Samospráva ÚMČ Praha 14

Rada - jednání

74

ČÍslo Jednání Soubor
22/RMČ/2018 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 764, ul. Rochovská, Praha 9 dokument
23/RMČ/2018 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 1133, ul. Ronešova, Praha 9 dokument
24/RMČ/2018 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 4 + 1 v č. p. 846, ul. Gen. Janouška, Praha 9 dokument
25/RMČ/2018 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 755, ul. Kardašovská, Praha 9 dokument
26/RMČ/2018 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 692, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 dokument
27/RMČ/2018 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu MHMP dokument
28/RMČ/2018 k žádosti na prominutí poplatků z prodlení a úroků v celkové výši 139.521 Kč za užívání bytu č. 36 v č. p. 753, ul. Kardašovská, Praha 9 dokument
29/RMČ/2018 k žádosti o snížení nájmu u nebytových prostor v objektu č. p.1134, ul. Ronešova, Praha 9 dokument
30/RMČ/2018 k návrhu na souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy v prostorách v objektu č. p. 902, ulice Generála Janouška, Praha 9 - Černý Most, 198 00 dokument
31/RMČ/2018 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 10 o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 1610, ul. Broumarská, Praha 9 dokument
32/RMČ/2018 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 3 o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 1610, ul. Broumarská, Praha 9 dokument
33/RMČ/2018 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 18 o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 25, ul. Broumarská, Praha 9 dokument
34/RMČ/2018 k návrhu na řešení bytové situace zaměstnanců SP Černý Most, s. r. o. přidělením bytu č. 27 o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 25, ul. Broumarská, Praha 9 dokument
35/RMČ/2018 k návrhu na vyhlášení Programu prevence nádorového onemocnění prsu pro obyvatele městské části Praha 14 dokument
36/RMČ/2018 k návrhu na vyhlášení projektu podpory intervenčních programů na základních školách 2018 dokument
37/RMČ/2018 k návrhu na jmenování komisí pro hodnocení žádostí v dotačních programech v roce 2018 dokument
38/RMČ/2018 k návrhu na přijetí darovací smlouvy pro zajištění plesu městské části Praha 14 dokument
39/RMČ/2018 k návrhu na připojení se k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet dokument
40/RMČ/2018 k návrhu na uzavření dodatku č. 2 k dohodě o ukončení smlouvy o zajištění služeb souvisejících s přípravou časopisu a ostatních tiskovin ze dne 21. 12. 2011, čj. 0608/2011/OPM/1100, mezi společností PRINCO International, spol. s r.o., IČO: 45270481, se sídlem Panuškova 1299/2, 140 00 Praha 4 a městskou částí Praha 14 dokument
41/RMČ/2018 k návrhu výroční zprávy o poskytnutých informacích dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím na Úřadu m. č. Praha 14 za rok 2017 dokument
42/RMČ/2018 k informaci o činnosti Strategického týmu pro řízení a rozvoj městské části Praha 14 v roce 2017 dokument
43/RMČ/2018 k návrhu vyjádření městské části Praha 14 k prodloužení užívání dočasných staveb v transformačním území Lednická - Kyje dokument
44/RMČ/2018 k návrhu na změnu výše příplatků za vedení ředitelům mateřských škol a základních škol městské části Praha 14 dokument
45/RMČ/2018 k návrhu na změnu výše osobních příplatků ředitelům základních a mateřských škol městské části Praha 14 dokument
46/RMČ/2018 k návrhu na udělení souhlasného stanoviska s umístěním sídla Základní školy Vela na území městské části Praha 14 dokument
47/RMČ/2018 k návrhu na informaci o uzavřených darovacích smlouvách k přijetí peněžitého daru účelově neurčeného do 40 tis. Kč, které uzavírají ředitelé ZŠ a MŠ dokument
48/RMČ/2018 k předložení žádosti o poskytnutí podpory v rámci programu Erasmus+ na realizaci projektu Erasmus+ Praha 14 dokument
49/RMČ/2018 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na služby Evaluační materiály pro mateřské a základní školy v rámci Místního akčního plánu MČ Praha 14 II dokument
50/RMČ/2018 k návrhu na vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Ubytování a stravování pro účastníky vzdělávacího semináře pro pěstouny dokument
51/RMČ/2018 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem Oprava balkónů - nám. Plukovníka Vlčka zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek dokument
52/RMČ/2018 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem Stavební úpravy bytů - BD Kardašovská zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek dokument
53/RMČ/2018 k návrhu na zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Poskytování služeb v oblasti ochrany osobních údajů dokument
54/RMČ/2018 k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Stavební úpravy školnického bytu na třídu ZŠ Chvaletická dokument
55/RMČ/2018 k zahájení veřejné zakázky na stavební práce Výstavba polytechnických zahrad v MŠ a ZŠ Praha 14 zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení dokument
56/RMČ/2018 k uzavření dodatku č. 1 k SoD č.j. 0727/2017/ODOP_OddOP/1050 na akci Rekonstrukce skateparku Černý Most dokument
57/RMČ/2018 k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pokládky kabelu 1 kV do pozemku parc. č. 170, k. ú. Kyje dokument
58/RMČ/2018 k návrhu na udělení souhlasu s uvedením bytu městské části Praha 14 č. 18, Rochovská 767/16, Praha 9, jako sídla fyzické osoby podnikající (OSVČ) dokument
59/RMČ/2018 k poskytnutí odměny členům okrskových volebních komisí pro volbu prezidenta ČR 2018 dokument