument
544/RMČ/2009 k vyjádření městské části Praha 14 k zjišťovacímu řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí pro záměr Optimalizace trati Lysá nad Labem - Praha Vysočany, 2.stavba Otevřít dokument
533/RMČ/2009 ke jmenování komise pro otvírání obálek při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Otevřít dokument
542/RMČ/2009 k vyjádření městské části Praha 14 k zjišťovacímu řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí pro záměr Bytové domy PANORAMA KYJE II, Praha 14, k. ú. Kyje Otevřít dokument
532/RMČ/2009 k novelizaci vyhlášky č. 19/2007 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví místa, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje a provozní doba těchto zařízení Otevřít dokument
531/RMČ/2009 18. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2009 Otevřít dokument
541/RMČ/2009 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2009/OSMI/0007 na zhotovení PD k využití objektu Sadská č. p. 530, Praha 9, k. ú. Hloubětín pro zřízení MŠ a jeslí Otevřít dokument