Samospráva ÚMČ Praha 14

74

Číslo Jednání Soubor
785/RMČ/2021 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 1071, ul. Bří Venclíků, Praha 9 Otevřít dokument
786/RMČ/2021 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 685, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 Otevřít dokument
787/RMČ/2021 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 741, ul. Bryksova, Praha 9 Otevřít dokument
788/RMČ/2021 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 752, ul. Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
789/RMČ/2021 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 756, Kardašovská ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 Otevřít dokument
790/RMČ/2021 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy k bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 754, Kardašovská ul., Praha 9 Otevřít dokument
791/RMČ/2021 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy k bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 756, Kardašovská ul., Praha 9 Otevřít dokument
792/RMČ/2021 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy k bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 668, Kardašovská ul., Praha 9 Otevřít dokument
793/RMČ/2021 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy k bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 742, Bryksova ul., Praha 9 Otevřít dokument
794/RMČ/2021 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy k bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 756, Kardašovská ul., Praha 9 Otevřít dokument
795/RMČ/2021 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy k bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 1135, Ronešova ul., Praha 9 Otevřít dokument
796/RMČ/2021 k návrhu na ukončení nájemní smlouvy č. 188/2020 ze dne 27. 10. 2020 k bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 756, Bryksova ul., Praha 9, splátkový kalendář Otevřít dokument
797/RMČ/2021 k návrhu na schválení pronájmu prostoru nesloužícího podnikání o celkové výměře 45,65 m2 v objektu č. p. 759, ul. Bryksova, Praha 9 - Černý Most s účastníkem výběrového řízení Otevřít dokument
798/RMČ/2021 k návrhu na schválení pronájmu prostoru nesloužícího podnikání o celkové výměře 19,85 m2 v objektu č. p. 752, ul. Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
799/RMČ/2021 k návrhu na souhlas s přistoupením druhého nájemce ke smlouvě č. j. NAN/11/04/4259/2002 ze dne 3. 4. 2002 Otevřít dokument
800/RMČ/2021 k návrhu na schválení úplatného převodu bytových jednotek v SVJ oprávněným nájemcům - další zájemci Otevřít dokument
801/RMČ/2021 k realizaci družstevní privatizace Ronešova 1133, 1134, 1135, schválení dodatku k Pravidlům družstevní privatizace Otevřít dokument
802/RMČ/2021 ke schválení instrukce Ochrana osob oznamujících protiprávní jednání Otevřít dokument
803/RMČ/2021 k volbě přísedících Obvodního soudu pro Prahu 9 Otevřít dokument
804/RMČ/2021 k zajištění uzavření nové smlouvy o dílo mezi městskou částí Praha 14 a společností AVALON s.r.o. na revize a běžný servis EPS a EZS
Otevřít dokument
805/RMČ/2021 k darovací smlouvě mezi panem XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX, Praha 9 - Vysočany a městskou částí Praha 14 Otevřít dokument
806/RMČ/2021 k vyjádření městské části Praha 14 k záměru změna stavby před dokončením č. p. 1425 Praha, Kyje, ul. Za Černým mostem Otevřít dokument
807/RMČ/2021 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě č. INO/16/06/000399/2021 o poskytnutí návratné finanční výpomoci městské části Praha 14 Otevřít dokument
808/RMČ/2021 k návrhu na 20. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2021 Otevřít dokument
809/RMČ/2021 k návrhu na revokaci usnesení č. 728/RMČ/2021 a na schválení dlouhodobého pronájmu nebytových prostor v Základní škole Generála Janouška, Praha 9 - Černý Most, Dygrýnova 1006/21 společnosti Lingua-klinická logopedie s.r.o. Otevřít dokument
810/RMČ/2021 k návrhu na schválení dlouhodobého pronájmu nebytových prostor v Základní škole, Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 918 Otevřít dokument
811/RMČ/2021 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0345/2021/01/1050 na akci Realizace veřejného osvětlení Bikepark Jahodnice Otevřít dokument
812/RMČ/2021 k zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka notebooků včetně kompletního příslušenství Otevřít dokument
813/RMČ/2021 k zahájení veřejné zakázky Drážní stezka A5 od podchodu pod železniční tratí 520 00 při ulici Hodějovské po žel. zastávku Praha - Dolní Počernice, včetně mimoúrovňového křížení Pilské ulice - veškeré projekční práce pro vydání územního rozhodnutí zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení Otevřít dokument
814/RMČ/2021 k vyhodnocení veřejné zakázky Komunitní centrum Jahodnice - novostavba - I. etapa zadávané formou otevřeného podlimitního řízení Otevřít dokument
815/RMČ/2021 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na služby Severovýchodní cyklomagistrála etapa 6.1 a 6.2 - následné práce pro vydání stavebního povolení Otevřít dokument
816/RMČ/2021 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Přípravné zemní a geodetické práce - Izolační zeleň Českobrodská Otevřít dokument
817/RMČ/2021 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Oprava vstupu Polikliniky ČM Parník zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek Otevřít dokument
818/RMČ/2021 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Provoz a servis TZ a rozvodů ve správě SMP 14 zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek Otevřít dokument
819/RMČ/2021 k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na části pozemku parc. č. 2665/153, parc. č. 2665/189, parc. č. 2665/154, katastrální území Kyje Otevřít dokument
820/RMČ/2021 k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na pozemcích parc. č. 175, parc. č. 355, parc. č. 2582/5, parc. č. 2662/6, parc. č. 2675/8, parc. č. 2677, parc. č. 2678, parc. č. 2680, k. ú. Kyje Otevřít dokument
821/RMČ/2021 k návrhu na zrušení věcného břemene užívání úkrytu CO k bvtu č. 516/17, k. ú. Hloubětín, ul. Zelenečská Otevřít dokument
822/RMČ/2021 k návrhu na uzavření nájemních smluv pro umístění dobíjecích stanic pro dobíjení elektromobilů v lokalitě ul. Travná a ul. Velkoborská, k. ú. Kyje Otevřít dokument
823/RMČ/2021 k žádosti o stanovisko k realizaci stavby doplnění veřejného osvětlení v ulici Nedokončená vedeného po části pozemku parc. č. 2821 v k. ú. Kyje Otevřít dokument
824/RMČ/2021 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Výmalba společných prostor BD spravovaných Správou majetku Praha 14, a.s. zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek Otevřít dokument
825/RMČ/2021 k udělení výjimky na akci Infocentrum u rozhledny Doubravka Otevřít dokument